Fjällskog som skulle skyddas huggs ner i rekordfart

Via Sveriges Radio:

  • De oskyddade naturskogarna längs fjällkedjan huggs ner i allt högre takt, kan Ekot avslöja.
  • På bara fyra år har över 6 000 hektar av det område som den senaste skogsutredningen ville skydda avverkats, visar vår granskning.
  • ”Det är fruktansvärt kortsiktigt”, säger Ulf von Sydow på Naturskyddsföreningen.

Det finns ett stort sammanhängande fjällskogsbälte från norra Dalarna till Norrbotten, som utgör ett av de fåtal intakta skogslandskapen som fortfarande finns kvar i Europa. Genom sin storlek och att skogarna är sammanhängande innehåller de en unik mångfald av ekosystem.

– Den står emot storm, den står emot brand, den står emot insektsangrepp. Den har alltid sett ut likadant och den lever och den frodas och den mår gott, säger Ulf von Sydow, ordförande för Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen. Han har ägnat flera decennier åt att försöka få till ett skydd för de här skogarna.

Just för att det här området är så viktigt föreslog en statlig skogsutredning 2020 att mer än 500 000 hektar av den här skogen skulle skyddas, ett förslag som varken dåvarande eller nuvarande regering gick vidare med fullt ut. I stället har bara en femtedel av den här skogen fått ett utlovat formellt skydd.

Avverkningen ökar

Genom att jämföra Skogsstyrelsens satellitbilder över alla avverkningar som gjorts med kartor över den skog som föreslogs skyddas har Ekot kunnat ta fram ett unikt material. Det visar att de här värdefulla, ännu oskyddade naturskogarna längs fjällkedjan huggits ner i allt högre takt de senaste åren. 

Det är hittills en liten del som avverkats, men det rör sig redan om minst 6 300 hektar sedan underlaget till Skogsutredningens kartor togs fram. Lägger man ihop allt som avverkats skulle det ta upp ett område på sex gånger tio kilometer.

2021, alltså året efter att utredningen kom med sitt förslag, avverkades mer än något annat år.

– Jag tycker det är förfärligt. Jag tycker det är fruktansvärt kortsiktigt det hela. Ett tusenårigt ekosystem hugger man sönder, säger Ulf von Sydow på Naturskyddsföreningen.

Ministern: ”Vill ju bevara skyddsvärda skogar”

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari konstaterar att avverkningarna hänger ihop med virkesbristen som uppstått när vi inte längre köper virke från Ryssland.

– Vi vet att avverkningstakten ökar. Och det av flera skäl. Inte minst då att Ryssland inte exporterar virke på samma sätt och då ökar avverkningstakten i både Sverige och Finland. Och det påverkar ju såklart också de fjällnära skogarna. Men vi arbetar ju väldigt aktivt för att det inte ska avverkas skyddsvärd skog, säger hon.

Hon syftar på den del av skogsutredningens förslag som man valde att gå vidare med, nämligen att staten skulle skydda sin egen skog – en femtedel av det här fjällskogsbältet. Men det som fortfarande är oskyddat ägs till största del av privata skogsägare – och det är där avverkningarna ökar.

– Det är ju någonting som vi i regeringen vill arbeta för att förändra. Vi vill ju bevara skyddsvärda skogar och särskilt de fjällnära skogarna. Så det här är ju väldigt bra att ni har gjort den här granskningen, säger hon.

https://sverigesradio.se/artikel/fjallskog-skulle-skyddas-huggs-ner-i-rekordfart

Lite bakgrund:

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/10-saker-du-behover-veta-om-kalhyggen

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/105/eu-och-skogarna

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/skyddsvarda-statliga-skogar

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center