HO-FORM

Utvalda

Fjällskog som skulle skyddas huggs ner i rekordfart

Via Sveriges Radio:

 • De oskyddade naturskogarna längs fjällkedjan huggs ner i allt högre takt, kan Ekot avslöja.
 • På bara fyra år har över 6 000 hektar av det område som den senaste skogsutredningen ville skydda avverkats, visar vår granskning.
 • ”Det är fruktansvärt kortsiktigt”, säger Ulf von Sydow på Naturskyddsföreningen.

Det finns ett stort sammanhängande fjällskogsbälte från norra Dalarna till Norrbotten, som utgör ett av de fåtal intakta skogslandskapen som fortfarande finns kvar i Europa. Genom sin storlek och att skogarna är sammanhängande innehåller de en unik mångfald av ekosystem.

– Den står emot storm, den står emot brand, den står emot insektsangrepp. Den har alltid sett ut likadant och den lever och den frodas och den mår gott, säger Ulf von Sydow, ordförande för Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen. Han har ägnat flera decennier åt att försöka få till ett skydd för de här skogarna.

Just för att det här området är så viktigt föreslog en statlig skogsutredning 2020 att mer än 500 000 hektar av den här skogen skulle skyddas, ett förslag som varken dåvarande eller nuvarande regering gick vidare med fullt ut. I stället har bara en femtedel av den här skogen fått ett utlovat formellt skydd.

Avverkningen ökar

Genom att jämföra Skogsstyrelsens satellitbilder över alla avverkningar som gjorts med kartor över den skog som föreslogs skyddas har Ekot kunnat ta fram ett unikt material. Det visar att de här värdefulla, ännu oskyddade naturskogarna längs fjällkedjan huggits ner i allt högre takt de senaste åren. 

Det är hittills en liten del som avverkats, men det rör sig redan om minst 6 300 hektar sedan underlaget till Skogsutredningens kartor togs fram. Lägger man ihop allt som avverkats skulle det ta upp ett område på sex gånger tio kilometer.

2021, alltså året efter att utredningen kom med sitt förslag, avverkades mer än något annat år.

– Jag tycker det är förfärligt. Jag tycker det är fruktansvärt kortsiktigt det hela. Ett tusenårigt ekosystem hugger man sönder, säger Ulf von Sydow på Naturskyddsföreningen.

Ministern: ”Vill ju bevara skyddsvärda skogar”

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari konstaterar att avverkningarna hänger ihop med virkesbristen som uppstått när vi inte längre köper virke från Ryssland.

– Vi vet att avverkningstakten ökar. Och det av flera skäl. Inte minst då att Ryssland inte exporterar virke på samma sätt och då ökar avverkningstakten i både Sverige och Finland. Och det påverkar ju såklart också de fjällnära skogarna. Men vi arbetar ju väldigt aktivt för att det inte ska avverkas skyddsvärd skog, säger hon.

Hon syftar på den del av skogsutredningens förslag som man valde att gå vidare med, nämligen att staten skulle skydda sin egen skog – en femtedel av det här fjällskogsbältet. Men det som fortfarande är oskyddat ägs till största del av privata skogsägare – och det är där avverkningarna ökar.

– Det är ju någonting som vi i regeringen vill arbeta för att förändra. Vi vill ju bevara skyddsvärda skogar och särskilt de fjällnära skogarna. Så det här är ju väldigt bra att ni har gjort den här granskningen, säger hon.

https://sverigesradio.se/artikel/fjallskog-skulle-skyddas-huggs-ner-i-rekordfart

Lite bakgrund:

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/10-saker-du-behover-veta-om-kalhyggen

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/105/eu-och-skogarna

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/skyddsvarda-statliga-skogar

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

SOLID STATE: Bra utveckling för dig med planer på, eller har solceller

Raymond – Först med att lansera Solid State batteri i Sverige

En banbrytande nyhet för den svenska marknaden. Raymond Solid State kombinerar hög energitäthet med lång livslängd, hög i- och urladdningskapacitet med enastående säkerhetsfunktioner och ger, inte minst, hög avkastning.

Länk till Pressrelease: SOLID STATE: Bra utveckling för dig med planer på, eller har solceller

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Ökningen av laddbara lätta fordon och laddställen i EU under 2023

OmEv har gjort en intressant sammanställning av utvecklingen i EU. Kraven minska utsläppen av koldioxid driver på och skärps. Till 2035 ska det vara nollutsläpp. Priserna på laddbara bilar fortsätter sjunka. Trenden är också intressant för eldrivna lätta transportfordon.

Det är inte bara Tesla och Kinaägda varumärken som säljer elbilar i Europa. Nya data om bilförsäljningen 2023 visar att traditionella europeiska och asiatiska tillverkare fortfarande har stark ställning på elbilsmarknaden. Även lätta lastbilar börjar bli elektriska, och laddinfrastruktur byggs för fullt.

Laddtäthet EU och transportvägar 2024
Laddtäthet EU och transportvägar 2024 – @TENtec Interactive Map Viever

Försäljningen av personbilar steg 13 procent 2023

Bilarna i Europa blir bara fler. Mellan 2012 och 2021 ökade antalet personbilar från 215 till 250 miljoner. De lätta lastbilarna ökade från 33 till 37 miljoner [1].

Institutet ICCT har nyligen presenterat statistik om försäljningen förra året i EEA (EEA = EU, Island, Lichtenstein och Norge) [2]. År 2023 såldes 10,7 miljoner nya personbilar. Det var en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

Teslas försäljning ökade 80 procent. Andra tillverkare som ökade är Volkswagen (17 %), Renault-Nissan-Mitsubishi (16 %), Subaru-Suzuki-Toyota (15 %), BMW Group (14 %), Mercedes (10 %) och Volvo (10 %).

Laddbara personbilar stod för 23 procent

Personbilar med eldrift utgjorde 15 procent av nybilsförsäljningen. Laddhybriderna utgjorde 8 procent och det innebär att 23 procent, en fjärdedel av nybilsförsäljningen är laddbara. Elbilarnas andel ökade med två procentenheter jämfört år 2022 medan laddhybridernas andel minskade med två procentenheter. Andelen laddbara personbilar var alltså oförändrad, 23 procent båda åren.

I Sverige var andelen elbilar 39 procent och laddhybriderna 21 procent.

Med tanke på tidigare pandemiår och skakig ekonomi är det noterbart att den totala andelen laddbara bilar 2023 inte blev högre än 2022. Däremot blev de fullelektriska bilarna vanligare (från 13 till 15 % av nyförsäljningen). Där fortsätter elektrifieringen.

ICCT redovisar också siffror för ett urval av tillverkare. Volvos försäljning år 2023 bestod till 33 procent av elbilar och 32 procent av laddhybrider. Det var en relativt hög andel jämfört med exempelvis BMW (20 och 15 procent), Mercedes (18 och 19 %), Kia (13 och 11 %) och Volkswagen (15 och 5 %).

Alla tillverkare klarade sina målnivåer för utsläpp av koldioxid. Medelvärdet för hela den nysålda flottan hamnade på 107 gram CO2 per km år 2023. Det uppnådda värdet ligger 12 procent under målnivån.

Lätta lastbilar ökade 15 procent

Det registrerades 1,5 miljon lätta lastbilar under 2023. Det var en ökning med 15 procent från året innan. Försäljningen av lätta lastbilar motsvarar 8 procent av personbilarnas antal.

Mest ökade Volkswagen sin försäljning (28 %). Renault-Nissan-Mitsubishi ökade 17 procent medan Ford och Stellantis båda ökade sin försäljning med 14 procent.

Sju procent av lätta lastbilar var eldrivna

Sju procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna var eldrivna. Laddhybriderna var så få – om ens några – att de inte syns i statistiken.

Det är relativt små skillnader mellan olika tillverkare. Bland de tillverkare som redovisas i rapporten var 3 procent av Fords lätta lastbilar eldrivna. Övriga hade en elfordonsandel mellan 6 och 9 procent.

Utsläppet av koldioxid från de lätta lastbilarna hamnade på 180 gram per km som medelvärde hos den nysålda flottan. I likhet med personbilarna var det 12 procent under målnivån för 2023.

700 000 nya laddpunkter 2023

Det installerades ungefär 700 000 publika laddpunkter i EEA-området under 2023. Likströmsladdarna (DC) ökade drygt 60 procent jämfört med slutet av 2022 medan växelströmsladdarna (AC) ökade 35 procent. Ungefär 85 procent av laddarna är AC-laddare.

Investeringar i laddinfrastruktur tog ett rejält kliv i Danmark. Där ökade antalet AC-laddare med 109 procent och DC-laddarna med 143 procent 2023 jämfört med året innan. I Belgien ökade antalet DC-laddare ännu mer, hela 154 procent.

4,2 st laddare ”22 kW-ekvivalent” per tusen fordon

I rapporten summerar man ihop den publika laddinfrastruktur som har installerats till ett 22 kW-ekvivalentvärde i i EEA-området. I december 2023 fanns det i medeltal 4,2 st ”22 kW-ekvivalentladdare” per tusen personbilar och lätta lastbilar i trafik (alltså inte bara laddbara fordon). Antalet hade ökat från 3,8 per tusen fordon i september samma år.

Norge leder såklart ligan. Där fanns 31 st 22 kW-ekvivalentladdare per lätta tusen fordon i slutet av 2023. Det förklaras av den höga andelen elbilar i landet. De följs av Island (17), Nederländerna (13), Danmark (13) och Sverige (11). Italien (1,9) och Spanien (1,7) är exempel på länder under medelvärdet.

Fler laddare per elbil i Norge än i Sverige – och färre

I Sverige fanns under det fjärde kvartalet 2023 ungefär 33 000 publika AC-laddare och 5 500 DC-laddare. Motsvarande antal i Norge var 20 000 respektive 10 000.

I Norge finns idag cirka 800 000 elbilar [3] och 200 000 laddhybrider [4]. Totalt finns 2,6 miljoner personbilar i Norge.

Det kan jämföras med 300 000 elbilar och 270 000 laddhybrider i Sverige. Totalt finns fem miljoner personbilar i Sverige [5].

Europamarknaden 2024

I en analys från början av året spådde Bloomberg att den europeiska elbilsmarknaden kommer vara relativt stabil även i år.

Försäljningen i Europa kommer att vara relativt oförändrad i år eftersom biltillverkarna håller tillbaka högre volymer innan koldioxidreglerna skärps igen 2025. Subventionerna har också minskat i några viktiga regioner, och den europeiska marknaden för elbilar påverkas av systemen för beskattning av tjänstebilar. Försäljningen av elbilar i Europa bör uppgå till cirka 3,4 miljoner för året, en ökning med 8 procent” [6, 7].

Noter

ICCT:s uppgifter om publik laddning i Sverige avviker något från Powercircle. De senare anger 35 600 publika laddpunkter i februari 2024, varav 3 150 med snabbladdning [8].

I ICCT-rapporten tolkar vi begreppet ”van” som lätt lastbil. Det kan även användas om stora personbilar men av metodtexten framgår att begreppet här avser lätta lastbilar.

Egen kommentar

Det är noterbart att andelen laddbara fordon i Europa inte ökade mer även om andelen elbilar steg. Att tillverkarna överpresterade koldioxidmålet tyder på att de ändå gjorde vad som krävs för att klara trenden mot utsläppskraven 2025.

Kanske blir det en måttlig ökning även i år. Men utvecklingen har knappast vänt. Kraven på tillverkarna att minska utsläppen av koldioxid driver på och skärps framöver. Till 2035 ska det vara nollutsläpp. Dessutom spås priserna på laddbara bilar och batterier fortsätta sjunka.

Det är ofta ensidigt fokus på personbilar. Men lätta lastbilar är intressanta, även om de bara utgör en knapp tiondel av försäljningen. De används mycket i yrkestrafik och har långa körsträckor. Många används mycket i tätorter där utsläpp och buller är särskilt belastande. Det blir intressant att följa deras omställning mot elektrifiering. Kommer den följa personbilarnas kurva? Eller kan sjunkande priser på drivlinor och batterier göra den omställningen snabbare?

Norge har 2,5 gånger så många elbilar som Sverige, och dubbelt så många snabbladdare. I Sverige finns däremot nästan dubbelt så många publika normalladdare enligt ICCT, trots att antalet laddbara fordon sammantaget är hälften av Norges. Man undrar varför.

Referenser

[1] Size and distribution of the EU vehicle fleet. ACEA 2023. Länk.

[2] European market monitor quarterly. European car and van market and charging infrastructure development: January-December 2023. Market Spotlight. 1 mars 2024. Länk.

[3] Effekterna av att det nästan bara säljs elbilar i Norge. Allt om elbil 18 februari 2024. Länk.

[4] Number of battery-electric cars and plug-in electric hybrids in Norway from 2012 to 2022. Statista. Länk.

[5] Fordon i län och kommuner 2023. Trafa 2024. Länk.

[6] Electric Vehicle Market Looks Headed for 22% Growth This Year. Bloomberg newsletter 9 januari 2024. Länk.

[7] Citatet är något redigerat och förkortat.

[8] Statistik från Powercircle. 2024. Länk.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet

Under våren samlas 60 slumpvist utvalda svenskar för att diskutera klimatpolitik. Gruppen speglar samhället och uppdraget är att föreslå åtgärder för att minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Medborgarrådet är en del av ett stort forskningsprojekt om rättvis klimatomställning.

https://www.lu.se/artikel/sveriges-forsta-nationella-medborgarrad-om-klimatet

https://sverigesradio.se/artikel/60-slumpmassigt-utvalda-ska-losa-klimatomstallningen

Mer om klimatmedborgarrådet:
Medborgarråd om klimatet arrangeras på initiativ av det transdisciplinära forskningsprogrammet Fairtrans, som drivs av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle. I programmet ingår även Lunds universitet, Uppsala universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet, samt mer än 20 organisationer, merparten från civilsamhället. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Energieffektivisering: – Att spola ut energi i avloppet är ohållbart

Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet – forskningsprojekt tar steg mot hållbar omställning

För att utforska potentialen att återanvända av vatten, och därmed den energi som vattnet bär på, genomförde Jesper Knutsson och Jörgen Wallin, forskare på Chalmers respektive KTH, ett forskningsprojekt som gav överraskande resultat. 

För varje spolning i dusch, handfat och toalett, försvinner värdefull energi rakt ut i avloppet. Vattnet vi spolar ut har värmts upp med dyrbar energi som vi idag inte tar tillvara. Analyser i forskningsarenan HSB Living Lab visar att vi skulle kunna spara 3 000 kronor per lägenhet varje år om vi återvinner värme från avloppsvattnet.

”För en hållbar framtid behöver vi förstå hushållens energi- och vattenkonsumtion, och identifiera nya, effektiva produkter och tjänster som ger en varaktig förändring”, säger Jesper Knutsson, forskare och lektor på Chalmers.

För att värma upp vattnet i duschen används dyrbar energi. Men faktum är att även vattnet i lägenheten indirekt värmts upp av den värme som köps till fastigheten. Så att spola i handfatet, duschen eller toaletten innebär att uppvärmt vatten, och outnyttjad energi, försvinner rakt ut i avloppet. Förutom att försöka minska sin vattenanvändning finns det inte mycket de boende att göra åt saken – det är helt enkelt så vattensystem i våra bostadshus är konstruerade.

I tider av lågkonjunktur, skenande levnadskostnader och en rådande klimatkris, blir vikten att ta vara på energin än mer påtaglig. På HSB Living Lab, forskningsarenan i Göteborg som är lika delar boende och labb, har forskare undersökt energiförlusten i avloppsflöden – och tagit viktiga steg mot storskalig energiåtervinning i VVS-system.

Över 140 000 mätpunkter möjliggör helt nya data

För att utforska potentialen att återanvända av vatten, och därmed den energi som vattnet bär på, genomförde Jesper Knutsson och Jörgen Wallin, forskare på Chalmers respektive KTH, ett forskningsprojekt på HSB Living Lab. Syftet var att utveckla en detaljerad beskrivning av avlopps- och energiflöden, samt hur avloppsvattnets temperatur- och flödesprofil ser ut i förhållande till användningen. Genom att analysera data är det möjligt att utvärdera potentialen för energiutvinning för olika förbrukare – från dusch, handfat och toalett – och hur dessa varierar över tid.

Att genomföra projektet på HSB Living Lab gav unika möjligheter. I en normal fastighet finns vanligtvis bara två mätpunkter för vattenförbrukning – in- och utflöde. HSB Living Lab har totalt 140 000 mätpunkter. Det möjliggör en betydligt mer detaljerad bild av vatten- och energiflödet.

– Vår förhoppning är att insikterna från projektet, tillsammans med vidare forskning, ska bidra till en mer kalibrerad design av framtida lösningar för VVS-system. Istället för att räkna på ett schablonvärde kan man få svart på vitt hur energiflöden varierar, säger Jesper Knutsson.

Och studien bjöd på några insiktsfulla data: Totalt försvann 30 megawattimmar, motsvarande 120 000 kronor, ut med det i genomsnitt 27-gradiga avloppsvattnet. Det är lika mycket energi som 13 elbilar förbrukar på ett år. Insikterna från datan visar att ett flerbostadshus, som tar vara på värmen i avloppsvattnet, skulle kunna minska sin energiförbrukning med ungefär 836 kilowattimmar per lägenhet. I energikrisens Sverige motsvarar det över 3 000 kronor per lägenhet och år.

Föråldrade vattensystem – en bromskloss i klimatomställningen

Den här typen av detaljerade data är kunskap som hittills saknats, men som behövs för att kunna ta viktiga steg mot en hållbar omställning. Även om det egentligen inte är komplicerat att ta tillvara på avloppsvärme saknas idag produkter som återvinner energin från avloppsvattnet.

I framtiden väntas strängare regelverk för VVS och branschen måste minska sin klimatpåverkan. Om vi ska nå målet om nettonoll-energi-byggnader senast 2050 är dagens VVS-system en svag länk. Det går därför att anta att området kommer att få betydligt mer uppmärksamhet framöver. Vi har helt enkelt inte råd att spola ner energi i avloppen, varken ekonomiskt eller hållbarhetsmässigt.

– Att spola ut energi i avloppet är ohållbart – det är en dysfunktionalitet i äldre vatteninstallationer. För en hållbar framtid behöver vi förstå hushållens energi- och vattenkonsumtion, och identifiera nya, effektiva produkter och tjänster som ger en varaktig förändring, säger Jesper Knutsson.

Länk till artikel i Hållbart Byggande

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Mässdags – Allt för sjön 2024

Ett viktigt fokus på mässan ”Allt för Sjön 2024” är hur vi transporterar oss på våra vackra vattenvägar i hela landet utan förbränningsmotorernas fossila utsläpp.

För ”VUEF.SE” och ”FOSSILFRITT MÄLAREN” är detta särskilt intressant eftersom (vi) aktivt arbetar för att främja teknologier och initiativ som leder till renare och mer hållbara fritidsbåtar och vattenburna transporter.

Eldrivna båtar, vätgas för sjötransporter och andra alternativa drivsystem är viktiga för att minska miljöpåverkan från sjötrafik. Genom att fokusera på dessa lösningar kan man minska utsläppen av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten i kustsamhällen och inre vattenvägar som i sin tur ger klart bättre livsförhållanden för våra vattenväxter och fiskar. I mässans program finns flera intressanta programpunkter. Programmet hittar man här:

Övergången till fossilfria alternativ kan alltså ge betydande positiva effekter på miljön och lokalsamhället.

7-10 mars parallellt med Antikmässan
14-17 mars parallellt med Stockholm Husvagn Husbil (ny mässa)
Obs! Fri entré till dessa när du besöker Allt för sjön samma dag!

Torsdag 10:00 -20:00 | Fredag 10:00-18:00 | Lördag 10:00 – 18:00 | Söndag 10:00-18:00

Allt för Sjön hemsida:

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

DN avslöjar: Sverige brister stort i elberedskap och bryter mot EU-lag

Sverige bryter mot en EU-lag genom att sakna grundläggande elberedskap vid kriser och krig.
Det saknas fullständiga och godkända åtgärdsplaner för elnätskollapser – trots att dessa skulle vara på plats redan 2019.
Nu kan snart ett andra tillsynsärende startas mot Svenska kraftnät.

Sveriges elberedskap är i fokus efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men redan 2017 skapade EU en bindande lag. Den bestämmer förenklat hur tillförlitligt och säkert ett lands elsystem ska vara i kriser.

EU-lagen behandlar hur svenska städer och geografiska regioner ska kunna få el genom lokal elproduktion trots att elsystemet utanför städerna är utslaget. Det kallas ö-drift.  Dessutom ska elsystemet, enligt EU:s lagstiftning, kunna återstartas vid större haverier, något som kallas dödnätsstart.

När det svenska elsystemet befinner sig i pressade lägen anger EU-förordningen att Sverige måste ha tre planer: systemskyddsplan, återuppbyggnadsplan och provningsplan (se faktaruta). De två första skulle ha varit klara 2018 och den sista – provningsplanen – skulle vara klar och godkänd av tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) 2019.

Fakta – de olika krisplanerna i EU-direktivet

 1. Systemskyddsplan – åtgärder för att hantera nöddrift-tillstånd, bland annat förfarande vid manuell avstängning av elen (så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling)
 2. Återuppbyggnadsplan – förberedd samverkan mellan olika kontrollrum i Sverige för att snabbt och effektivt bygga upp elsystemet efter nätsammanbrott.
 3. Provningsplan – ska säkerställa att utrustning och resurser som anges i de andra planerna provas så att de fungerar.

DN kan nu avslöja att ingen av de tre planerna är klar. Det pågår därför ett tillsynsärende mot den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät (Svk). Ännu ett är aviserat.

– Självklart hade det varit bra om planerna varit klara och godkända i tid, säger Jorunn Cardell, tillförordnad chef på Svk:s enhet som heter Systemåtgärder.

Situationen kompliceras av att nästan samtliga av Sveriges reservkraftverk – åtta stycken – stängdes åren efter elmarknadens avreglering 1994. Därmed försvann hela 10 procent av Sveriges hela elproduktionskapacitet.

På tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen är Anna Carlén expert.

Hur allvarligt är det att Sverige inte har godkända planer för om elen skulle slås ut?

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte någon av planerna är på plats efter så många år. Sverige är nu ett av få länder utan godkänd komplett provningsplan. Det är ett underbetyg. Det är väldigt angeläget att få ordning på planerna.

Hon fortsätter:

– Jag förstår inte varför det verkar krävas tillsynsinsatser för att planerna ska tas fram, det ligger i allas intresse att stå rustade inför oväntade störningar.

Svk presenterade ofullständiga systemskydds- och återuppbyggnadsplaner 2018. Där saknades bland annat åtgärder för att manuellt stänga av elen, enligt interna Svk-dokument som DN tagit del av. Svenska kraftnät började åtgärda det – men tappade styrfarten.

I en skrivelse till regeringen den 30 mars 2022 skrev Svk:s generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe att planerna var ”försenade och inte kompletta”. ”Målsättningen är att de ska vara färdiga under 2023.”
Planerna är ännu i februari 2024 varken kompletta eller färdiga.

Jorunn Cardell på Svenska kraftnät igen:

– Vi håller på att uppdatera dem. Det som är kvar är att få alla åtgärder är på plats, säger hon.

Hur kan det komma sig att kravet på planerna funnits sedan 2018 men att ni ännu inte uppfyllt det?

– Jag är ny på chefsjobbet här och har inte varit med tidigare turer, men fokus hos Svenska kraftnät har varit att klara normaldrift – alltså klara vardagen. Det vi pratar om här är krav för nöddrift, men klarar vi inte normaldriften är vi illa ute.

Anna Carlén, expert på Ei kräver nu färdiga planer senast i mars.

– Om planerna inte är kompletterade så startar vi ett tillsynsärende – Sverige behöver ha kompletta planer så att vi har förberett åtgärder för störningar, säger hon.

Det blir i så fall alltså det andra tillsynsärendet i de här frågorna.

För det finns en tredje plan – provningsplanen. Den ska säkerställa att de andra planernas utrustning och resurser är utprovade. Svk skulle ha lämnat en godkänd sådan till Ei redan 2019, men än i dag finns ingen färdig plan. Ei startade därför ett tillsynsärende hösten 2022.

Svk lämnade in en ny version av provningsplanen i december. Ei ska inom kort lämna besked om den kan godkännas eller inte.

Strax innan jul offentliggjorde regeringen huvudpunkterna i sin energipolitiska propostion – där de betonar Svenska kraftnäts ansvar för att det ska finnas såväl ö-drift, dödnätsstart som återbyggnadsplan.

Jorunn Cardell på Svk säger att det pågår arbete med att säkerställa ö-drift och dödnätsstart av elnäten i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hur är det i resten av Sverige?

– Det finns vissa prioriterade områden. Jag kan av sekretesskäl inte gå in på mer.

Finns ö-drift och dödnätsstart där det ska finnas i Sverige?

– Utifrån det ansvar som vi har, så finns förmågor där de behövs. Men andra intressenter som sjukhus och Försvarsmakten kan nog tycka att det ska finnas på fler ställen.

Svenska elsystemets nivåer (systemdrifttillstånd)

Det svenska elsystemet är indelat i fem driftlägen. Från ”normalläge” ner till tre krisliknande lägen. EU-förordningen handlar i huvudsak om de lägen när hela eller delar av elsystemet slås ut.

 1. Normaldrift – allt är normalt.
 2. Skärpt drift – marginalerna för att hamna i ett allvarligt läge har krymt.
 3. Nöddrift – en eller flera gränser för driftsäkerhet. överträds. Systemskyddsplanen ska aktiveras.
 4. Nätsammanbrott – driften i hela eller delar av överföringssystemet avbryts.
 5. Återuppbyggnad – återupprätta systemdriften och bibehålla driftsäkerheten efter ett nätsammanbrott eller ett nöddrifttillstånd. Återuppbyggnadsplanen ska aktiveras

Tillbaka till Anna Carlén på Energimarknadsinspektionen.

Varför är det viktigt med de här planerna?

– Planerna har viktiga syften. Vi ska kunna hantera extraordinära händelser i elnätet under kriser. Något som skrämmer medborgare i vardagen och kan påverka samhället i stort är långa och omfattande strömavbrott. Planernas syfte är att minska risken för sådana avbrott.

EU-förordningen – fakta

Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER).
ER beskriver minimikrav och principer för hur transmissionsnätföretagen ska hantera nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd.

ER ska:

 • förebygga omfattande störning och nätsammanbrott
 • förhindra och förebygga att en incident sprids eller förvärras
 • möjliggöra en effektiv och snabb återuppbyggnad av elsystemet efter nätsammanbrott.

https://www.dn.se/ekonomi/dn-avslojar-sverige-brister-stort-i-elberedskap-och-bryter-mot-eu-lag/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Podcast: Om ellastbilars laddbehov

Infrastrukturen är redo för eldrivna fordon även i de tyngre segmenten och via OmEV får vi en intervju med Volvo lastvagnar man tror kommer krävas

Tunga batterilastbilar börjar synas i försäljningen.  Förra året var fyra procent av nyregistrerade lastbilar över 16 ton eldrivna. Det ställer krav på laddinfrastruktur för distributionstrafik.

omEV #77:
Om ellastbilars laddbehov

Medverkar gör: Staffan Rödjedal, Nils Odebo Länk och Anders Berger från Volvo

Så hur kommer laddbehovet i Sverige fördelas geografiskt och effektmässigt när de laddbara lastbilarna slår igenom? Var och när behöver man börja planera för en kraftigt ökad efterfrågan?

Ur innehållet

 • Vilken typ av data om fordonsrörelser och energibehov har använts
 • Vilka övriga antaganden är gjorda
 • Vad visar scenarierna
 • Hur representativa är data för Volvolastbilar för övrig trafik
 • Kan körmönster komma att ändras när åkarna använder batterielektriska lastbilar
 • Hur kan denna typ av prognoser stödja elnätsbolagen och vad tror Volvo att de behöver göra för att möta den ökande efterfrågan
 • Vad kan denna utveckling innebära för åkerier och transportföretag
 • Vilken roll kan transportköpare ha och hur kan science based targets i företag komma in
 • Några utblickar till Frankrike, Tyskland och USA

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Tidö-regeringens bantning av Naturvårdsverket kan ge långvariga konsekvenser

Via Dagens ETC: Naturvårdsverkets krympande budget och personalstyrka gör det svårare för myndigheten att bidra till att minska avfallet från hushåll och företag, och därmed nedskräpningen och klimatutsläppen från sopförbränning.

Naturvårdsverket: Avbräck i arbetet mot ökande avfall

– Vår förmåga att ta egna initiativ för att driva på den cirkulära ekonomin blir mer begränsad, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket som nyligen gick ut med ett stort varsel.

I fjol varnade Naturvårdsverket för risken att införandet av bland annat nya EU-regler mot engångsplast och annat avfall ”avstannar eller helt går i stå” om regeringen inte förstärker finansieringen av myndigheten.

Totalt efterfrågades en ökning med nästan 100 miljoner kronor jämfört med 2023, till 718 miljoner 2025. Men regeringens höstbudget aviserade i stället en sänkning till 582 miljoner nästa år, och häromveckan varslade därför Naturvårdsverket 65 anställda, en tiondel av personalen, om uppsägning.

Regeringen har uppmärksammat att nedskärningen mestadels beror på att vissa tidsbegränsade satsningar upphör vid nästa årsskifte. Det gäller satsningar ”som MP beslutade när de satt i regeringen”, skriver Niki Westerberg, pressekreterare för klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), på X.

Men de tidsbegränsade satsningarna är inte bara den förra regeringens politik, utan avser just de EU-ramlagar om engångsplast och producentansvar för förpackningar, som Naturvårdsverket begärt ökade anslag för nästa år för att införandet inte ska riskera att gå i stå.

Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, räknar i dag med att kunna upprätthålla en miniminivå på införandet av de nya reglerna, genom att nedskärningarna sprids ut över hela myndigheten.

– Men att vi tappar de tillfälliga medlen är ett avbräck som kommer vara kännbart. Det finns önskemål om att vi ska vara mer generellt stödjande i utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Men där får vi mer begränsade resurser, säger han till Dagens ETC.

”Otillräckliga resurser”

Ett annat område där Naturvårdsverket kommer att sänka sin ambitionsnivå till följd av nedskärningarna är klimat- och luftanalys.

– Det området handlar framför allt om utsläppsdata, scenarier och uppdrag som vi har till regeringen, såsom underlag till regeringens klimatredovisning som vi tar fram varje år, säger Sara Almqvist, chef för klimatanalysenheten på Naturvårdsverket.

Så vi kommer veta mindre om vad som händer med luften och klimatet?

– Vi kommer försöka parera det här så bra vi bara kan, så jag kan inte säga rakt av att vi kommer få mindre kunskap. Men vi får mindre kapacitet att utföra analysuppdrag. Vi undersöker nu vad vi kan skära ner på.

Fackförbundet ST, som har många medlemmar bland Naturvårdsverkets anställda, är kritiskt till den minskade budgeten.

– De otillräckliga resurser som regering och riksdag ger till de statliga myndigheterna får konsekvenser i form av sämre arbetsmiljö, ökad stress och sämre verksamhet. Det gäller generellt och det gäller också Naturvårdsverket. Det är klart att det också kommer att få effekter för alla i sina lokalsamhällen när Naturvårdsverket inte kan bidra på det sätt som man har gjort förut, säger ST:s förbundsordförande Britta Lejon.

https://www.etc.se/klimat-miljo/naturvaardsverket-avbraeck-i-arbetet-mot-oekande-avfall

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Live Aid återuppstår – Earth Aid Live väntas ge globala konserter för att tackla klimatkrisen

Harvey Goldsmith, konsertarrangör som producerade bla. den ikoniska globala Live Aid 1985, har i dagarna avslöjat ett nytt flerårigt konsertprojekt för att gynna åtgärder mot klimatkrisen.

Earth Aid Live kommer att äga rum i sex länder på fem kontinenter under en helg i augusti 2025, inklusive London, Los Angeles och Rio de Janeiro, med band, musiker och event som ännu inte tillkännagetts.
Goldsmith planerar även liknande evenemang 2030 och 2035, och kommer att innehålla konserter på plats som virtuellt. Enligt artikel i The Guardian

Med utgångspunkt i vad vi uppnådde med Live Aid 1985, är vårt mål att förena människor från alla samhällsskikt i det gemensamma uppdraget att förbättra vår värld.”

Harvey Goldsmith, mer om honom finns på Wikipedia
Mer om Earth Aid Live kommer att finnas tillgängligt via hemsidan
Earth Aid Live

Earth Aid Live är den senaste storskaliga satsningen från underhållningsindustrin för att uppmärksamma och samla in pengar för klimatkrisen. 2007 stöttade Goldsmith Live Earth, en global evenemangsserie organiserad av Al Gore och entreprenören Kevin Wall, som innehöll artister som Madonna, Kanye West och Red Hot Chili Peppers.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Klimatforskaren Michael Mann vann viktig rättegång mot klimatskeptiker

En stor seger för vetenskap, sanning och forskare som ägnar sina liv åt att söka fakta i viktiga frågor som påverkar människors hälsa och vår planets framtid.

Bakgrund

Mann blev berömd för en graf som först publicerades 1998 i tidskriften Nature som kallades ”hockeyklubban” för sin dramatiska illustration av en värmande planet. Den visade att medeltemperaturerna på norra halvklotet förändrades lite under 900 år, tills de började stiga snabbt på 1900-talet. Just detta faktum är nu i skrämmande realitet. Lyssna/se klippet nedan:

Klipp CNN där Michael Mann berättar om rättens utlåtande

Man kan läsa mer om fallet här via The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2024/feb/09/us-climate-scientist-michael-mann-wins-1m-in-defamation-lawsuit

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Fortfarande oklart om elvägar

OmEV har gjort en analys kring nuvarande läge både här i Sverige och internationellt. Vad händer med elvägar? I två nyhetsbrev granskar omEV elväg. Del 1 beskriver varför elvägar utreds och hur långt man kommit.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Trafikverket beviljar ytterligare snabbladdning i norra Sverige

Trafikverket har gett ytterligare stöd till bygge av 29 nya snabbladdare för elbilar. De flesta i de nordligaste länen. Förutom de 60 som redan är i drift ska 50 till öppna senast 2025.

Trafikverket ger ekonomiskt stöd för att snabba på utbyggnaden på de platser längs våra större vägar där snabbladdare saknas. Stöd om cirka 100 miljoner kronor delas nu mellan nya snabbladdstationer på 29 sträckor. De nya stationerna ska vara färdigställda och i drift senast 2025.

De ska minst kunna leverera 150 kW under tre timmar vilket innebär att energilager kan användas. En utbyggd laddinfrastruktur är en förutsättning för övergången till elfordon, vilket också bidrar till klimatmålen om minskade utsläpp av växthusgaser. Alla ska kunna köra genom hela landet med elfordon och snabbladdning behövs för att det ska vara möjligt att göra längre resor.

Längre etableringstid och lägre kostnader har ökat attraktiviteten

– Vi är mycket nöjda med att 29 av 30 utlysta sträckor får snabbladdare. Längre etableringstid, lägre driftkostnader och bättre möjligheter till elnätsanslutning, tack vare energilager, har gjort det mer attraktivt att bygga snabbladdstationer den här gången, berättar Hanna Eklöf, Trafikverket.

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/nationella-nyheter/2024/februari/60-laddstationer-i-drift-med-stod-fran-trafikverket/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Är vi pessimismens fångar?

Jag ser pessimism som är en följd av alla negativa signaler i vår omvärld. Framförallt gäller detta kring de varningssignaler forskningen lagt fram kring alarmerande klimatförändringar sedan 80-talet och som de senaste åren lyfts fram som ett av de största existentiella hoten mot mänsklighetens fortlevnad och framtid. Vi, borde istället se möjligheterna.

Just varningar har fått allt större betydelse och har fått mer eller mindre uppmärksamhet där även grupper av klimataktivister sedan flera år har tagit varningarna på fysiskt allvar, för att inspirera allmänhet och våra politiker. Ofta med ifrågasatt ”civil olydnad” för att uppmärksamma att vi globalt ligger alltför långt efter nå de klimatmål som är nödvändiga för en förnybar framtid. Detta utnyttjas i sin tur exempelvis av fossila branscher ”under mattan”. Även polariserande krafter är ute efter helt andra mål. Tex att slå sönder våra demokratier.

Solenergi, vindkraft, vattenkraft kan bli del av nya basenergin

Det finns en ny verklighet vi kan ta till oss. Ingenting är omöjligt med dagens möjligheter till en smart, relativt snabb energiomställning.
Många är allmänt tydligt rädda för att den egna ekonomin skall komma i fara. Att se ekomiska hinder för den egna ekonomin och att staten tar mer än den ger. Denna pessimism utnyttjas av krafter i tex oljeindustri och skrupelfri politik som vill dra fördelar av missnöje på just snabba förändringar, ofta för egen personlig vinning. Därav riskerar energiomställningen försenas och ev bromsas upp flera år trots att mycket forskning visar på fördelar för både konsument och samhälle

Du får mer makt över din ekonomi

Vi  har redan verktygen i form av förnybar energi att lösa just klimatmålen, på plats även för den enskilde. Senaste åren har sol och vindenergi utvecklats så effektivt att kostnaderna för både produktion och anläggning gått ned och beräknas gå förbi traditionell baskraft som tex kärnkraft redan 2026.

Och missa inte jobben

Något som länge påpekats är också att arbetsmarknaden bokstavligen skriker efter kompetens. Med andra ord är det verkligen dags söka dessa nya jobb som kommer att ge både utvecklingsmöjligheter och trygghet inom en väldigt spännande framtid för väldigt många grupper.

Fördelar och nackdelar med omställning till förnybar energi: Länk till hela rapporten.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Driftsättning nära – Minesto förbereder Dragon 12 i Vestmanna, Färöarna

Via energinyheter.seMinesto, en ledande aktör inom havsenergiutveckling, fortsätter sina ansträngningar för att slutföra förberedelserna inför driftsättningen av Dragon 12 i Vestmanna, Färöarna. VD:n för Minesto kommenterar pågående aktiviteter.

Dragon 12 representerar världens första tidvattendrake i megawattskala och har framgångsrikt genomgått installation och avinstallation. Trots utmanande väderförhållanden med kraftig snö och starka vindar har Minestos team fortsatt arbetet med att genomföra de nödvändiga åtgärderna. Slutliga förberedelser görs nu inför installation och start av produktionsfasen. Driftsättningen av denna banbrytande enhet kräver precision och noggrannhet.

”Vi får betydande uppmärksamhet både lokalt på Färöarna och från intressenter i Sverige och globalt för vår framsteg. Vårt tydliga mål är att snabbt sätta igång produktionen av D12. Vi har en fungerande plats med bekräftad infrastruktur. Kommunikationen med den installerade draken och alla delsystem har varit tillfredsställande under installationsprocessen. Ändå kräver varje steg noga engagemang och precision innan produktionen påbörjas”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

”Vi bryter ny mark – ingen har tidigare installerat eller flugit en undervattensdrake i megawattskala. Många processer och procedurer genomförs för första gången, som hantering av den långa förankringslinan, kommunikation med styrsystemet eller öppning av en rodermodul för att inspektera en sensor. Dessa måste följa specifika steg och utföras av rätt experter för att garantera ett säkert och kontrollerat genomförande”, tillägger Martin Edlund.

”Vi är naturligtvis angelägna om att påbörja elproduktionen, och förväntningarna på oss som företag är helt befogade”, avslutar Martin Edlund.

Dragon 4 har samtidigt producerat elektricitet under vintern och visat teknikens förmåga att generera basenergi från denna förnybara källa. Med planerbar produktion som en central komponent i energimixen kan både kapital- och driftskostnader minskas samtidigt som tillförlitligheten bibehålls. Dragon 4 är för närvarande på kaj för planerat underhållsarbete, enligt Martin Edlund.

https://www.energinyheter.se/20240125/30712/driftsattning-nara-minesto-forbereder-dragon-12-i-vestmanna-faroarna

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidvattenkraftverk

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Flaskhalsar vid omställning till elbilar och möjliga lösningar – en fransk studie

Via Om Ev: WWF Frankrike har tagit fram en rapport om behovet av omställning till eldrift [1]. Man går igenom flaskhalsar som råvarutillgång, riskabla leveranskedjor och prisökningar. I tre scenarier räknar man på framtida behov av material till franska bilar, och föreslår åtgärder som minskar resursbehoven för att underlätta omställningen. Trenden mot allt större bilar och batterier har särskilt fokus.

Elektrifieringen är nödvändig

En tredjedel av klimatutsläppen i Frankrike kommer från transporter (liksom i Sverige). Rapporten inleder med att det därför av klimatskäl är mycket angeläget att ställa om snabbt till eldrift i transportsektorn.

Vad studien gör

I studien utgår man från att Frankrike i omställningen behöver få tillgång till en proportionerlig andel av de material som behövs till fordon i världen. De analyserar möjliga flaskhalsar som kan försvåra omställningen, och undersöker olika sätt att minska dessa risker.

Samlar många källor

Som källor använder man rapporter och översikter från IEA, Bloomberg och en rad andra analyser för att ställa samman en översiktsbild av kommande materialbehov, etablering av gruvor, råvarutillgångar, återvinningstrender, batteriutveckling och så vidare. I rapporten hänvisar man till källor för sina uppgifter.

De har valt ut metallerna koppar, litium, nickel, kobolt som indikatorer.

Potentiella flaskhalsar

Rapporten går igenom olika typer av flaskhalsar som kan försvåra eller begränsa övergången till eldrift i transporter.

Materialbehovet ökar enormt. För att uppnå Parisavtalet förutspås att behovet av kritiska metaller till batterier ökar 30 gånger till år 2040. Samtidigt ökar behovet av material till andra sektorer.

Koppar anses vara mer kritiskt än litium eftersom koppar har varit en viktig resurs mycket längre. Det är därför svårare att hitta nya kopparresurser att exploatera till rimlig kostnad. Det är mer sannolikt att de stora och värdefulla kopparfyndigheterna redan har exploaterats. Detta gör koppar till en kritisk resurs. Kopparanvändningen antas öka någorlunda proportionerligt med antalet elbilar eftersom koppar, till skillnad från de flera kritiska råvaror till batterier, inte är lika utbytbart.

Utvinningen skapar miljöskador, särskilt i tidiga led av leveranskedjor. Det finns också geopolitisk konkurrens som kan påverka leveranskedjor. Flera av de undersökta metallerna utvinns eller förädlas i ett fåtal länder och det gör marknaden osäker eller priskänslig.

Utvinning kan ske med otillräckliga social hänsyn. Gruvbranschen är en av de branscher som oftast förknippas med konflikter om mänskliga rättigheter. Gruvnäringen är fjärde viktigaste orsaken till avskogning och påverkar direkt eller indirekt en tredjedel av skogsekosystemen, enligt WWF.

Det tar lång tid att etablera nya gruvor. I medeltal går det mellan fem och tjugo år från prospektering till färdig gruva. Det kan utgöra en besvärlig flaskhals, särskilt i den fas vi nu befinner oss när materialbehoven ökar snabbt. Det kan helt enkelt bli svårt att få fram tillräckliga mängder. Då stiger priserna.

Ledtiderna verkar också öka. I medeltal tar det idag dubbelt så lång tid att utreda möjlighet till nickelutvinning jämfört med på 1990-talet. Det beror bland annat på ökade krav på att kartlägga miljöeffekter och hänsyn.

Samtidigt kan ökade kostnader bli en drivkraft att utveckla nya tekniker som exempelvis natriumjon-batterier. Men även teknikomställning har långa ledtider från utveckling till storskalig produktion, påpekas i studien.

Mineralhalten i de fyndigheter som exploateras sjunker långsamt. Globala trender visar att fyndigheter med högst halter exploateras först. Medelhalten i kopparmalm beräknas kunna sjunka 1,5-3,7 procent per år under kommande decennier och motsvarande prognos för nickel är 1,2 procent. Utvinningen av de utvalda mineralerna kan komma att kräva 25-30 procent mer energi år 2050 än idag.

Tillgången understiger behovet

Rapporten hänvisar till IEA:s som 2023 skrev att tillgången till alla fyra studerade metaller kommer vara lägre än prognostiserat behov år 2030, om man utgår från ambitiösa klimatmål. Med nuvarande trender verkar det vara svårt att uppnå de mål som vi behöver nå.

Tre framtidsscenarier

Alla dessa data sätter man samman till tre scenarier av hur materialtillgång av dessa metaller står sig i förhållande till förväntad utveckling i Frankrike av trafikbehov, storlek på fordon och behov från andra sektorer.

Scenario 1: De utgår från nuvarande utveckling för persontransporter i Frankrike till 2035 och 2050. Detta jämförs med två policyscenarier.

Scenario 2: Ett policyscenario som utgår från politik där man stabiliserar trafikutveckling och resandet på dagens nivå. Man antar att kollektivresandet ökar. Andelen suvar bromsas på dagens nivå.

Scenario 3. Detta policyscenario styr mot ett minskat bilinnehav, lägre andel suvar och en ökad andel kollektivresor och delade bilresor. Det totala resandet 2035 är sex procent än 2022.

Batteribehov med olika scenarier

Rapporten har gjort beräkningar av hur behovet av batterier till vägfordon kan påverkas till år 2035 med olika antaganden i scenarierna ovan. Batteribehovet skulle kunna minska med 9 procent om resandet minskar något (jämfört med referensscenariot). Med en högre andel kollektivresor och bildelning kan behovet minska ytterligare 14 procent.  Om bilarnas storlek hålls nere (färre suvar etc.) kan behovet minska med ytterligare 17 procent.

WWF:s åtgärdsförslag

WWF Frankrike föreslår ett antal åtgärder. Deras argument är att åtgärder behöver minska riskerna för att omställningen till eldriven persontrafik i Frankrike riskerar att bromsas upp eller försvåras av de olika flaskhalsar som beskrivs i rapporten. Här är deras förslag i sammanfattning.

 • Utforma skatter så att de styr batteristorleken i personbilar mot 50 kWh.
 • Ge inte skatterabatter till elbilar som väger mer än 1.600 kg, utom för stora familjer som kan få bonus vid köp av bil upp till 2.000 kg.
 • Ge inga skatterabatter till laddhybrider. Denna teknik används i alltför hög utsträckning till att ge extra prestanda och det motverkar resurshushållning med batterimaterial.
 • Anpassa skatter och bonusar så de tar hänsyn till låginkomstgrupper. Det motiveras med att underlätta för låginkomsttagare att välja eldrivna fordon.
 • Kräv att biltillverkarna årligen rapporterar medelvikten hos den sålda flottan till myndigheterna. Inför en avgift på 5 euro per kg som överstiger 1.600 kg för varje såld bil per år.
 • Inför nationella kollektivtrafikbiljetter som gör det enklare att resa i tåg och buss i olika regioner.
 • Inför krav på aktivt mobilitetsarbete för arbetsgivare med minst 11 anställa.
 • Öka offentliga anslag till infrastruktur som främjar cykling och bildelning.

OM Ev’s egen kommentar

Fakta i sig är inte nya. Men jag blev intresserad av denna studie för att man har ställt samman de många potentiella riskerna och flaskhalsarna på ett systematiskt sätt. De har sedan illustrerat olika möjligheter att minska risker. Då visar inte bara på möjligheter med teknik och leveranskedjor utan också möjligheten i att styra fordons storlekar och få ett mer resurseffektivt resande. Frankrike är likt många andra västländer i det avseendet.

Några antaganden i deras scenarier och förslag kan nog uppfattas som lite oortodoxt eller orealistiskt. Om man bortser från detta så lyfter rapporten ändå fram att elektrifieringen behöver stödjas med mer än bara själva teknikskiftet.

Källa

[1] WWF Frankrike november 2023. Critical metals: The SUV impasse. What scenario for a successful transision in mobility? Vi har tillgång till en förhandskopia på engelska. Franska upplagan finns här. Den som vill få tillgång till engelska versionen kan skriva till omev@omev.se.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

IKEA lanserar ny unik kollektion ”Växelbruk” tillverkade av återvunna personalkläder

Med pilotprojektet ”VÄXELBRUK” ville IKEA testa och lära sig hur man kan återvinna textilavfall till nya produkter. Resultatet, en kollektion som är framställd av återvunna personalkläder som samlats in från IKEA varuhus över hela Europa.

VÄXELBRUK innehåller 16 textilprodukter som gardiner, kuddfodral, plädar och väskor. 

Genom detta pilotprojekt har IKEA undersökt hur man kan ge begagnade kläder ett andra liv och hantera återvinningsprocesser inom IKEAs värdekedja. VÄXELBRUK börjar säljas i Retuna, Eskilstuna den 2 februari 2024. Länk till evenemanget på på Facebook.

Pressrelease

https://www.ikea.com/se/sv/newsroom/range-news/ikea-lanserar-vaexelbruk-en-kollektion-med-textilprodukter-tillverkade-av-atervunna-personalklaeder-pubc84f8fe0

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Därför har begagnade elbilar blivit totalt iskalla – Ett klimatbedrägeri?

Ur Krönika av Mats Nilsson Carup. – Begagnade elbilar är iskalla i Sverige och har blivit som Svarte Petter för bilhandlarna. Efter chocksänkningen av dieselpriset är det nu ännu värre. Bilarna är så svåra att sälja att många istället måste exporteras ut från Sverige. Elbilsomställningen i Sverige har blivit till ett klimatbedrägeri när bilarna nu försvinner utomlands. 

Det krävs att en elbil körs minst 5000 mil för att bli mer klimatsmart än en bensinbil. Men när en begagnad elbil som privatleasats i Sverige lämnas tillbaka säljs den ofta inte vidare i Sverige. Så luras vi på både klimatnytta och klimatbidrag. Begagnade elbilar är så svåra att sälja i Sverige att de istället lämnas på auktion och sedan försvinner utomlands

Siffrorna från 2023 talar sitt tydliga språk. Var fjärde begagnad elbil som säljs lämnar landet, upp över 100 procent fån året innan. Det är en katastrof för elbilsomställningen. Jag har borrat ner mig i statistiken och försökt följa bilarnas väg bort från Sverige. De flesta av bilarna som exporteras är privatleasingbilar. De såldes med fina klimatlöften, men när bilarna körts i tre år försvinner de bort från Sverige. Vi är nu mitt i baksmällan från privatleasinghypen. 

Först var jag arg på generalagenterna och bilhandlarna och tänkte att de var cyniska som cashade in klimatbonus på 60 000-70 000 kronor, privatleasinghyror och sedan skickar iväg bilarna utomlands för att göra ännu lite större vinst. Men efter att gjort efterforskningar och pratat med flera bilhandlare tänkte jag om. Det finns helt enkelt nästan inga bilköpare i Sverige som vill ha begagnade elbilar. 

Generalagenter och bilhandlare har helt enkelt inget val, eftersom få vill köpa bilarna i Sverige. Så här går det till när någon lämnar tillbaka sin privatleasade elbil: Efter två eller tre år kommer bilen tillbaka till en handlare. Men många handlare har redan på förhand gett upp att få bilen såld i bilhallen. Det kan bli stående i månader och år. Istället för att bli sittande med Svarte Petter läggs bilarna ut på auktion hos företag som BCA, Handlarbudet och Trading Solutions. Där kan alla svenska bilhandlare bjuda på bilarna – men oftast är det utländska aktörer som bjuder högst och köper upp de svenska elbilarna. 

Efterfrågan på begagnade elbilar i Sverige är så liten att bilarna inte stannar här när det finns fri rörlighet för dem inom EU. Efter den kraftiga sänkningen av diesel- och bensinpriset vid nyår har det blivit ännu värre, uppger flera bilhandlare jag pratat med. Vissa bilhandlare skyr just nu begagnade elbilar som pesten. Efter nyår har efterfrågan på dieselbilar istället ökat kraftigt hos den breda gruppen av bilköpare. Att ha en elbil i lager kan förutom räntekostnaderna innebära kraftig värdeminskning på kort tid. 

Det är otroligt synd, för om det här fortsätter försenar vi vår klimatomställning med flera år. Vi journalister skriver jättemycket om nya kommande billiga elbilar för 250 000 kronor, men de bilarna finns ju redan. Det går att köpa en jättefin begagnad Volkswagen ID.3 eller BMW i3 för 250 000 kronor. Men väldigt få verkar vilja ha de bilarna längre i Sverige. Vi köper hellre en bensin- eller dieseldriven bil som kostar 50 000 kronor mindre och lägger besparingen på att tanka. De bilarna är lätta att sälja just nu. 

Hur kunde det bli så här? Vi kan konstatera att vi människor är ett kortsiktigt släkte och mest agerar utifrån hur vinden blåser för dagen. För mindre än två år sedan stod bränslepriserna på topp. Då ville alla ha elbil och priserna på begagnade elbilar skenade uppåt. En begagnad elbil var ofta dyrare än en ny. 1,5 år senare är bilden den diametralt motsatta och elbilarna är väldigt svårsålda på andrahandsmarknaden.

Det har också mycket med trygghet att göra. Elbilarna är nya och oprövade och ingen vet säkert vilka reparationer som kan behövas efter några år. Batteriet försämras inte så mycket, men bilarna säljs utan ett tillförlitligt batteritest vilket oroar i onödan. Efter åtta år är batterigarantin borta på bilarna, då riskerar ägaren i värsta fall ett batteribyte för 200 000 kronor, även om det hittills varit mycket ovanligt.

Men ingen vill köpa grisen i säcken, och bilhandeln ligger långt efter när det gäller att trygga begagnatköparna av elbilar och visa på fördelarna. Att de flesta begagnade elbilar säljs helt utan batteritest är märkligt, idag finns det tillförlitliga test som visar hur batteriet mår och undanröjer osäkerheten. 

Om inte Sverige ska tömmas helt på elbilar måste bilbranschen ta sig i kragen och göra den begagnade elbilen till en mer attraktiv produkt. Att återigen ropa på hjälp från politiskt håll kommer inte lösa problemet. Mitt råd till dig som bilköpare är att inte tänka så kortsiktigt, om ett år kan soppan vara tokdyr igen. Då är det dieselbilen som är Svarte Petter igen. En bra begagnad elbil för 250 000 kronor är ett fynd om du tänker lite långsiktigt.

https://carup.se/darfor-har-begagnade-elbilar-blivit-totalt-iska

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Tysklands CO2-utsläpp är de lägsta på sju decennier, enligt studie

Via Associated Press, Berlin: Koldioxidutsläppen i Tyskland, Europas största ekonomi, sjönk till sin lägsta nivå på sju decennier när användningen av kol minskade oväntat kraftigt och det ekonomiska läget pressade produktionen av energiintensiv industri, enligt en studie som publicerades under torsdagen.

Tyskland har som mål att minska sina utsläpp till noll till 2045 och arbetar för att öka användningen av sol- och vindkraft och andra förnybara källor.

Tankesmedjan Agora Energiewende sa att dess preliminära beräkningar visar att Tyskland släppte ut 673 miljoner ton CO2 förra året, en minskning med 73 miljoner ton jämfört med 2022 och den lägsta nivån sedan 1950-talet. Siffran låg 46 % under landets utsläpp 1990. Men man ser också att det behövs mer åtgärder för områden som transport och bostäder där man vill se till att alla inkomstgrupper kan ha råd med förnybar energi.

På tisdagen sa Tysklands energimyndighet att förnybara energikällor stod för mer än hälften av landets energiproduktion 2023. Förnybar energi steg till 56 % av energiproduktionen, från 47,4 % 2022. Samtidigt har elproduktion med svart kol fallit till 8,9 % från 12,8 % och brunkolseldad el sjönk till 17,4 % från 21 %.

3 kärnkraftverk stängda 2023

Tyskland stängde av sina tre sista kärnkraftverk i april – ett sedan länge planerat drag, även om vissa argumenterade för en omstart efter att energipriserna ökade på grund av kriget i Ukraina. Kärnkraften stod för 1,5 % av energiproduktionen 2023, en minskning från 6,7 % föregående år.

Mer än hälften av förra årets minskning av utsläpp – cirka 44 miljoner ton – berodde på att koleldad elproduktion föll till sin lägsta nivå sedan 1960-talet, enligt Agora. Det i sin tur berodde på en minskad efterfrågan på el och ökad import från grannländerna, varav ungefär hälften kom från förnybara energikällor.

Dessutom minskade utsläppen från industrin avsevärt eftersom energiintensiva företag minskade produktionen till följd av ekonomisk svaghet och internationella kriser, sa tankesmedjan.

Tyskland, den kanske sämst presterande stora utvecklade ekonomin de senaste månaderna, har tyngts av höga energipriser, global ekonomisk svaghet och räntehöjningar för att bekämpa inflationen. Landet är hem för många energiintensiva företag, bland annat inom kemi- och metallindustrin.

Agora beräknade att endast cirka 15 % av förra årets utsläppsbesparingar utgör ”permanenta utsläppsminskningar till följd av ytterligare förnybar energikapacitet, effektivitetsvinster och övergången till bränslen som producerar mindre CO2 eller andra klimatvänliga alternativ.” Den sa att ”de flesta av utsläppsminskningarna 2023 inte är hållbara ur ett industri- eller klimatpolitiskt perspektiv.”

Ekonomi- och klimatminister Robert Habeck, en medlem av miljöpartiet de gröna som också är vice förbundskansler, sa att Tyskland har lagt grunden för framtida tillväxt inom förnybar energi genom att gå över till att utöka sol- och vindproduktionen.

”Vi gör synliga framsteg på vägen mot klimatneutral elförsörjning”, sa han.

När det gäller industrin, ”är det bra att investeringar görs i klimatproduktion och energieffektivitet”, sade han i ett uttalande. Habeck pekade även på statliga insatser för att sänka elpriserna för industrin.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Inte bara elpris att räkna på. Råvaran uran ökar kraftigt i pris

Kärnkraft tänker sig ju Tidö-partierna men det kan vara intressant känna till att uran ökade med 42,15 USD eller hela 86,28% sedan dec 2023. Uran förväntas handlas till 93,16 USD i slutet av detta kvartal, enligt Trading Economics globala makromodeller och analytikers förväntningar.

Volatila priser på fossila bränslen och ambitiösa klimatmål fick USA och 20 andra länder planera för ev. kärnkraftanläggningar vilket då kan tredubbla efterfrågan på uran till 2050. Största satsningarna på kärnenergi görs av Kina, som bygger 22 av 58 globala reaktorer, medan Japan startat om projekt för att öka kärnkraftsproduktionen. I Finland startade Europas första anläggning efter förseningar på 15 år.

Utvecklingen möts också av ökande hot mot utbudet

Västerländska företag fortsatte att frivilligt undvika Rysk uranimport på grund av dess invasion av Ukraina, samt att USA gick till att direkt förbjuda import från Ryssland av kärnbränsle. Dessutom pressades utbudet också av militärkuppen i Niger och problem i kanadensiska gruvor.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Energimyndighetens förslag för Sveriges resa till fossilfrihet

Via TT: Energiomställningen till ett fossilfritt Sverige innebär onekligen stora möjligheter. Energimyndigheten har levererat hela fem rapporter med beslutsunderlag som kan vara intressant att ta del av då några av förslagen kanske kommer att påverka oss i nära framtid?

Man hävdar också att Sveriges elbehov kan dubblas redan 2035

https://via.tt.se/pressmeddelande/3401815/energimyndigheten-levererar-forslag-for-sveriges-resa-till-fossilfrihet?publisherId=3236218&lang=sv

https://www.energimyndigheten.se/4af928/globalassets/klimat–miljo/elektrifiering/myndighetsgemensam-uppfoljning–av-samhallets-elektrifiering-huvudrapport-2023.pdf

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/vagen-mot-en-eldriven-framtid/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

DN erfar: Klimathandlingsplanen presenteras nästa vecka

Klimathandlingsplanen kommer att presenteras veckan före jul, erfar DN. Men det är fortfarande oklart om förslaget om nationell handel med utsläppsrätter kommer med.

– Vi jobbar på att få fram den så snart som möjligt, men jag tänker inte göra det på bekostnad av innehållet och kvaliteten. Exakt när den kommer beror på hur snabbt vi lyckas förhandla klart och komma överens, säger hon.

Regeringen har tidigare uppgett att klimathandlingsplanen ska visa hur utsläppen ska sjunka. Men DN kunde i november avslöja att beräkningar av förslagens effekter plockats bort i ett tidigare utkast av planen. Enligt tjänstemännens anteckningar var orsaken att effekten på utsläppen är ”väldigt liten”.

Sverige har flera nationella klimatmål, bland annat att utsläppen inom den sektor som omfattar transporter bör vara 63 procent lägre år 2030 än utsläppen år 1990.

Läs mer i länken: https://www.dn.se/sverige/dn-erfar-klimathandlingsplanen-presenteras-nasta-vecka/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Jonas Fröberg i DN: Konflikten hettar till – vågar du köpa en Tesla?

På sistone har inte Musk fått så positiva rubriker i media men i Sverige står Tesla idag som mest eftertraktade märke någonsin. (Vilket ju är utmärkt för vår energiomställning). Jonas Fröberg skrev för DN en utmärkt artikel den intresserade bör läsa.

Så – vågar man köpa en Tesla? Frågan är komplicerad och måste delas in i tre möjliga scenarier. Det första och mest kritiska skulle vara om Teslas organisation lämnar Sverige. Det andra är om Tesla skriver på kollektivavtal. Och det tredje om IF Metall ger sig och avblåser konflikten. De senare två scenarierna ger föga inverkan för dig som bilköpare. Men om Tesla plötsligt lämnar Sverige ställs frågan på sin spets.

Finns det en risk att Tesla lämnar Sverige?

Ja. Inte i nuläget men om det drar ut på tiden.

Positionerna har nämligen sällan varit så låsta. Både Teslas vd Elon Musk och IF Metall gräver ner sig allt djupare i skyttegravarna. Elon Musks hårdnackade globala motstånd mot facken står mot den svenska modellen. På den fackliga sidan genomför nu åtta av fjorton LO-förbund sympatiåtgärder.

Den senaste är att Postnord vägrar leverera nummerskyltar, vilket DI var först att rapportera om. Regler gör att Tesla inte heller får hämta ut dem eller låta dem skickas på annat sätt. Detta är något som Tesla i ett mejl till DN kallar ”anmärkningsvärt”. Teslas huvudkontor i USA har å sin sida gett order om att inga kollektivavtal får tecknas. Elon Musk själv kommmenterar det på X, tidigare Twitter med ”Det här är galenskap” (This is insane).

Vi ska också komma ihåg att det står mycket på spel globalt för Tesla. Bilarbetarfacket UAW i USA trycker på för att Tesla ska teckna avtal med facken där. President Biden gick ut den 9 november och gav facken sitt stöd. Även IG Metall i Tyskland trycker på vid Teslas fabrik utanför Berlin.

Tecknar Musk avtal nu i Sverige kan facken i övriga länder använda det som hävstång.

Än så länge har Teslas kunder knappt märkt av strejken – där det ännu är oklart hur många Teslamekaniker som strejkar. Bara förra veckan levererades 500 bilar.

Lägg till att vd Elon Musk är en särpräglad person med hårda principer och ibland nyckfulla beslut. Jag har själv intervjuat honom ansikte mot ansikte under en timme och kan skriva under på det. Vi ska komma ihåg att Teslas försäljning i Sverige är liten globalt sett: det första kvartalet 2023 låg den på under 1 procent (0,9) av den globala försäljningen – att lämna Sverige är ingen omöjlighet för Musk – även om det skulle svida rejält.

Vad skulle teoretiskt hända om Tesla lämnar Sverige – hur länge måste Tesla hålla med reservdelar?

Så länge kunden har reklamationsrätt – 3 år enligt konsumentköplagen – måste Tesla kunna avhjälpa felet. Då måste det i praktiken finnas reservdelar. Detta gäller också garantierna – allt enligt Konsumentverket.

Tesla har en så kallad grundläggande begränsad fordonsgaranti i 4 år eller 8 000 mil, en begränsad garanti finns för skyddssystemet i 5 år eller 10 000 mil. Batterierna har garantier på 8 år eller mellan 16 000 och 24 000 mil, beroende på Teslamodell. Vagnskadegarantin gäller i tre år.

Tesla är ett populärt bilmärke – den mindre suven Model Y är fram till oktober den bäst säljande bilmodellen alla kategorier i Sverige under 2023. Det finns fristående aktörer som säljer Tesladelar och Tesla har väl fungerande organisationer i grannländer som torde kunna sälja delar in till Sverige.

Om verkstäderna och Teslas ambulerande servicetekniker försvinner över en natt då?

Du som konsument har fortfarande samma rättighet att klaga på fel, både inom ramen för reklamationsrätten och för garantierna. Då måste Tesla stå för detta och du som kund kan gå till andra verkstäder så länge dessa utför arbetet ”på ett fackmässigt sätt”, enligt ett beslut i Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Allt enligt Konsumentverket.

Inom EU måste också Tesla tillhandahålla så kallad serviceinformation till andra verkstäder – alltså ge råd och visa på knep hur man byter exempelvis värmepaket eller bromsskivor. Du kan då som kund i Sverige gå till andra verkstäder än de auktoriserade. Allt enligt enligt en dom i marknadsdomstolen.

Skulle Teslas uppdateringar via nätet påverkas?

Nej, det som kallas OTA (over the air update) skjuts ut ändå från Tesla till bilarna via nätet. Detta är viktigt – eftersom nästan alla vitala funktioner i en Tesla kan lagas på det sättet.

Jaha, inga frågetecken då?

Jo, om en kund hamnar i trångmål med utebliven leverans eller service är det faktiskt inte helt klarlagt om denne får ersättning. Det finns en osäkerhet huruvida strejken kan ses som det som på juristspråk kallas ”ett hinder utanför företagets kontroll”. Då kan kanske konsumenten inte ställa de kraven. Enligt konsumentverket är detta inte prövat hos ARN. Det är en osäkerhet.

Skulle det gå att köpa Teslor från andra länder om Tesla lämnar Sverige?

Det vet vi inte – med det går så klart att köpa i annat EU-land varifrån det är tämligen enkelt att privatimportera. Med tanke på Teslas popularitet är det inte omöjligt att det blir en ”gråimport” via olika firmor eller generalagenter i grannländerna. Men det är en spekulation. Och då gäller inte vagnskadegarantin där man bara behöver betala för halvförsäkring de tre första åren. Den är nämligen en svensk konstruktion.

Går begagnatpriserna ner?

Min bedömning är att det skulle få små konsekvenser på kort sikt. Men om Tesla går ut ur Sverige och samtidigt blir en skäms-symbol som märket som går emot den svenska modellen, då kan begagnatpriserna gå ner på sikt.

Så – vågar man då köpa en Tesla?

Sammantaget är svaret ja, sett ur de faktiska omständigheterna. Det kommer att finnas reservdelar och möjligheter att laga bilarna. Men på sikt kan Tesla bli en symbol för något antifackligt och mot den svenska modellen. Då är det upp till var och en att bedöma konflikten ur sitt perspektiv.

https://www.dn.se/ekonomi/jonas-froberg-konflikten-hettar-till-vagar-du-kopa-en-tesla/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Preem bygger om i Lysekil för 5,5 miljarder – diesel ska bytas mot bioflygbränsle

Drivmedelsbolaget Preems raffinaderi i Lysekil ska byggas om för 5,5 miljarder. Den anläggning som i dag producerar diesel ska i stället tillverka biobränsle till flyg och det som kallas förnybar diesel.

Beskedet om investeringen meddelades på måndagen och enligt företaget blir man den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle, och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter.

Ombyggnationen ska inledas under nästa år och beräknas stå klar 2027 och höja produktionskapaciteten av det man kallar förnybart med 1,2 miljoner kubikmeter, att jämföra med dagens totala kapacitet i Lysekil på 530 000 kubikmeter.

Bolaget säger också att de fossila utsläppen lokalt i Lysekil ska med åtgärden sänkas med 200 000 ton koldioxid.

– Efterfrågan på förnybara flygbränslen ökar snabbt, och vi för redan nu dialoger med flera stora flygbolag. Marknaden drivs av både ökad medvetenhet och gemensamma regelverk i EU. Med investeringen positionerar vi även Sverige som en av Europas viktigaste producenter av förnybara flygbränslen. säger Preems vd Magnus Heimburg i pressmeddelandet.

De 5,5 miljarderna ska användas till att bygga om den så kallade Isocrackeranläggningen. Kapitalet uppges komma dels från bolaget självt, dels från externa finansiärer.

Innan ombyggnationen kan komma igång ska mark- och miljödomstolen säga sitt.

https://www.energinyheter.se/20231127/30414/preem-satsar-55-miljarder-storskalig-ombyggnation-i-lysekil

https://www.dn.se/ekonomi/preem-bygger-om-i-lysekil-for-5-5-miljarder-diesel-ska-bytas-mot-bioflygbransle/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Rapport visar energi-möjligheterna för Sverige och norden

Rapporten The Energy Transition Readiness Index 2023 (ETRI 2023) har kartlagt 14 europeiska elmarknader. Det visar sig att Sverige, Norge och Finland ligger bäst till, enligt rapporten.

Rapporten (länk här) undersöker hur väl förberedda de är för att skapa mer förnybar energi, minska koldioxidutsläppen och nå klimatmålen som har satts upp för år 2030. Det är analytiker från Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), Storbritanniens största intresseorganisation för förnybar energi och ren teknik, som har genomfört rapporten, tillsammans med energihanteringsföretaget Eaton och investeringsbolaget Foresight Group. 

Den största utmaningen, enligt rapporten, är energiflexibiliteten. När fossila bränslen fasas ut behöver nationella elnät kunna balansera den förnybara energiproduktionen som inte är planerbar. Endast Sverige, Norge och Finland ser ut att kunna överbrygga denna flexibilitetslucka med enkelhet tack vare stor tillgång till vattenkraft och etablerade flexibla marknader.  

– ”När det inte finns tillräcklig flexibilitet i elsystemet kan problem som strömavbrott eller överbelastning uppstå. Lösningar kan till exempel vara energilagring och solceller som spelar roll för att avlasta och stabilisera elnätet. Detta är nyckeln till att säkerställa överkomliga elpriser och leveranssäkerhet, säger Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton”. 

Via Energinyheter.se: https://www.energinyheter.se/20231116/30343/rapport-2023-elnatskapacitetens-roll-i-sveriges-klimatstravan

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Experterna: Putins nya ekonomiska vapen räddar ryska krigsbudgeten – och hotar Östersjön

Via DAGENS NYHETER: Med hjälp av en växande ”skuggflotta” av gamla och oförsäkrade tankfartyg rundar nu Ryssland sanktionerna mot landets oljesektor.

– Ökade oljeintäkter stärker den ryska statsbudgeten och stabiliserar rubeln. Dessutom innebär den här handeln stora miljörisker i Svarta havet och Östersjön, säger sanktionsexperten Yuliia Pavytska.

Trots kriget och sanktionerna fortsätter Ryssland att exportera stora mängder fossila bränslen som betingar ett allt högre pris på världsmarknaden.

Under hösten har den ryska statens oljeinkomster stigit till den högsta nivån sedan april förra året. Det visar en undersökning från Kiev School of Economics.

– Sedan invasionen och efter G7-ländernas embargo och pristak har rysk olja handlats till nedsatt pris på världsmarknaden. Men det vi ser är att nedsättningen stegvis har minskat, från 40 dollar per fat till 14 dollar per fat. Det ger Ryssland betydligt mer pengar, säger sanktionsexperten Yuliia Pavytska.

Tillsammans med Japan, Kanada, Storbritannien och USA har EU infört dels ett importstopp, dels ett pristak på rysk olja.

Det har tvingat Ryssland att dirigera om sin oljeexport till länder som Indien och Kina. Men eftersom de internationella transporterna är beroende av västerländska företag – inte minst inom försäkringar – ha det funnits en öppning för G7-länderna att kontrollera priset och strypa de ryska intäkterna.

Det beroendet har Ryssland hittat vägar runt. I augusti sprängdes pristaket, satt till 60 dollar per fat.

Federala statens intäkter från oljesektorn, miljarder rubel per månad.

– Vi ser olika former av manipulation i prisuppgifter, försäkringar och frakt som gör att man oftare undkommer pristaket, säger Yuliia Pavytska.

Ryssland försöker samtidigt helt undvika att involvera västerländska motparter med hjälp av en växande ”skuggflotta”.

– Vår analys visar att Ryssland använde 178 tankfartyg ur denna skuggflotta bara under september.

Det handlar om gamla, oförsäkrade tankfartyg vars egentliga ägare döljs bakom olika bolagsupplägg och andra länders flagg. Och förutom att oljevolymerna ombord inbringar stora inkomster är de ett påtagligt miljöhot, påpekar Yuliia Pavytska.

– Ökade oljeintäkter stärker den ryska statsbudgeten och stabiliserar rubeln. Dessutom innebär den här handeln stora miljörisker i rutterna på Svarta havet och i Östersjön. Vårt förslag är att europeiska länder ska ställa krav på att alla fartyg som passerar deras vatten måste vara försäkrade mot oljeutsläpp, säger hon.

Läs mer i den ev låsta artikeln på DN.se

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Fossilfritt Sverige dömer ut kritisk rapport. ”De lägger en dimridå”

Nationalekonomerna Magnus Henrekson och David Sundén släppte förra veckan en kritisk rapport om satsningarna på fossilfritt stål i norra Sverige. Nu får de mothugg av Svante Axelsson, som sedan 2016 varit nationell samordnare för regeringsintiativet Fossilfritt Sverige.

– Vi har en kapplöpning mellan olika länder på en växande marknad där det är bra betalt, att då lägga en dimridå på det här sättet ser jag som olyckligt, säger Axelsson.

Han tillägger att ekonomernas kritik riskerar att sänka tempot i omställningen när det i stället behöver öka. Att förhålla sig passiv när andra länder gasar kan i slutändan bli ”det största slöseriet med skattepengar”, säger Axelsson.

https://sverigesradio.se/artikel/utredare-satsningarna-pa-gront-stal-ar-olonsamma

https://omni.se/domer-ut-kritisk-rapport-de-lagger-en-dimrida/a/pQR7yW

https://www.di.se/nyheter/motattacken-planeten-haller-pa-att-brinna-upp/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Elbilar fortsätter tappa i statistiken för året enligt MobilitySweden

Mattias Bergman, VD på MobilitySweden är helt klart oroad i kommentar till statistiken för oktober och framhäver att regeringen inkluderar styrmedel som gör att landet klarar klimatmålen!

I oktober 2023 registrerades totalt 25 016 nya bilar. En ökning med 12 procent jämfört med oktober 2022. Andelen laddbara är fortsatt hög och uppgick till nära 61 procent av nyregistreringarna i oktober. Detta är drivet av företagsmarknaden som står för sju av tio av årets alla registreringar av nya laddbara personbilar. Privatmarknaden är fortsatt svag vilket även syns tydligt i branschens interna orderstatistik som har vikt ner kraftigt. Andelen elbilar sjunker från årets högsta nivå som var drygt 44 procent i september till cirka 38 procent i oktober.

I orderstatistiken är elbilar den produktkategori som faller mest just nu vilket kommer att synas i registreringsstatistiken inom kort. Detta är oroande för Sveriges förmåga att nå både nationella och EU:s klimatmål. Det är viktigt att regeringen i sin klimathandlingsplan har höga mål för klimatet och i kommande budgetar inkluderar styrmedel som leder mot målen, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Fullständiga rapporten i länken: https://mobilitysweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2023_3/okning-av-latta-fordon-till-foljd-av-forbattrad-leveransformaga

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Framsteg för forskning runt batteriåtervinning

Både KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och Chalmers i Göteborg har gjort intressanta framsteg med avancerad forskning kring batteriåtervinning.

Forskare vid KTH har effektiviserat processen för återvinning av batterier. Detta med hjälp av vanliga cellulosafibrer som kan separera batterimetaller från övriga material.

Användningen av batterier förväntas öka rejält under de närmaste åren till följd av elektrifieringen av vårt samhälle. Parallellt med detta är det en stor utmaning att förse den ökade batteriproduktionen med de metaller som behövs. Ovanpå detta har politiker på EU-nivå röstat igenom krav på att förbrukade batterier till stor del ska återvinnas.

https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/framsteg-for-forskning-runt-batteriatervinning-1.1285850

Nytt miljövänligt recept på batteriåtervinning. ”Chalmers”.

Forskare på Chalmers presenterar nu ett nytt och effektivt sätt att återvinna metaller från elbilsbatterier. Metoden gör det möjligt att återvinna 100 procent aluminium och 98 procent litium ur förbrukade elbilsbatterier. Samtidigt minimeras förlusten av värdefulla råvaror som nickel, kobolt och mangan. Det krävs inga dyra eller skadliga kemikalier i processen, då forskarna använder sig av oxalsyra – en syra som även förekommer i växtriket. 

– Hittills har ingen lyckats hitta exakt rätt förutsättningar för att separera så här mycket litium med oxalsyra – och dessutom få bort allt aluminium samtidigt. Eftersom alla batterier innehåller aluminium behöver vi kunna ta bort det utan att förlora de andra metallerna, säger Léa Rouquette, doktorand vid institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers. 

https://www.energinyheter.se/20231017/30133/nytt-miljovanligt-recept-pa-batteriatervinning

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Autopilot: Tesla FSD begränsas ännu hårt av UNCE-reglerna

Tesla har vid flera tillfällen gjort flera framsteg med FSD beta i Nordamerika men många ägare och köpsugna kan fortfarande inte nyttja Tesla autopilot i EU

Steven Peeters är en vloggare som sedan Tesla FSD presenterades har ägnat flera år av tester och djupdykningar i dokumentation kring hur dessa system fungerar och implementeras. Se hans kommentarer kring den senaste utvecklingen.

Länk till UNECE, GRVA: https://unece.org/transport/events/wp29grva-working-party-automatedautonomous-and-connected-vehicles-17th-session

Här visar Steven Peeters en testkörning med Tesla Model S Plaid hur pass lite som Tesla Autopilot Beta klarar i Europa.

https://youtu.be/TSs9UtUQttM?si=4xKAwgcfxf-d_kwS
GRVA – (under UNECE, Working Party on Automated/Autonomous and Connected Vehicles) hade sitt möte i slutet av september 2023 och återigen var dokumenten inte klara i tid. De borde ha slutförts i juni, men med dessa ytterligare månader misslyckas GRVA fortfarande med att slutföra DCAS-förordningen (Driver Control Assistance Systems) som skulle tillåta FSD-beta i Europa.
Just nu kan vi bara hoppas att de avslutar det för januarimötet som ska röstas om och kanske kan vi få det i mitten av 2024. Om inte, måste det antas på mötet i juni 2024, vilket innebär att det bara kommer att tillåtas från och med januari 2025.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Debatt: Över 200 företag – Skrota inte klimatmålet

Man menar i debattartikeln att synergieffekter överväger vilka ger ett stort antal fördelar som kan få ner våra negativa klimateffekter om en tydlig plan finns.

Mål i närtid har mycket större betydelse för näringslivet än mål för en avlägsen framtid. Specifika mål är lättare att omvandla till konkreta affärer än vaga mål för samhället i stort och nationella mål kompletterar och förtydligar europeiska mål. Utifrån detta betonar vi från vikten av att det svenska 2030-målet finns kvar och får en trovärdig handlingsplan.

https://www.di.se/debatt/over-200-foretag-skrota-inte-klimatmalet/?

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Regeringen överväger dyr plan B för att klara EU-mål

Regeringen överväger att slopa de nationella klimatmålen, enligt tidigare uppgifter till Altinget. Men även om de nationella målen slopas måste Sverige leva upp till EU:s skärpta krav och därför förbereder regeringen en plan B, skriver Dagens Nyheter. 

Regeringens förslag om sänkt skatt på drivmedel och sänkt reduktionsplikt leder till ökade utsläpp inom fordonssektorn. För att kompensera vill regeringen annullera utsläppsrätter för den tunga industrin. 

Det innebär att industrin får släppa ut mindre växthusgaser, samtidigt som fordonssektorn får släppa ut mer. DN skriver att det kan komma att kosta flera miljarder då utsläppsrätterna hade sålts om de inte annullerades. 

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) bekräftar planen för DN och skriver att den blir mer kostnadseffektiv än att behålla reduktionsplikten.

https://omni.se/regeringen-overvager-dyr-plan-b-for-att-klara-eu-mal/a/O8dpP1

Fakta:EU och klmatet
Utsläppsrätter: Stora industrier som orsakar utsläpp måste köpa utsläppsrätter. Därmed sätts ett pris på koldioxid. Mängden utsläppsrätter minskar över tid för att EU ska nå sina klimatmål.
ESR: För de delar av ekonomin som inte täcks av handeln med utsläppsrätter finns istället förordningen om ansvarsfördelning (den engelska förkortningen är ESR). Det berör bland annat transporter, uppvärmning och jordbruk. Ansvaret fördelas mellan länderna efter ekonomisk styrka. Sverige hör till dem som har de hårdaste kraven: 50 procent mindre utsläpp till 2030.
Klimatmål: 2030 ska EU:s samlade utsläpp vara 55 procent mindre än 1990. 2050 ska unionen vara klimatneutral. Sverige har flera nationella mål. Ett gäller transportsektorn där minskningen 2030 ska vara 70 procent jämfört med 2010. Riksdagen har också beslutat att de svenska utsläppen ska vara netto noll 2045.
Källa: DN

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Volta Zero hårdtestas vid Oktoberfest

Nere i München är det årliga firandet Oktoberfest i full gång. De sex miljoner besökarna hinkar då i sig närmre sex miljoner liter öl. För att ingen ska gå törstig använder Paulaner 16-tonsversionen av Volta Zero för ölleveranser till festområdet.

Och intresse finns. Redan förra året lade logistikjätten DB Schenker en beställning på 1 470 Volta Zero. Enligt tidigare uppgifter har Volta Trucks tagit emot 6 500 förbokningar.

Via Elbilen i Sverige: https://elbilen.se/nyheter/utslappsfri-oltransport-volta-zero-hardtestas-vid-oktoberfest/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Lista: Trafikverket ger stöd till 17 nya stationer med snabbladdare

Via Allt om elbil/Trafikverket: – De senaste åren har den publika laddningen blivit allt mer frekvent över hela landet. Trots det finns det fortfarande ”vita sträckor” längs de större vägarna som saknar snabbladdare. Ett nät av snabbladdstationer gör det möjligt för fler att köra på el genom hela landet, säger Hanna Eklöf, utredningsledare klimatfrågor vid Trafikverket.

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/nationella-nyheter/2023/augusti/fler-av-de-storre-vagarna-i-norr-far-snabbladdare/

https://via.tt.se/pressmeddelande/trafikverket-fortsatter-att-underlatta-for-elektrifieringen?publisherId=44450&re

LänVägnummerPlats
Norrbotten                          E10                    Abisko
Norrbotten            870  Nikkaloukta
Norrbotten                          394    Tärendö
Norrbotten                          95  Aspnäs
Västerbotten                       E12  Vännäs
Västerbotten                       620 Vindeln
Västerbotten                     353/92 Bjurholm
Västerbotten                       360  Risträsk
Västernorrland                     83 Östavall
Västernorrland                     315 Övertüringen
Jämtland                             E45/342 Strömsund
Jämtland                             535   Ljungdalen
Dalarna                           70 Älvdalen
DalarnaE45  Öje
Värmland                      62  Sysslebäck
Värmland                        E16Värnäs
Kalmar län                        37     Högsby

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Studie visar: återvinning av batterier blir en miljardindustri

Många har varit skeptiska till att återvinning av elbilars och laddbara fordonsbatterier inte skulle vara relevant och ens förekomma. Men många företag har tidigt visat stort intresse med stora investeringar, och en ny studie bekräftar trenden.

Via ELBILEN I SVERIGE: Tidigare i somras beslutade EU:s ministerråd om att införa den nya batteriförordningen inom unionen. Med det införs bland annat krav för hur stor andel återvunnet bly, litium och kobolt som bland annat batterier till elbilar måste innehålla. Men förordningen gäller för alla typer av batterier, som ska förses med ett ”batteripass”, och innehåller även regler för insamling av förbrukade batterier.

Studien, som genomförts i samarbete med det tekniska universitet i tyska Aachen tillsammans med konsultfirman PwC, förutspår en ny miljardindustri. Slutsatsen är att satsningarna kommer ge resultat, redan innan 2035 kommer återvinning av batterier vara en lönsam affär.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Innovativ mobil laddstation med både vind och solenergi

Via CLEANTECHNICA: Här är en innovativ lösning av Zekitek i Australien som passar i stort sett var som helst där det inte finns ens befintliga elnät.

Mobil energi utan elnät

På Vanuatu behöver 15 öar energi för exportindustrin. Vilken tillhandahålls för närvarande av dieselgeneratorer. Det ger utsläpp, med kostnader för bränsle, och underhåll. En helt fristående mobil laddlösning, med 100% förnybar energi som kommer från flera Zekigen-stationer, skulle lösa situationen.

För närvarande finns markbaserad solel installerad på vissa Vanuatuöar. Men eftersom cykloner blir allt intensivare och återkommer 7 gånger om året kan de markbaserade solpanelerna blåsa bort i vindbyar upp till 248 kmh.

Se mer i länken nedan:

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Extrem ytvärme i världshaven !!

Enligt data och forskare den högsta någonsin uppmätta temperaturen och den kan komma att stiga ytterligare.

Dr Samantha Burgess, from Copernicus, said: “The fact that we’ve seen the record now makes me nervous about how much warmer the ocean may get between now and next March.”

Source. BBC, ERAS, C3S/ECMWF
Source. BBC, ERAS, C3S/ECMWF

https://www.theguardian.com/environment/2023/aug/04/oceans-hit-highest-ever-recorded-temperature

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-66387537

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Kina: Världens största elfartyg sjösatt

Via Dagens näringsliv: Det stora kinesiska rederiet Cosco beställde ett antal eldrivna containerfartyg förra året, som ett led i satsningar på att förbättra miljön i och runt Yangtze, världens tredje längsta flod.

Nu har det första fartyget, i storleken 700 TEU, sjösatts, rapporterar branschtidningen Maritime Executive. TEU är en måttenhet för sjötransporter, och 700 TEU innebär ett större matarfartyg, alltså skepp som transporterar gods till och från de mångdubbelt större oceanfartygen.

Mer om satsningen: https://maritime-executive.com/article/china-launches-first-700-teu-electric-containership-for-yangtze-service

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Rusning till solcellsbolag – svenska Exeger bland de toppfinansierade

Via realtid.se: En kartläggning av Avnet Abakus visar att investeringarna i europeiska solenergistartups har ökat med 414 procent på årsbasis, med företag som fick 6,53 miljarder dollar under de första sex månaderna 2023 jämfört med 1,27 miljarder dollar vid den här tiden förra året.

https://www.realtid.se/rusning-till-solcellsbolag-svenska-exeger-bland-de-toppfinansierade/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Vad innebär EUs nya lag för infrastrukturen i Europa?

Nya regler för att säkerställa en betydande utbyggnad av infrastrukturen för vägbaserade fordon har röstats igenom i Europaparlamentet.

I förordningen fastställs särskilda mål för utbyggnaden som måste uppnås under 2025 eller 2030. Det rör sig särskilt om följande:

 • Från och med 2025 måste snabbladdningsstationer på minst 150 kW för personbilar och lätta lastbilar installeras var 60:e kilometer längs EU:s viktigaste transportkorridorer, det så kallade transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
 • Laddningsstationer för tunga fordon med en uteffekt på minst 350 kW måste byggas var 60:e kilometer längs TEN-T:s stomnät och var 100:e kilometer i det större TEN-T:s övergripande nät från och med 2025, med fullständig täckning av nätet senast 2030 
 • Tankstationer för vätgas som betjänar både bilar – (?) och lastbilar måste byggas från och med 2030 i alla urbana knutpunkter och var 200:e kilometer längs TEN-T:s stomnät 
 • Kusthamnar som tar emot ett minsta antal stora passagerarfartyg eller containerfartyg måste tillhandahållalandström för sådana fartyg senast 2030.
 • Flygplatser måste tillhandahålla el till stillastående luftfartyg vid varje gate senast 2025 och vid alla fjärruppställningsplatser senast 2030
 • Användare av el- eller vätgasdrivna fordon måste enkelt kunna betala vid laddnings- eller tankstationer med betalkort eller kontaktlösa enheter och utan abonnemang och med full insyn i priserna.
 • Ansvariga för laddnings- eller tankstationer måste på elektronisk väg ge konsumenterna fullständig information om tillgänglighet, väntetid och pris vid olika stationer

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/07/25/alternative-fuels-infrastructure-council-adopts-new-law-for-more-recharging-and-refuelling-stations-across-europe/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Hej Leif, Henrik, Hans och Stefan

En utmärkt kommentar av Sveriges radios Lotten Collin angående klimatet i Sydeuropa

https://sverigesradio.se/avsnitt/det-finns-hjalp-om-man-borjat-tro-pa-jordens-undergang-lotten-collin-paris

Hej Leif, Henrik, Hans och Stefan. Och alla andra ni som skrev till mig för några veckor sedan när jag pratade om värmeböljan i Sydeuropa. Ni var arga. För jag rapporterade om ”temperaturer som inte stämde”. Ni hade minsann googlat vädret på Sicilien, och det stod inte 47 grader. Ni tyckte inte att det fanns något skäl att prata om marktemperatur, även om spanska medier gjorde det.

”Varför ska ni journalister skrämma upp människor så?” undrade Lars. ”Jag vill tipsa att det finns hjälp om man börjat tro på jordens undergång” hälsade Robban. ”Hela Twitter garvar åt hur jävla korkad du är din dumma jävla clown” skrev Magnus.

Jag öppnar sällan Twitter. Men när jag nu gör det är det för att se filmer från Sicilien. Från bränderna som slukar ett gammalt kloster i Palermo. Från sjukhus som evakueras under brandrök. Från en soptipp som brinner så att den hälsovådliga röken sprider sig i staden. Och från grannstaden Catania, där det varit strömavbrott i flera dagar. Elkablarna som ligger under vägarna har skadats i värmen. Men varför!? Asfalt kan ju inte brinna! Nä, men när marktemperaturen gick över 50 grader slutade elkablarna fungera. Vattenförsörjningen likaså, eftersom pumparna står stilla utan el.

”Jag har semestrat på Sicilien. Och det är alltid varmt där på somrarna”. Ja. Men säg det till de italienska brandmännen som ligger utslagna på gatan med sotig hud, till människorna som var utan el och vatten i flera dygn.

Och vad säger ni till de äldre männen och kvinnorna som inte kunde ta sig ut när lågorna slukade deras hus? Till kvinnan som fastnade i en hiss och dog under branden?

I veckan har personer från flera partier i Italiens högernationalistiska koalitionsregering paraderat i TV-nyheterna. De säger: ”Det finns ingen plats för klimatförnekelse i Italien”. Och ”Om vi inte gör något åt klimatförändringarna kommer vi räkna våra döda”. Och ”Klimatet förändras, jag kan inte minnas att det varit så här varmt förr”. Då kan vi lugna: Oroa er inte. Jag har hört att det finns hjälp om man börjat tro på jordens undergång.

Lotten Collin, Paris.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Förstör inte min semester !!

Vi har uppenbarligen lite för smalt perspektiv när det gäller orsakerna till varför det är så varmt just nu under semestermånaderna –

För att förstå hur allvarlig situationen är kan det vara bra att följa upp senaste tidens rapporter och varningssignaler. För vi lär inte komma undan så lätt längre.

Utmärkt beskrivning av The Guardian

Lösningen är att successivt göra oss av med ALLA för klimatet negativa utsläpp och att inse att förnybar energi visat sig både billigare och kan implementeras snabbt.

https://www.dn.se/ledare/emma-hoen-bustos-om-20-ar-kan-ingen-politiker-saga-vi-sag-det-inte-komma/

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sverige/experter-om-extremvarmen-kommer-bli-varre.58303f92-eb1a-5df3-9c2b-904c16b0bc4f

https://sverigesradio.se/artikel/forskare-varmeboljorna-omojliga-utan-klimatforandringarna

https://www.theguardian.com/science/2023/jul/25/deadly-global-heatwaves-undeniably-result-of-climate-crisis-scientists-attribution

https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/105549/8/Scientific%20Report%20-%20Northern%20Hemisphere%20Heat.pdf

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Efterfrågan för elfordon bromsar in, men inte för Tesla och BYD.

Bakslag? – På senare år växer inte försäljningen av andra elfordon globalt utöver Tesla och BYD så snabbt som marknadsanalytikerna förväntat sig.

Kanske detta är en nog så tydlig markering att elbilar till konsument är för dyra och att det kräver en del omprioriteringar för att sänka prisnivåerna hos de flesta tillverkarna?

Det är att se som en effekt av flera orsaker som avskaffade elbils-incitament på flera håll (som i Sverige helt avskaffade Bonus – malus), den höga inflationen samt att elbilar ännu är tydligt dyrare än traditionella fordon med förbränningsmotorer. Enligt Elbilen i Sverige

”Medan [Tesla (TSLA)] och [Kinas BYD] har fortsatt att växa, … har tillväxten för resten av branschen varit mindre robust i Europa och Kina”, skrev Barclays.

(Diagrammet är ngt modifierat) Förväntningarna på den globala marknadsandelen ser ut att stanna av?

Den globala försäljningsvolymen för elbilar har legat under förväntningarna hittills i år, på 13,5 % till och med maj, en ökning med 50 punkter, eller 0,5 %, från 2022 och ”väl under” uppskattningar från BNEF på strax under 18%. Det är ”sannolikt första gången på senare år som efterfrågan av elbilar har stannat av”, sa Barclays analytiker. I jämförelse toppade siffrorna 16 % under flera månader under andra halvåret 2022. Även om det andra halvåret i 2023 sannolikt kommer att medföra en viss förbättring, är det möjligt att den inte uppfyller förväntningarna. https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20230712551/ev-sales-stall-as-aside-from-tesla-and-byd-theres-a-s

Vissa tillverkare i USA har även överskott av osålda elbilar som tex Volkswagen där man även har bakslag i försäljningen även i Europa. https://thedriven.io/2023/07/12/vw-electric-car-sales-fall-to-zero-as-tesla-and-china-ev-makers-win-price-war/

Mer om de ledande Tesla och BYD

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

KTH: Termisk energilagring kan minska stora energikostnader för fastighetsbolag

Näringslivets intresse är stort. Högvärdig energi ska inte användas för att värma/kyla byggnader, utan för miljöns och vår egen skull ska vi använda lågvärdig energi vid måttliga temperaturer. Nämligen lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla. 

#ThermalEnergyStorage (TES) system. TES-system har en enorm potential för att minska #energikostnader och mildra de negativa effekterna av global uppvärmning.

KTH:s forskargrupp för vätske- och klimatteknik arbetar i projektet. Ledda av Amirmohammad Behzadi, Sasan Sadrizadeh, Christophe Duwig, Sture Holmberg och Adnan Ploskic, kombinerar deras arbete numeriska simuleringar, #machinelearning och optimeringstekniker för att erbjuda #hållbara och genomförbara energilösningar för byggnader.

Deras samarbete med fastighetsbolag som Vasakronan har gjort det möjligt för dem att studera byggnader och föreslå effektiva energilösningar. Deras banbrytande forskning har vunnit internationellt erkännande och gett dem en plats i det prestigefyllda globala initiativet, International Energy Agency (IEA) ECES #Annex37, ”Smart Design and Control of Energy Storage Systems.”

Ett lovande projekt för framtiden! I denna länk presenteras resultaten.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

LONDON: Hur två artister skaffade förnybar energi åt sina grannar

De samlade in 1,5 miljoner för att dela solenergi till sina grannar.

”Om du kan skapa ett erbjudande där du faktiskt säger: ’Titta, låt oss bara kringgå ett trasigt politiskt system och låt oss göra något direkt själva tillsammans’, så är det ett ganska attraktivt erbjudande att ge folk”, säger Dan Edelstyn. Tillsammans med Hilary Powell ägnade han ett år åt att övertyga grannar att gå med i projektet.

Hur kommer samhällets solenergiprojekt att hjälpa till att bekämpa energifattigdom?

I Waltham Forest, Londons stadsdel där konstnärsparet bor, är energifattigdom – när hushållen inte har råd att hålla sina hem vid en adekvat temperatur – på den tredje högsta nivån i huvudstaden.

Det gör projektet särskilt värdefullt för dess invånare , av vilka många bor i viktorianska bostäder som kan vara dåligt isolerade och använda mer energi.

Ejaz Hussein, som har bott på gatan i 45 år, säger att han är ”ganska glad” över projektet som han uppskattar kommer att minska hans elräkning med 70 procent.

”För det första är det bra för miljön. Och för det andra, jag har inte råd med el längre”, säger tvåbarnspappan. ”Så det kommer verkligen att hjälpa när jag kämpar.”

Hushåll som drivs av el från solpaneler drar mindre ström från det nationella nätet, vilket minskar energiräkningen och de kan också sälja tillbaka all överskottsenergi.

Branschanalytiker säger att samhällsprojekt tenderar att vara effektivare än enskilda solcellsinstallationer eftersom kostnaderna minskar med skalan.

https://www-euronews-com.translate.svenska

Via  GreenEuronews, Reuters  

Utvalda

Scania kommer med megawattladdning på 1000 kW

Med megawattladdning ska kommande modeller kunna ladda med upp till hela 1 000 kW.

Teslas Semi och Mercedes kommande ”Long Haul”-version av eActros är exempel på lastbilar där det utlovas megawattladdning. ABB har i samarbete med Scania genomfört lyckade tester. Redan i år vill Scania erbjuda kunder vad som kallas ”förhandsversioner” av lastbilar med tekniken. Scania planerar börja använda detta fullt ut nästa år.

Den nya MCS-standarden är i första hand inriktad mot klass 6, 7 och 8 kommersiella transportfordon, men kan lätt anpassas för flygplan eller andra elfordon som mindre fartyg med stora batteripaket och laddningshastigheter upp till 1MW. Det är också tänkt att kunna anpassas med befintliga CCS-moduler och dess relaterade standarder. Kompatibilitet kommer att vara en viktig framgångsfaktor enligt CharIn som är en icke vinstdrivande organisation för laddinfrastruktur över hela världen.

Mer om MCS – https://en.wikipedia.org/wiki/Megawatt_Charging_System

Via Elbilen.org

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Legendariska Lancia Delta Integrale återuppstår som elbil i rallycross

Två bilar visades upp den 21 maj på Charade Super Show i Frankrike och kommer sedan att användas av Special One Racing, under åtminstone de kommande tre säsongerna av den nu sedan 2022 hel-elektriska WRX.   

Bilen drivs av två 331 hk-motorer på varje axel, vilket ger en total effekt på 662 hk för en 0-100 på 1,8 sek – som kan påstås vara 0,7 sek snabbare än en Formel 1-bil. 

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/lancia-delta-integrale-returns-662bhp-ev-rallycross-weapon

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Felet med mikrofiberdukar i bilvård och hushåll

Det kan vara hög tid att helt sluta med mikrofiber i allt från bilvård till hushåll.

Mikroplaster är små plastpartiklar som återfinns i olika typer av produkter i ditt hem. Vissa av mikroplasterna är synbara för ögat, andra är så minimala som en miljondels millimeter. Din tandkräm, ansiktscreme eller till och med duschtvål kan vara några av miljöbovarna.

Lösningen:

Använd istället något så enkelt som linneduk för både hushållet och bilvård. Linne låter kanske för de flesta lite främmande i bilvård men en begagnad linneduk är faktiskt lika effektiv som mikrofiber då man använt den några gånger. 100% linne är helt tillverkat av växtfibrer och gör ingen som helst skada för klimatet. Ett tips när linneduken är ny ge den en tvättomgång eller två så suger den genast upp mycket bättre då fibrerna öppnar upp sig. – Ett annat alternativ efter tips jag fick är duk av hampa men än så länge svårt att få tag på och relativt dyr.

Även jag gick på plasttillverkarnas marknadsföring och skaffade mikrofiberduk för att tvätta och polera bilen. Visst, resultatet är fantastiskt när man är klar men då har jag redan förstört vår vattemiljö i och med jag köpt materialet och rivit den ur påsen. – Törs jag påstå. Det kan finnas redan då små partiklar man inte ser, men som riskerar sätta sig i våra lungor och hav.

Wikipedia har utmärkt dokumentation om man vill sätta sig in i ämnet närmare: https://en.wikipedia.org/wiki/Microplastics#

By Martin Wagner et al. – Wagner et al.: Microplastics in freshwater ecosystems: what we know and what we need to know. In: Environmental Sciences Europe. 26, 2014, doi:10.1186/s12302-014-0012-7, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39507778
100% linneduk
100% linneduk, väl använd mycket effektiv vattenupptagning och perfekt dammtorka med

https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/03/car-tyres-produce-more-particle-pollution-than-exhausts-tests-show

https://www.ivl.se/press/reportage/2021-01-28-intensiv-forskning-om-mikroplaster-i-arktis.html

https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/08/microplastics-detected-in-meat-milk-and-blood-of-farm-animals

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-12-sorters-plast-i-manniskors-lungor

FN: Plastföroreningar kan minska dramatiskt till 2040
https://omni.se/fn-plastfororeningar-kan-minska-dramatiskt-till-2040/a/wAbW8o

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

KTH: Färska grönsaker året om genom odling i vatten

Vattenbaserad, så kallad hydroponisk, teknik för inomhusodling gör att allt fler butiker, restauranger och hushåll väljer att själva odla färska grönsaker.

– En utveckling av inomhusodling av mat är nödvändig inte minst med tanke på klimatförändringarna, säger Michael Martin, KTH-professor i hållbar produktion och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

I fönsterlösa utrymmen kan växter odlas hydroponiskt, det vill säga i vatten, helt utan solljus. Grödorna får växtkraft av LED-belysning istället för sol, och av vatten som tillförts extra växtnäring.
Dessutom ryms fler växter på en mindre yta när grödor som bladgrönsaker och örter kan odlas på höjden.

– Intresset för stadsodlingar på outnyttjade inomhus-ytor, som i bergrum och övergivna parkeringsgarage, ökar i samhället. I våra pågående forskningsprojekt samarbetar vi bland annat med odlingsföretag, matbutiker och restauranger, säger professor Michael Martin.

Det var under coronapandemin som allmänheten på allvar fick upp ögonen för inomhusodling, påpekar han.
– Många köpte hem hydroponiska odlings-kit för att kunna odla bladgrönsaker och örter i köket. Det är positivt att fler numera vet hur tekniken fungerar i grunden, det ökar värdet på närodlade produkter.

Läs mer i länken på KTH:

https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/farska-gronsaker-aret-om-genom-odling-i-vatten-1.1257191

Handbok

Det finns också en handbok framtagen av VUEF, Västmanland Upplands Energiförening. (Handbok Skapa din egen hemakvaponi : Odla fisk och grönt hemma av Eric Söderberg, Gunnar Öberg). Man kan beställa via både Bokia och Adlibris i hur man odlar även med fisk. https://www.bokus.com/bok/9789180573603/handbok-skapa-din-egen-hemakvaponi-odla-fisk-och-gront-hemma/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Svenskt elpris kan ha manipulerats

Svenska hushåll kan ha betalat ett för högt elpris vid flera tillfällen.

2022 inkom 22 anmälningar om otillbörlig marknadspåverkan till Energimarknadsinspektionen. Under 2023 har det hittills inkommit tre. 

Trots att misstankar funnits om att flera stora bolag ska ha manipulerat priset har ingen åtalats. Orsaken är att anmälningarna har blivit liggande hos myndigheten i upp till fem år.

– När jag fick in en anmälan var det dagar till preskription. Då går det inte att utreda, säger kammaråklagare Jan Leopoldsson till SVT Nyheter.

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/svenskt-elpris-kan-ha-manipulerats

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elpriset-kan-ha-manipulerats-aven-i-sverige

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/energimyndigheten-vattenfall-kan-ha-manipulerat-marknadspriset

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Tesla ökar på miljöbonusen för företagskunder i Tyskland

I Tyskland upphör det statliga bidraget för företagskunder den 31 augusti 2023. Därefter kommer Tesla att bevilja – vad de kallar, ”Tesla Innovation Bonus” på ett belopp av 2250 euro (25 428 kr) utöver tillverkarens andel av den tyska elbilsköpsbonusen ”Environmental Bonus” .

”Tesla ökar därmed den befintliga finansieringen av elektromobilitet för företagskunder för Model 3 och Y till totalt upp till 9 750 €”, meddelade företaget. Detta gäller endast beställningar från och med den 15 maj för leverans före den 31 augusti 2023.
Från och med den 1 september 2023 kan endast privatpersoner lämna in ansökningar om miljöbonus till det ansvariga förbundskontoret för ekonomi och exportkontroll (BAFA). Det var 2016 Tyskland införde subventionerna och därefter gradvis begränsat nivåerna.

Enligt Tesla är elektrifieringen av europeiska kommersiella flottor ett viktigt steg mot en hållbar energiframtid.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

KTH-baserad teknik gör vindkraft till havs mer tillgänglig

Via KTH: Scibreak, ett litet startup-företag från KTH, har utvecklat teknik som kan bygga ett robust och tillförlitligt kraftnät till havs, har fått industrigiganten Mitsubishi Electric intresserade.

I takt med att man behöver utveckla mer förnyelsebara energikällor som vindenergi och solenergi, blir det allt viktigare att bygga ett pålitligt och säkert kraftnät. På EU-nivå finns det omfattande planer på utbyggnad av havsbaserad vindkraft i till exempel Nordsjön och Östersjön. Då uppstår också ett behov av att uppgradera infrastrukturen för att kunna transportera energin in till land.

En konventionell AC (växelstöms-) kabel kan inte rent tekniskt göras längre än ungefär 100 kilometer. I många fall måste man använda DC (likströms-) kabel från början. I nuläget är det inte likström i stamnätet, utan bara i enstaka förbindelser mellan två punkter i det befintliga AC-nätet. Likströmstekniken har utvecklats parallellt och har varit mycket av en nischteknik. Men den blir allt viktigare nu i en utbyggnad av kapaciteten i vårt kraftnät.

– För havsbaserad vindkraft måste man använda kablar, det går inte att använda luftledningar som man ofta gör på land, säger Staffan Norrga, lektor på avdelningen för elkraftteknik på KTH.

Det som har saknats är kostnadseffektiva tekniska lösningar i utvecklingen av ett robust och tillförlitligt kraftnät. För att bygga ett nät måste man ha skyddsfunktioner, till exempel brytare som snabbt kan isolera delar av nätet där det uppstår ett fel.

­– Likström har tidigare varit svårt att bryta, men nu har vi tekniken att göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Det är här Scibreak AB:s teknik kommer in, säger Norrga.

2014 började Staffan Norrga, lektor på KTH och hans kompanjon Lennart Ängqvist, som var adjungerad professor, med en grundidé som de testade i ett labb på KTHs campus.

– Som en liten startup, är det är ganska svårt att utveckla den här typen av infrastruktur, och även att hävda sig mot de stora aktörer som finns i de här branscherna, säger Norrga och fortsätter, – Det var en stor fördel att befinna sig på KTH i början.

Men när man startar ett företag och blir kommersiell får man inte längre stanna kvar på KTH. Sedan slutet av 2015 har de befunnit sig i egna lokaler i Kallhäll utanför Stockholm, för att utveckla en mer tillförlitlig och kostnadseffektiv teknik och kunna bygga ihop det till ett nät i stället för ett stort antal separata länkar. En teknik som ger väsentliga kostnadsfördelar, sparar på utrustning och ger en bättre tillförlitlighet.

Det senaste året har intresset för den här typen av teknik ökat kraftigt. Scibreak har en marknadsledande DC-brytarteknik när det gäller drifttid och fotavtryck. Det gör Scibreak attraktivt för de stora aktörerna på den globala energimarknaden. Genom att förvärva aktier kommer Mitsubishi Electric att använda Scibreaks teknologi och kunnande för att leda kommersialiseringen av DC-strömbrytare på marknaden och bidra till koldioxidneutralitet genom spridning av förnybar energi.
 
– Vi i Sverige har mycket grön energi som många är intresserade av. Vi hoppas att det här samarbetet med Mitsubishi Electric kommer att stimulera vidare utveckling inom detta område, avslutar Norrga.

https://www.kth.se/om/nyheter/lokala-nyheter/kth-baserad-teknik-gor-vindkraft-till-havs-mer-tillganglig-1.1247154

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Nu ska små och medelstora företag få hjälp med digitalisering för ökad effektivitet och hållbarhet. 

Via KTH. Som en del av innovationshubben ShiftLabs ska KTH Leancentrum och Södertälje Science Park ge företag stöd och kunskap för att möta utmaningar och nya kompetensbehov som kommer med digitaliseringen.

KTH Leancentrum har tillsammans med Södertälje Science Park etablerats som en nod inom den svenska innovationshubben Shift Labs, som en del av ett EU-finansierat initiativ. Syftet är att vägleda små och medelstora företag kring hållbarhet och digitalisering, såväl som att koppla ihop dem med svenska universitet och forskningsinstitutioner.

ShiftLabs har en treårsplan och är en del av Digital Europe-programmet. Det är en av fyra svenska innovationshubbar inom ett större EU-nätverk av Europeiska Digitala Innovations Hubbar (EDIH) som har uppdraget att fokusera på AI, digital kompetens, cybersäkerhet och HPC (superdatorer).

Om ShiftLabs

ShiftLabs drivs med stöd av EU-kommissionen, Vinnova, Tillväxtverket, Region Västmanland och Region Sörmland.

Samverkanspartner är KTH Leancentrum, Södertälje Science Park, MITC (Mälardalen Industrial Technology Center), Mälardalens universitet, KTH, EIT, RISE, Högskolan i Skövde, Chalmers, Industrial Innovation Arena och Stena Industry Innovation Lab.

Södertälje-noden och de andra tre noderna i Västmanland, Sörmland och Västra Götaland samarbetar samtidigt som de behåller sitt lokala fokus.

Läs mer på ShiftLabs webbplats: shiftlabs.eu

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Vindkraftsbeslut vidgar sprickan mellan Tidöpartierna

Via DAGENS NYHETER och Omni. Regeringen tillsätter en utredning som ska ge mer vindkraft, utan att Sverigedemokraterna har fått något inflytande. – Jag uppskattar inte att man försöker kringgå oss, säger Tobias Andersson (SD).

SD-kritik mot regeringens utredning: Uppskattas inte
https://omni.se/sd-kritik-mot-regeringens-utredning-uppskattas-inte/a/jlpoqo

Prövningen av ny vindkraft till havs måste bli smidigare, anser regeringen. Därför tillsätter man en utredning som ska föreslå nya regler som kan ge snabbare beslut.

Utredningen presenterades av klimatminister Romina Pourmokhtari (L) på en pressträff på onsdagen.

– I dag har vi en snårskog av regler och processer, säger ministern.

Tobias Andersson, om SDs syn på saken
Tobias Andersson, om SDs syn på saken

Regeringen verkar nu vara ute efter ett system som mer liknar det som finns i våra grannländer, där staten i förväg pekar ut var i havet tillstånd är lättast att få.

Förslag ska också lämnas för hur bolag ska kunna få ensamrätt till ett område, istället för att det som nu kan uppstå en oviss konkurrenssituation. I en del andra länder hålls auktioner där bolagen får buda om rätten att bygga i ett havsområde. Vinnaren är därefter ensam om en option på området.

Det nuvarande svenska systemet kan leda till, och har lett till, att två konkurrerande projekt båda kvalificerar sig för att få godkänt. Den som då får nobben i slutänden har då lagt mycket tid och pengar på projektet helt förgäves.

Läs mer på https://www.dn.se/sverige/romina-pourmokhtari-haller-presstraff-om-vindkraft-till-havs/

Utvalda

Svag personbilsmarknad i april -23

MobilitySweden anger att statistiken av nya personbilar har halverats under årets fyra första månader. Konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen ligger bakom minskningen.

Sammanfattning av nyregistreringarna i april 2023, jämfört med april i fjol
Sammanfattning av nyregistreringarna i april 2023, jämfört med april i fjol. Inlagt är också statistik för lätta ellastbilar som saknades i tabellen.

Antalet nyregistrerade personbilar har hittills i år minskat med nära nio procent jämfört med de första fyra månaderna förra året. Under april uppgick minskningen till 6,2 procent och totalt registrerades 20 586 personbilar jämfört med snittet på 25 400 i april de senaste fem åren. Av månadens nyregistreringar var nära 56 procent laddbara bilar, där elbilarnas andel uppgick till knappt 34 procent. Andelen registreringar på företag fortsätter att ligga på en hög nivå, drygt 65 procent i april jämfört med 50 procent samma period förra året. Företagen fortsätter också att hålla uppe nyregistreringarna av laddbara personbilar då drygt 65 procent av månadens elbilsregistreringar och 75 procent av laddhybriderna är på företag. I april förra året var motsvarande andelar 38 procent respektive 61 procent. 

”Vi har de senaste månaderna sett hur företag håller igång försäljningen av elbilar och laddhybrider. Privatmarknaden är betydligt kallare på grund av konjunkturläget och avskaffandet av klimatbonusen. Samtidigt vet vi att vi på grund av de långa leveranstiderna inte kommer se effekterna av den avskaffade klimatbonusen förrän efter sommaren. Det är tydligt att nya styrmedel riktade mot privatkunder behövs för att få bättre fart på elbilsförsäljningen och öka möjligheterna att nå klimatmålen, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden”.   

Lätta lastbilar, drivmedel
Lätta lastbilar, drivmedel där HVO100 dominerar och eldrivet har 14% reg jan – apr -23.

För registreringarna av de tunga fordonen ser det ljusare ut. Tunga lastbilar ökade med nära åtta procent i april och är upp 31 procent hittills i år. Omställning, fortsatt höga transportvolymer och lättnader i leverantörskedjorna ligger bakom ökningarna. Lätta lastbilar ökade med drygt åtta procent i april jämfört med i fjol och uppvisar en ökning med tio procent under årets fyra första månader. 15,6 procent av månadens registreringar var elfordon. I april registrerades 71 nya bussar, en ökning med drygt en procent jämfört med samma månad i fjol. Nära 61 procent av månadens bussar var eldrivna.

”Det är glädjande siffror vi ser för de tunga lastbilarna. Trots försämrade konjunkturutsikter med hög inflation och stigande räntor, har transportvolymerna och infrastrukturaktiviteten fortsatt varit på bra nivåer samtidigt som åkerierna har behov av att förnya flottorna. Däremot har elektrifieringen av tunga fordon inte kommit lika långt som bland personbilar. Därför är det viktigt att de styrmedel som finns ligger kvar för att driva på omställningen, avslutar Sofia Linder”.

Länk till artikel och ytterligare dokumentation:

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

4 maj 23: Föredrag i Eskilstuna om vindkraft

Svensk Vindenergi och vindkraftbolaget Cloudberry bjuder på föredrag om vindkraft hos Energy evolution Center i Eskilstuna den 4 maj kl. 15.10 – 16.30.

https://www.energyevolutioncenter.se/foredrag-om-vindkraft/

Se och lyssna på Tomas Hallberg från Svensk Vindenergi som besöker Energy Evolution Center den 4 maj. Tomas har mångårig erfarenhet av branschen och arbetar med tillståndsfrågor på branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Daniel Kulin från kraftbolaget Cloudberry, som är hyresgäst hos Energy Evolution Center, berättar om deras projekt med Sundby vindpark och andra satsningar i närområdet.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

ELVÄGAR: Varför hävdar Trafikverket att batterier för tunga transporter inte har tillräcklig kapacitet?

Anledningen kan förstås vara prestigemässigt, samt att man fortsätter arbete med planering och projekt trots kostnaderna per kilometer väg.

Argumenten jag för fram här mot de så kallade elvägarna är främst att batteritekniken hunnit ikapp. Bland lastbilstillverkarna finns redan Tesla och deras Tesla Semi som kan sägas vara ledande i både effektivitet och lastförmåga. Volvo Construction equipment har även med eldrivna hjullastare bevisat sig överraskande effektiva och på köpet miljövänliga.

Det många kanske inte känner till är att Trafikverket redan sedan 2018 arbetar med att förse E20 mellan Hallsberg och Örebro med permanent elväg. https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-orebro-lan/sveriges-forsta-permanenta-elvag/

Där framgår också att projektet är pausat?

Tesla Semi är effektivaste ellastbilen enligt ptolemus.com*

*Färska siffror för SCANIA respektive VOLVO lastvagnar finns här

Möjligheterna blir allt fler. Redan nu ryktas det om ännu större batteripaket och även mindre vikt tack vare senaste teknikframgångar. Samt även ellastbilar med utbytbara batteripack är under utveckling.

Trafikverkets argumentation kring elfordonsbatterier

”Det pågår omfattande forskning och utveckling av nya batterier runt om i världen. I dag finns dock inte batterier med tillräcklig kapacitet – i förhållande till sin vikt – så att tunga lastbilar kan drivas av dem med tillräcklig nyttolast över längre sträckor.

Det finns också en negativ påverkan på miljön vid tillverkningen av dagens batterier som gör att mindre batterier är att föredra om möjligt i fordonen”.

Det byggdes en teststräcka 2016 i Sandviken som sedan revs 2020. Enligt plan hävdade man. Intresse spreds i övriga Europa men hur det gått med dessa projekt är svårt att få fram. Det enda som verkar vara igång och under fortsatta tester med separat fil och luftledningar är i Tyskland. https://www.ehighway-sh.de/de/aktuelles-46.html

Så mycket kostar en elväg per kilometer

En grov bedömning pekar på att kostnaden för att bygga elvägar, inklusive elnät och kringutrustning, blir mellan 10-30 miljoner kronor per kilometer, beroende på teknik.

Kostnaderna är, när tekniken är mogen, låga i jämförelse med att bygga ny järnväg och det kan ske i högre takt.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Till varmare tider

Det går mot varmare tider och vad brukar hända då, jo dra på en T-shirt, när du vill sticka ut och ge en kommentar till omvärlden.

Här är två roliga exempel jag tagit fram för stranden eller styrelsemötet.

Till en President. ”YOU ARE SURROUNDED”, Begränsad upplaga. Boka den nu. E-post: hakan (a) ho-form.se

Den här gjorde jag åt Sjotun.se – ”OIL & GAS? GO ELECTRIC” Länk till beställning av den

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Volvo CE lanserar L120H Electric Conversion hjullastare

Nu börjar vi se allt fler riktigt rejäla maskiner med 100% kraft utan minsta utsläpp och oljud annars förknippat med traditionella förbränningsmotorer.

Pressrelease via Volvo Construction Equipment: Volvo CE utökar utbudet av medelstora elmaskiner med hjullastaren L120H Electric Conversion.

Som en del av en branschledande ambition att snabbt och tillförlitligt utveckla sitt erbjudande inom elektromobilitet, har Volvo Construction Equipment (Volvo CE) utvecklat en lösning för att konvertera L120-hjullastaren till eldrift – vilket tillgodoser marknadens aptit på mer hållbara lösningar för medelstora maskiner.

20-tonnaren L120H Electric Conversion, som är utvecklad i samarbete med Volvos partner Parker Hannifin och sedan byggts om av koncernens egna bolag CE Engineering Solutions, kommer att bli kommersiellt tillgänglig för utvalda kunder i Europa under 2023. Med den etablerade konventionella maskinen som bas, som fortfarande kommer att erbjudas kunderna, kommer elkonverteringsmodellen att leverera samma prestanda men med fördelen att göra det utan utsläpp.

– Denna modell kommer bli ett efterlängtat tillskott till vårt utbud av elektriska maskiner, där vi sedan tidigare har lyckats väldigt bra med introduktionen av Volvos kompakta eldrivna hjullastare och grävmaskiner, säger Fredrik Askling, produktchef för elektromobilitet på Swecon.

– Innan en bredare utrullning av modellen, så kommer vi att under året sätta ett begränsat antal i drift hos ett mindre antal kunder med verksamhet i lämpliga applikationer. L120H Electric Conversion kommer definitivt att bidra till att sätta ytterligare fart på elektrifieringen av både Volvos produktprogram och vår bransch som helhet.

Ny drivlina, ny affärsmodell

L120H Electric Conversion kommer att finnas tillgänglig i år. Kunderna kommer att dra nytta av en ny affärsmodell, som gör det enkelt att övergå till eldrift.

100 % kraft med 0 % utsläpp

L120H Electric Conversion levererar samma kraftfulla prestanda som sin dieselmotsvarighet, men utan utsläpp och nästan helt tyst drift. Dessa fördelar kombineras för att erbjuda ökad komfort för både föraren och de som arbetar nära maskinen.

Med sina batterier på 240 kWh har maskinen en drifttid på cirka fem timmar i de flesta medeltunga applikationer. I enlighet med Volvos befintliga laddningslösningar beräknas den ladda från 0-100 % på bara 1,5-2 timmar.Med L120H Electric Conversion får kunderna följande funktioner som standard: CDC-spakstyrning (Comfort Drive Control), Load Assist med inbyggd lastindikering samt radardetektering med vårt nya kollisionslindrande system (Collision Mitigation System). Dessutom kommer L120H Electric Conversion att stödjas av dedikerade elektromobilitetsapplikationer som låter föraren se batteri- och laddningsstatus samt förvärma hytten.Beroende på efterfrågan från marknaden ger detta möjligheten att i framtiden konvertera kunders befintliga L120H-hjullastare till eldrift.

Tekniska specifikationer L120H Electric Conversion*

Maskinvikt19 000 – 21 600 kg
Brytkraft173,5 kN
Skopvolym2,5 – 9,5 m3
ElmotorParker GVM310
Batterikapacitet (helt paket)240 kWh
Laddningstid (22 kW inbyggd AC-laddare)10 – 12 tim
Laddningstid (150 kW DC-snabbladdare med CCS2-gränssnitt)1,5 – 2 tim
Max. effekt vid1 400 varv/min
…ISO 14396, brutto204 kW
…ISO 9249, SAEJ1349, netto204 kW
Max. vridmoment vid1 400 varv/min
…SAE J1995, brutto1 395 Nm
…ISO 9249, SAE J1349, netto1 395 Nm
Statisk tipplast vid full sväng12 300 kg
Timmergafflar1,3-2,4 m2
Däck23.5 R25, 750/65 R25

https://e-fordon.se/volvo-ce-lanserar-l120h-electric-conversion/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Tesla investor day: Tesla visar vägen till förnybar energi, genom bländade effektivitet och innovationskraft

Elon Musk och Drew Baglino presenterade evenemangets första del där Elon ”Master Plan Del 3” genom att ge en helhetsbild av möjligheterna för framtiden genom att använda hållbar, förnybar energi.

Detta är Musks tredje masterplan, de två första kom 2006 respektive 2016. De har fungerat som färdplan för företagets tillväxt och utveckling under de senaste 17 åren när Tesla har vuxit till världens ledande elbilstillverkare. ”Det finns en tydlig väg till en global hållbar förnybar energiomställning till 2050 och det kräver inte att naturliga livsmiljöer förstörs”, sa Musk under första delan av huvudanförandet. 

Noteras bör också att Musk inte heller nämnde kärnkraft som del av detta program. Snarare var innehållet i presentationen, tyngden på att det finns hopp, ett stort hopp hela världen kan dra nytta av förnybar energi för framtiden genom att nu solenergi och vindenergi fått så stort genomslag.

”Det finns en tydlig väg till en global hållbar energiomställning med hjälp av förnybar energi i överflöd,” sade Musk. 

Tesla vill accelerera energiomställningen

Elon och Drew Baglino visade en bild (nedan) som visar vad som behövs för att nå en hållbar ekonomi. Cheferna noterade att även om dessa siffror kan verka stora, är de faktiskt inte det om de jämförs med den globala ekonomin. Bara cirka 10 biljoner dollar i investeringar för att bygga en hållbar energiekonomi.

Mindre kostnader till 60% av traditionella fossilbränsle-investeringar

”För ett anmärkningsvärt litet landområde kan vi vara helt hållbara,” sa Musk. ”Den elektrifierade ekonomin kommer att använda mindre resurser än (fossila bränslen).”

Drew Baglino nämnde även energi genom framställning av väte för tyngre applikationer. Elon konstaterade att väte kommer att vara användbart för industriella processer, men det är INTE något som bör användas för personbilar. Han belyser också behovet av att ställa om sjöfartsnäringen till hållbarhet där just stora batterier redan nu kan få riktigt vettig användning.
De tryckte även på att övergången till en hållbar ekonomi faktiskt kommer att involvera mindre fossila bränslen jämfört med vad som för närvarande spenderas idag. 

Franz von Holzhausen och Lars Moravy fokuserade på Teslas initiala produkt, elfordon, där man under processernas gång insåg att man kanske arbetade på fundamentalt fel sätt!? Fords produktionslinje har dominerat produktlinjerna i över hundra år men det finns för mycket hinder för att den skall kunna fungera fullt ut. Vi började med att bygga om hela tankesättet till hur man sätter samman bilar när man insåg möjligheterna med att gjuta hela komponenter som fram och bakvagnar i aluminiumlegering för Model Y och Cybertruck. Det öppnade för en hel drös av egna innovationer i produktionskedjan vilket kommer att spara enormt mycket tid och fysisk produktion i framtida modeller. Lars Moravy tillade att Cybertrucken faktiskt gör sitt tillverkningsfotavtryck litet, Franz bekräftar att Cybertruck kommer i år. (USA). Man avslöjade också att dess nästa generations plattform förväntas möjliggöra en kostnadsminskning på 50 procent i produktionsledet.

Företaget visade en video med Tesla Robot som går självständigt och utan hjälp, även om det inte fanns någon livedemonstration av densamma. Trots svårigheterna att hitta lämpliga komponenter och motorer för den humanoida robotplattformen, (som Tesla nu tagit fram själva), ”kan vi ta med dessa faktiska produkter till marknaden i en skala mycket snabbare än någon annan,” sa Musk. 

Han förväntar sig vidare att företagets robotar kommer att bli så framgångsrika att vi snart kan se en dag där de är fler än människor. ”Jag tror att vi kan överskrida ett en-till-ett-förhållande mellan robotar och människor,” tillade han”.

För att se mer av delar av presentationen som inte ryms här se klipp nedan:

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Antal nyregistrerade elbilar Februari. Tvärstopp?

Inför statistik som MobilitySweden blev lite sena med, kan vi ändå konstatera via Car.info se att antal nyregistreringar gått ned rejält mycket.

Det finns minst två anledningar som har gett denna effekt. Dels att miljöbonusen på 70 000 kr drastiskt togs bort vid årskiftet, dels att många avvaktar med beställning då även räntor för billån stigit. Överhuvudtaget kan detta ge en svag köplust från marknaden.

I januari 2023 steg registreringarna måttligt från 4343 till 5418 så det kan ju ändå förhoppningsvis visa sig öka när vi har mars månad bakom oss.

Se den statistik som fritt publiceras via Car.info. Flera parametrar kan väljas.

Mobility Sweden har nu till sist laddat upp sidan: www.mobilitysweden.se

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Skellefteå Kraft bygger laddstation i Sillekrog med batterier i väntan på nätanslutning

Pressrelease: För att OKQ8 ska kunna erbjuda elbilsladdning på den strategiskt viktiga stationen Sillekrog, (Tystberga) där väntan på nätanslutning är lång, satsar nu Skellefteå Kraft på en alternativ laddlösning med hjälp av batterier.

För att bidra till en hållbar samhällsomställning bygger Skellefteå Kraft totalt 800 laddpunkter till och med 2026 tillsammans med OKQ8. Idag är antalet laddpunkter 136 och en anledning till att utbyggnaden inte går ännu snabbare är långa leveranstider på nätanslutningar med tillräcklig effekt. 

Så var fallet vid OKQ8-stationen i Sillekrog, en av de högst prioriterade platserna för laddning och en av de stationer som fanns med bland de första när Skellefteå Kraft började installera supersnabbladdare på OKQ8’s stationer i slutet av 2021. Leveranstiden för den önskade effekten visade sig vara ca två år vilket gjorde att stationen fick prioriteras ned. Eftersom stationen har ett strategiskt viktigt läge längs E4 mellan Stockholm och Norrköping har Skellefteå Kraft arbetat för att hitta en alternativ lösning som skulle kunna leverera laddning men med lägre krav på nätanslutningens effekt. 

– Det här är en spännande lösning som innebär att vi kan få igång laddarna på den här stationen cirka ett år tidigare än väntat. Lösningen är en del av ett innovationsprojekt som kommer att ge oss viktiga erfarenheter för framtiden. Och vi löser kanske inte bara behovet av laddning, vi undersöker också möjligheten att kunna sälja stödtjänster från batteriet och på så sätt kunna hjälpa energisystemet när det är ansträngt, säger Magnus Brodin, affärsutvecklare på Skellefteå Kraft.

https://news.cision.com/se/skelleftea-kraft/r/skelleftea-kraft-bygger-laddstation-med-batterier-i-vantan-pa-natanslutning,c3724706

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Sju solcellstak för den som vill slippa paneler

Elinstallatören har listat och jämfört lösningar för 7 helintegrerade solcellstak. Förutsättning är att man antingen bygger helt nytt eller vill ersätta sitt gamla tak på fastigheten.

Fördelar är att det blir smartare och mer ekonomiskt per kvadratmeter när man undviker att montera varje panel manuellt och man vinner även på snabbare installation. Via Elinstallatören.se

1. Raymond Solar (tidigare Gruppsol): Smart Solar Roof
TYP: Högeffektpaneler i dubbelglas
KUNDER: Villaägare, hustillverkare, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter, Svenska kyrkan
PRIS PER KVM: runt 3500 kronor
EFFEKT PER KVM: 218-222 W
FÖRETAGETS KOMMENTAR: Vann priset “Årets solcellsanläggning 2022” Solcellstaket har extra starkt glas som tål att gås på och ett fläkt/kylsystem som förhindrar brand och ger bättre effekt/hållbarhet. Kan fås i valfri färg.

2, 3, 4. Midsummer Wave: Slim och Bold
TYP: Midsummer Wave är en vågformad produkt av tunnfilm som kan monteras på betongtakpannor. Midsummer Slim är en kombination av tunnfilmspanel och falsat plåttak. Midsummer Bold är framtagen för större takytor på kommersiella fastigheter.
KUNDER: Familjer med villor och medelstora företag
PRIS PER KVM: runt 1000 kronor
EFFEKT PER KVM: 120 W
FÖRETAGETS KOMMENTAR: Driftsäkerheten för själva solpanelerna har alltid varit god och är det fortsatt. De centrala växelriktarna har blivit bättre och driftsäkrare.

5. Lindab: Solar Roof
TYP: Ett plåttak där flexibla tunnfilmssolceller har limmats fast.
KUNDER: Alla som uppskattar ett “cleant tak”
PRIS PER KVM: ingen uppgift
EFFEKT PER KVM: cirka 100 W
FÖRETAGETS KOMMENTAR: Vi håller för närvarande på att jobba fram ett nytt Solar Roof. Om allt går enligt plan, kommer vi att presentera den nya lösningen Q1-2023. Därav kan vi inte avslöja exakt effekt eller pris. Men vi kommer ta ett väldigt stort kliv upp i effekt

6, 7. Soltech: Shingel och Roof
TYP: Tunnfilm 
KUNDER: Villaägare som är beredda att betala lite mer för att solpanelerna ska smälta in eller passa ihop med husets övriga design och ge ett bra helhetsintryck
PRIS PER KVM: Ingen uppgift. Beror på den effekt och storlek man har på taket och möjlighet till olika solinstrålning.
EFFEKT PER KVM: 100W 
FÖRETAGETS KOMMENTAR: Priset beror på den effekt och storlek man har på taket och möjlighet till olika solinstrålning så vi undersöker kundens behov och föreslår därefter den lösning som passar bäst.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Volkswagen ska utveckla egen teknik till nya elbilar

Via Vi Bilägare: Volkswagen vill minska beroendet av underleverantörer och utveckla mer elbilsteknik på egen hand.

Volkswagen ska utveckla en helt egen drivlina för elbilar ”i huset”, och minska beroendet av underleverantörer. Den nyheten presenterades på VW-koncernens särskilda teknikdag.

Vid sidan av batteriet och elmotorn ska VW-koncernen även ta fram egna växelriktare och temperatursystem för elbilar. Volkswagen hoppas kunna pressa ned kostnaden med 20 procent på sikt.

– Vårt mål är att uppnå teknologiskt ledarskap även inom elmobilitet, säger Thomas Schmall-von Westerholt, styrelseledamot i Volkswagen med ansvar för teknologi.

Läs mer i Vi Bilägare: https://www.vibilagare.se/nyheter/volkswagen-ska-utveckla-egen-teknik-till-nya-elbilar

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Northvolt säkrar kopparfolie till batterier för 1,7 miljoner elbilar

Via Elbilen i Sverige: Den svenska batteritillverkaren Northvolt har fått igång tillverkningen vid fabriken Northvolt Ett i Skellefteå. 

Takten ska öka ordentligt närmsta år. Som en del i det har Northvolt nu säkrat kopparfolie till ett värde av omkring 10 miljarder kronor från koreanska SK Nexelis. 

Tunn kopparfolie tillsammans med grafit  används till batteriets anod. Enligt koreanska medieuppgifterska beställningen vara tillräckligt för att kunna tillverka batterier till 1,7 miljoner elbilar. 

https://elbilen.se/nyheter/northvolt-sakrar-kopparfolie-till-batterier-for-17-miljoner-elbilar/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

VW Golf blir VW ID.2 som elbil 2025

En efterlängtad och logisk fortsättning på den så framgångsrika Golf-modellen som producerats i olika versioner ända sedan 1974. Enligt Autocar är målet lansering 2025 med priset 22 500 euro.

Enligt Autocar får den helt ny exteriör och interiör, ”ID.Golf” som kommer att visas som en ny konceptbil i mars med en totallängd på 4250 mm, vikt ca 1 700 kg och med framhjulsdrift. Volkswagen kommer att använda MEB-Plus-plattformen – en uppdaterad version av dagens allmänt använda MEB-elbilsstruktur som har nya prismatiska battericeller LFP (litiumjärnfosfat) och laddningshastigheter på upp till 200kW. 

I stället för den radikala konceptbilen VW ID Life-, München 2020, och som kunde beskådas på eCarExpo härhemma i Sverige, kommer VW ID 2 att få en konventionell halvkombi-form.

Den har redan fått en systermodell ”Seat Cupra Urban Rebel” är redan på gång till 2025 och kommer att finnas som en billigare version till priset av ca 200 000 kr. De två elbilarna kommer att tillverkas i Seats Martorell-fabrik nära Barcelona som indirekta ersättningar för Volkswagen Up och Seat Mii . En liknande utformad modell från Skoda ovanpå samma arkitektur är också planerad att anlända vid ett senare tillfälle. 

https://www-autocar-co-uk.translate.goog/car-news/new-cars/volkswagen-golf-be-reborn-£20000-ev-alongside-hot-gti?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=wapp

https://www.electrive.com/2023/02/15/vw-rumoured-to-turn-the-id-2-into-id-golf/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Elbil ofta billigare trots höga elpriser

Via högskolan i Gävle: Trots att bonusen för elbilar avskaffats och elpriserna gått upp är det inte säkert att totalkostnaden för en bensindriven bil blir en billigare affär.
Det visar en räknemodell som forskare på Högskolan i Gävle tagit fram.

Kriget i Ukraina och regimskiftet efter höstens val har i förlängningen påverkat de ekonomiska förutsättningarna för bilköp i Sverige. 

Elpriserna har rusat till följd av kriget och i november förra året avskaffade regeringen bonusen på 70 000 kronor vid köp av nya elbilar. 

Men det finns också faktorer som gjort elbilarna billigare. Efter det att bonusen försvann har exempelvis elbilstillverkaren Tesla sänkt priserna på upp till 130 000 kronor på sina bilmodeller.

– Man får inte stirra sig blind på inköpspriset om man ska köpa ny bil. De flesta äger en bil i minst tre år, och tittar man på ekonomin för ägandet av en bil är totalkostnaden det viktigaste, säger Peder Zandén Kjellén, doktorand i Miljövetenskap vid Högskolan i Gävle. 

Peder Zandén Kjellén har tidigare utvecklat en räknemodell för bilköp (se länk), som räknar in körsträcka per år, bilens andrahandsvärde, och kostnader för skatter. Det går att mata in inköpspris, och modellen tar hänsyn till de högre elpriserna och att bonusen tagits bort. 

Just de ökade elpriserna har inte så stor betydelse för kostnaderna för en elbil som man kan tro. 90 procent av elbilsladdningen sker på natten när priserna oftast är lägre, menar Peder Zandén Kjellén.

– De flesta som har elbil bor i hus där de har möjlighet att ladda när det är billigast. I vissa perioder har elpriset varit väldigt högt, men slår man ut det på ett år och undviker de dyraste timmarna blir elkostnaden inte så mycket högre än tidigare år, säger han.

Elbil har blivit dyrare att äga senaste året, men frågan om vad som blir billigast, el- eller bensindriven bil, beror i nuläget på vilka bilmodeller man jämför. Jämför man exempelvis nya Volvo S90 (bensinmotor) med Tesla model 3, två bilar i jämförbar storlek, så blir den sistnämnda billigare om man slår ut det på tre år (räknat på 1500 mils körsträcka, 18,90 kr literpris för bensin och 1,90 kr/kWh i elpris). Jämför man däremot Kia e-Niro Advance, som är en elbil i ett något lägre prissegment med en bensindriven Nissan Qashqai i motsvarande segment så hamnar bensinvarianten klart lägre i totalkostnad över tre år. 

– Generellt kan man säga att bensinbilar har knappat in på elbilarna och blivit en bättre affär ekonomiskt i och med den senaste händelseutvecklingen. Men vilket som är det bästa valet för plånboken varierar så klart beroende på vilka modeller man jämför, säger Peder Zandén Kjellén.

När det gäller miljön och klimatet så är elbil alltjämt det bästa valet, förutsatt att man måste köpa en bil.

– Jämför man koldioxidutsläpp är elbilen ett klart bättre val, om man har behovet att äga en bil. Det är viktigt att titta på hela livscykeln även när det gäller miljöaspekten. Biltillverkning kräver mycket energi och genererar mycket utsläpp, så fundera en gång extra innan du köper en ny bil, säger Peder Zandén Kjellén.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Förnybar energi slår nya rekord

Via Energinyheter.se: Utbyggnaden av vind- och solenergi ledde till ett rekordår för förnybar energi i Europa.

Vindkraftverk och solpaneler stod för en rekordandel av elproduktionen i Europa förra året.

Nya siffror från energitankesmedjan Ember visar att vind- och solenergi stod för lite mer än en femtedel av den el som genererades i EU-länderna 2022.

”Klarade av det värsta”

Europeiska vind- och solkraftsanläggningar genererade 22 procent av elen i EU och överträffade fossil gas, som stod för 20 procent av elproduktionen.

– Europa har undvikit det värsta av energikrisen, säger chefen för avdelningen ”Data Insights” på Ember Dave Jones i ett pressmeddelande.

Enligt många indikationer höll 2022 på att bli ett kritiskt år för den europeiska energiförsörjningen då Ryssland minskade gastillgången i spåren av invaderandet av Ukraina.

Kolimporten ökade

Under en tid var det rekordlåga vattennivåer i norska reservoarer medan Frankrikes kärnkraftverk hade stora prestandaproblem och var tvungna att arbeta med lägre kapacitet.

En lösning var att öka kolimporten, som ökade med 22 miljoner ton förra året. Men bara en tredjedel av det extra kolet behövdes 2022.

Det mesta av energibristen orsakad av gas-, vatten- och kärnkraftsbrist slutade med att energisektorn i stort kompenseras av den rekordstora utbyggnaden av vind- och solenergi, enligt Ember.

Nya rekord

20 EU-länder satte nya rekord för solenergi, som också ökade med 24 procent totalt i alla EU-länder.

En annan bidragande faktor till att energikrisens följder kunde avvärjas, var de EU-invånare som totalt sett minskade sin elförbrukning.

Källa: Ember – Energinyheter.se

https://www.energinyheter.se/20230210/28495/nytt-rekord-sol-och-vindenergiproduktion-i-eu-2022

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Elbilsförsäljningen rasar i Tyskland efter att subventionerna minskade

Precis som i Sverige stoppades Tyska incitamenten i årsskiftet för att få fler köpa 100% elbil eller laddfordon och dessa föll -83%!

Via Vi bilägare: Registreringar av nya elfordon kollapsade i Tyskland efter sänkningar av köparnas premier i början av året.

Registreringarna för batteridrivna elfordon sjönk med cirka 83 procent till 18 100 i januari från 104 300 i december, när många människor skyndade sig att få hela subventionen, enligt Tysklands statliga Transportmyndighet Authority, KBA.

https://www.vibilagare.se/nyheter/fords-elbil-har-16-kilometer-elkabel-helt-i-onodan

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Konkurrensverket: Kommunerna är skyldiga att inte begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur

Konkurrensverket granskar just nu hur kommuner, kommunala bolag, och statliga Vattenfall påverkar marknaderna för laddinfrastruktur och laddtjänster.

Konkurrensverket har nyligen inlett en studie om konkurrensen på marknaderna för laddinfrastruktur och laddtjänster. Syftet är att få en bild av hur offentliga aktörer agerar på de här marknaderna. Med studien vill Konkurrensverket också undersöka vilka konsekvenser de offentliga aktörernas agerande får för marknadernas funktion och för en effektiv konkurrens.

– Utöver vårt syfte att undersöka hur kommuner, kommunala bolag, och statliga Vattenfall påverkar marknaderna vill vi också vägleda dem i deras agerande. Syftet är att främja väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna, säger Anna Spetz som är projektledare för undersökningen.

https://www.vibilagare.se/nyheter/darfor-kan-du-inte-betala-med-kort-vid-snabbladdaren-makt-att-ha-manga-kunder
Marknaden för publik laddinfrastruktur

Den studie som nu har inletts omfattar marknaden för publik laddinfrastruktur, det vill säga uppförande och ägande av den laddinfrastruktur som ska användas för publik laddning. I studien ingår också marknaden för publika laddtjänster. Det är en tjänst som vänder sig till konsumenter genom att sälja eller tillhandahålla elektricitet, inklusive tillhörande tjänster, via en laddpunkt som är tillgänglig för allmänheten. 

Marknaden för försäljning och installation av icke-publik laddinfrastruktur och laddtjänster ingår också som en del i undersökningen.

Variation på ageranden från offentliga aktörer

Enligt Konkurrensverket är offentliga aktörer aktiva inom både publik och icke-publik laddning. Deras strategier och ageranden varierar och det saknas en samlad bild. Det finns exempel på kommunala aktörer som tillhandahåller publika laddtjänster utan kostnad för de elbilsägare som laddar.

– Skälet till att vi genomför studien är att vi har fått indikationer på att offentliga aktörers agerande på marknaderna kan utgöra hinder för en effektiv konkurrens. Det riskerar också att hämma utbyggnaden av laddinfrastrukturen, säger Anna Spetz.

En grundförutsättning för att kunna etablera publik laddinfrastruktur är tillgången till lämplig mark.

– Kommuner har därför en viktig roll som möjliggörare av utbyggnaden genom att upplåta mark. Hur kommuner agerar i egenskap av markägare är något som vi kommer undersöka i studien. Vi har också fått in tips och klagomål som rör hur offentligt ägda energibolag agerar på marknaden för försäljning och installation av laddinfrastruktur för icke-publik laddning.

https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/kunskap-och-forskning/samlad-kunskap-om-konkurrens/laddinfrastruktur/kommunerna-ar-skyldiga-att-inte-begransa-konkurrensen-vid-utbyggnaden-av-laddinfrastruktur/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Batteriforskare hittar möjlig orsak till urladdning. Tejp!

Du lämnar dator/mobil/elbil och går därifrån bara för att återvända timmar eller dagar senare för att upptäcka att den har tappat laddning trots att den inte har använts.

Fenomenet – som kallas självurladdning – har frustrerat både användare och industrin och förbryllat tillverkare som försöker avgöra varför litiumjonbattericeller tenderar att förlora en del av sin laddning med tiden.

Forskare vid det Tesla-finansierade batteriforskningscentret Dalhousie har identifierat en förvånansvärt vanlig felkälla som, om den ersätts, kan lösa ett bestående problem för branschen.

”I kommersiella battericeller finns tejp – som tejp – som håller ihop elektroderna. Det sker en kemisk nedbrytning av denna tejp, vilket skapar en molekyl som leder till självurladdning”.

”I vårt laboratorium gör vi många mycket komplexa experiment för att förbättra batterierna, men den här gången upptäckte vi en väldigt enkel sak. Det var väldigt enkelt – Tejp!

Professor Michael Metzger

Läs de två studierna , här och här , publicerade i Journal of The Electrochemical Society

En oväntad upptäckt

Dr. Metzger och hans kollegor ville förstå varför litiumjonbattericeller självurladdar. Som en del av sin forskning öppnade de flera celler efter att ha exponerat dem för olika temperaturer.

De blev chockade när de såg att elektrolytlösningen i cellen var knallröd, något de aldrig hade sett förut.

De började sedan utforska orsaken och placerade celler med vanlig elektrolytlösning i ugnar vid fyra olika temperaturer. En vid 25 C förblev klar, medan provet vid 55 C var ljusbrunt och den högsta vid 70 C var blodröd. De gjorde en kemisk analys och tittade på elektrolytens kemiska sammansättning.

Det var då de upptäckte att polyetentereftalatet, eller PET, i tejpen sönderdelas och skapar den molekyl som leder till självurladdningen. Molekylen kallas en redoxskyttel eftersom den kan resa till den positiva sidan av elektroden, sedan till den negativa sidan och sedan tillbaka till den positiva sidan. Så, det pendlar mellan elektroderna och det skapar självurladdning, precis som litium ska göra. Problemet är att skyttelmolekylen gör det hela tiden i bakgrunden, även när inget litium ska röra sig när batteriet bara sitter där.

”Det är något vi aldrig förväntade oss eftersom ingen tittar på dessa inaktiva komponenter, dessa tejper och plastfolier i battericellen, men det måste verkligen övervägas om man vill begränsa sidoreaktioner i battericellen”, säger han om försöken som gjorts”.

(Materialet PET, en stark, lätt plast som används flitigt i förpackningar och plastflaskor) 

Läs mer – https://www.dal.ca/news/2023/01/16/dalhousie-battery-discovery-self-discharge.html

https://www.electrive.com/2023/02/06/battery-researchers-find-possible-reason-for-self-discharge/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

eCarExpo: Elfordonsmässa större än någonsin. Stockholm, 3–5 februari

Två världspremiärer! Europapremiär för inte mindre än 15 nya elbilar.

TESLA OWNERS WEST SWEDEN deltar med monter på hela 170 kvm!

Bland publikmagneterna visas Model S Plaid, Model X Plaid – Riddemark bil, Best drive, Outdoordays, Öyjistens götteri och svenska elMC’n RNGT. TOWS kommer att stå till höger om entrén där du kommer in.

Provkörningar

Provkör alla på en och samma plats. Du ges en unik möjlighet att köra INNE i Friends Arena, på en inomhusbana runt mässhallen. Vissa kan provköras i trafik, Solna. Biljetter hittar du här.

Audi Q8 e-tron Sportback
Audi e-tron GT
Mini Cooper SE
Nissan Ariya
MG 4
Hongqi E-HS9
Hyundai Ioniq 5
Polestar 2
Aiways U5
Aiways U6
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.Buzz
ORA 300 Pro
Kia EV6
Kia Niro EV
Skoda Enyaq iV
BYD Han
BYD Tang
BYD Atto 3
Renault Megane E-Tech
Mercedes EQB
Mercedes EQE
Mercedes EQS SUV
BMW i4
BMW iX3
BMW i7
BMW iX1
BMW iX
Fiat 500 Electric

Träffa solcellsexperten RAYMOND på eCarExpo 3-5 februari!

Raymond (F.d. Gruppsol AB) deltar på Ecar Expo, Sveriges enda mässa för allt inom elbilar och solel. Friends Arena i Stockholm. Mer om Raymond hittar du här.

Information för parkering 4 timmar gratis i Westfield Mall of Scandinavia:

Normalt kan man stå två timmar gratis men vill man som besökare stå 2 timmar till måste man registrera sig på två konton för att det skall fungera:

 1. Du måste vara medlem hos Westfield Mall of Scandinavia samt koppla ditt medlemskap till Autopay och registrera ditt fordon INNAN infart. Så gör registreringen i god tid innan.
 2. Vid ankomst registreras ditt fordon och du har då 4h fri parkering.
 3. Dessa 4 timmar fri parkering gäller per medlemskap och dygn, och gäller endast vid första inpasseringen per dag.

 4. När det är dags att lämna centrumet har du tre alternativ att betala för din parkering (läs mer om hur du betalar för din parkering).
  Har du varit i Westfield Mall of Scandinavia inom ramen av dina fria timmar kan du bara köra ut.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Elbilsstatistik: Minskning av nya elfordon både med och utan sladd i januari

Via Mobility Sweden: I januari fick Sverige 4 229 nya elbilar, vilket motsvarar 27 procent av alla nyregistrerade bilar under månaden. Andelen elbilar står sig således fortfarande högt, och ligger tre procentenheter över samma period förra året.

Andel eldrivna lätta lastbilar minskade med -25%. Inbromsningen av eldrivna fordon kom sig av goda registreringar i december 2022, inför att bonusen skulle sänkas den 1 januari.

– Elektrifieringen har inte kommit lika långt för lätta lastbilar. Det medför att de drabbas särskilt hårt av den avskaffade klimatbonusen nu när antalet laddbara modeller ökar. Samtidigt betalar de fossildrivna modellerna en hög malus. Här är det viktigt att regeringen agerar snabbt och inför styrmedel för att omställningen inte helt ska stanna av.

Sofia Linder, Mobility Sweden

Dokumentation och data: Mobility Sweden.

Artikel i Allt om elbil: https://alltomelbil.se/antalet-nya-bilar-minskade-rejalt-i-januari-men-andelen-elbilar-nar-27-procent/

Artikel i Elbilen i Sverige: https://elbilen.se/nyheter/minskning-av-nya-bilar-bade-med-och-utan-sladd-i-januari/

Utvalda

Senaste nytt om förnybart –

Via Peas Industries: Det har börjat komma in rapporter från 2022 och mycket visar på att trots – eller tack vare – kriser i världen ökade de globala investeringarna i förnybart och siffran gick för första gången över 1 biljon dollar. I EU var sol och vind regionens största energikälla någonsin och i Sverige fick över 50 000 nya tak solceller.
– Vindkraften i Sverige levererar på rekordnivå och väntas pressa ned elpriserna under 2023. Länsstyrelsen i Halland har sagt ja till OX2:s gigantiska havsvindpark (1,7 GW), som kan ge ström till mer än en miljon hushåll eller täcka industrins framtida behov. Samtidigt har OX2 fått grönt ljus att bygga en nästan lika stor vindpark i finska delen av Bottniska viken.
– Johan Rockström skriver i sin nya bok att vi måste skaka om ekonomin för att ha en chans till ett drägligt liv på jorden och ser bland annat näringslivet, stora bolag som vill accelerera mot hållbara affärsmodeller, som en av drivkrafterna. En aktör som fattat den galoppen är Danske Bank som nu slutar med all finansiering av fossila bränslen. Sveriges första återvinningsanläggning för textilier ligger i startgroparna och i Kanada tar SMR-tekniken ett steg framåt. 

Svenska nyheter

Över 50 000 nya solcellsanläggningar 2022

Under 2022 anslöts över 50 800 nya solcellsanläggningar till det svenska elnätet. Det pekar statistik från nätbolagen på, som Svensk Solenergi har sammanställt. Det är en ökning med 91 procent från 2021 då 26 541 anläggningar anslöts. Sveriges solcellskapacitet ökade med 1 GW.
Läs artikeln från Svensk Solenergi
Läs även Sweden deployed 1 GW of PV in 2022 från pv magazine [eng]

Vindpark stor som kärnreaktor närmare beslut

En stor mängd havsbaserad vindkraft ligger för beslut på regeringens bord. Nu är en av dessa parker ytterligare ett steg närmare att realiseras när Länsstyrelsen tagit beslut att godkänna ansökan. Vindparken – OX2:s Galatea-Galene om 1,7 GW – planeras några mil utanför Varberg och Falkenberg och skulle producera ca 6–7 TWh, ungefär lika mycket som en kärnkraftsreaktor.
Läs artikeln från Klimatgranskaren
Läs även Tummen upp för gigantisk vindpark utanför Halland från GP

Vindkraften levererar på ny rekordnivå – pressar ned elpriset

Förra veckan, vecka 4, producerade vindkraften rekordmycket el: 1,26 terawattimmar (TWh). Det motsvarar 34 procent av Sveriges totala elproduktion under veckan, 3,71 TWh. Den nya vindkraft som tillkommer år 2022–2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 33–44 öre per kWh i Sverige, bedömer Sweco i en analys. 
Läs artikeln från Vindkraftsnyheter

Snart ska företag få betalt för att använda mindre el

Inom kort hoppas Svenska Kraftnät kunna börja betala företag som minskar sin elanvändning under de timmar då Sverige använder mest el. Papperskoncernen Holmen är ett av bolagen som deltar och ska minska förbrukningen vid två pappersbruk i södra Sverige mot betalning. Syftet är att minska risken för frånkoppling och sänka elpriset i Sverige. 
Lyssna på inslaget från Sveriges Radio

Textilåtervinning på gång i Sverige

De närmaste åren väntas en återvinningsindustri växa sig starkare kring att göra en slags textilmassa av gamla utslitna kläder och av det göra nya tyger och textilier.
Bara i Sverige bränns årligen tusentals ton tyg som istället skulle kunnat tas tillvara som ny råvara. I Sundsvall har företaget Renewcell ambitionen att bli ett av världens största inom återvinning för textilier. 
Lyssna på inslaget från SR Vetenskapsradion

Rockström: Vi måste skaka om ekonomin

»Vinnaren tar allt-kapitalismen« måste bort om mänskligheten ska ha chans till ett drägligt liv på jorden. Det menar klimatforskaren Johan Rockström i en ny bok som beskrivs som »en överlevnadsguide för mänskligheten«. Vi har allvarlig tidsbrist, och då räcker inget mindre än stora transformationer.
Läs artikeln från GP

Nästan halva Klimatklivet till elproduktion från biogas i fjol

Det statliga investeringsstödet Klimatklivet beviljade 4,5 miljarder kronor i stöd under 2022, meddelar Naturvårdsverket. Hela 40 procent – 1,8 miljarder kronor – gick till investeringar i elproduktion från biogas.
Läs artikeln från Ny Teknik

Vertikala vindkraftverk: Sveriges största sol- och vindträd på plats 

Göteborg har fått sitt första sol- och vindträd, och det är det största i Sverige. »Trädet« kan generera el dygnet runt. Samtidigt har svenska SeaTwirl vunnit rätten att få testa sina vertikala, flytande vindkraftverk utanför Norges kust.
Läs artikeln från Vårt Göteborg
Läs även Vertical-axis floating offshore wind developer clears legal hurdle for turbine testing från Renew Economy [eng]

Så spar familjen 30 000 kronor per år med batterier

Med solceller och tre hembatterier lyckades den här familjen tjäna in en rejäl slant på elräkningen under 2022. Här berättar de i detalj hur deras smarta styrning fungerar.
Läs artikeln från Elinstallatören

Utländska nyheter

Globala investeringar i energiomställningen överskred 1 biljon dollar 2022

Globala investeringar i energiomställningen mot låga koldioxidutsläpp (netto-noll) uppgick till 1,1 biljoner dollar 2022 – ett nytt rekord och en enorm acceleration från året innan – eftersom energikrisen och politiska åtgärder drev på snabbare utbyggnad av ren energiteknik. Kina stod för nästan hälften med 546 miljarder dollar i investeringar i vind- och solkraft, vilket kan utmana USA:s ansträngningar att öka inhemsk utveckling av förnybar energi.
Läs artikeln och rapporten från Bloomberg NEF [eng]

Vind och sol var EU:s främsta elkälla 2022 för första gången någonsin

Vind och sol levererade mer av EU:s el än någon annan källa för första gången någonsin 2022. Tillsammans stod de för en rekordstor femtedel av EU:s el 2022 – en större andel än gas eller kärnkraft, enligt en rapport från klimattankesmedjan Ember. Rekordtillskott av ny vind och sol 2022 hjälpte Europa att överleva en »trippelkris« skapad av restriktioner för rysk gastillförsel, ett fall i vattenkraft orsakat av torka och oväntade kärnkraftsavbrott.
Läs artikeln från Carbon Brief [eng]
Läs rapporten från Ember [eng]

OX2 utvecklar 1400 MW havsbaserad vindpark utanför Finland

OX2 har påbörjat arbetet med att utveckla vindparken Tyrsky i Bottniska viken i finsk ekonomisk zon. Projektet som kommer att en total installerad kapacitet om 1400 MW och vindparken beräknas vara i drift kring 2030.
Läs artikeln från Power Technology [eng]

Danske Bank slutar med ny finansiering av fossila bränslen

Danmarks största bank har förklarat ett slut på finansiering av fossila bränslen, efter att ha kommit fram till att 99,9 procent av deras koldioxidavtryck kommer från finansierade utsläpp. 
Läs artikeln från The Energy Mix

Första SMR-kontraktet i väst påskrivet – reaktorn ska stå klar 2028

I Kanada, vid Darlingtons kärnkraftverk, ska energibolaget Ontario Power Generation bygga en SMR om 300 MW elektrisk effekt. Minireaktorn heter BWRX-300 och är en kokvattenreaktor som har utvecklats av GE Hitachi. Den väntas vara klar i slutet av 2028. (I Sverige arbetar Vattenfall med en förstudie med målet att minst två SMR ska byggas vid Ringhals. Där är BWRX-300 ett av koncepten som granskas. Enligt Vattenfalls uppgifter kostar reaktorn ungefär en miljard dollar, drygt tio miljarder kronor). Läs artikeln från Ny Teknik

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Kommentar: Kära Robert Collin, det finns inga sällsynta jordartsmetaller i elbilsbatterier

Repetera efter mig: Det finns inga sällsynta jordartsmetaller i elbilsbatterier!

Jag vet inte för vilken gång i ordningen den här vandringsmyten har cirkulerat bland folk som ska känna till detta enkla faktum. Nu senast är det Robert Collin i Aftonbladet som påstår:
”Men batterierna hade vi ingen riktig koll på. Det är sällsynta jordartsmetaller, förädling och förpackning. Nästanmonopol i Kina och knappt någon tillverkning i västvärlden. Kunde ju vara hur dyrt som helst. Redan ordet ‘sällsynt’ bäddar ju för höga priser.”

Fredrik Sandberg, chefredaktör för Elbilen i Sverige

Det är lätt att förstå hur gemene man kan ha uppfattningen att sällsynta jordartsmetaller är ett stort problem vid batteritillverkning, eftersom de som ska kunna detta fortfarande sprider detta falsarium. Men det går att förvänta sig mer av motorjournalister. Och är man motorjournalist med den långa karriär Robert Collin har bakom sig får i alla fall jag för mig att han anstränger sig för att berätta för läsarna om verkligheten. ”Batterier hade vi ingen riktig koll på.” Det är din uppgift, Robert Collin, att som motorjournalist ta reda på det du inte har koll på och berätta det för läsarna.

https://www.transportenvironment.org/discover/europe-could-end-reliance-on-chinese-li-ion-battery-cells-by-2027-forecast/

Ingen tillverkning av elbilsbatterier i Europa?

Collin påstår dessutom att det knappt finns någon tillverkning av batterier i västvärlden. I år kommer det, enligt Transport & Environment att produceras 190 GWh batterier i Europa. Det räcker till 1,9 miljoner bilar, om alla producerade batterier går till elbilar. Det är inte ingenting. 

Läs rapporten från Transport and Environment som bekräftar att vi är i full färd med att ta bort beroendet av Kinas dominans!

Läs hela artikeln: Elbilen i Sverige Den ursprungliga prenumerant-artikeln låg i Aftonbladet 

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Elbilar: Prisstatistik: Märken som prissänks mest på Blocket just nu

Elbilspriset har sjunkit med 130 000 kronor – på fem månader

Priserna på begagnade elbilar har sjunkit rejält på Blocket. Var femte elbil på Blocket är prissänkt enligt BytBil.com. Det märke som sticker ut mest är Tesla som dessutom sänkte sina nybilspriser den 13 januari på flera marknader med hela 15%.

Teslas beslut om att chocksänka priserna på Model 3 och Model Y har skakat om bilbranschen. Bytbil har tidigare rapporterat om ett prisras på begagnade Teslor på Blocket. Och nu, omkring 1,5 vecka efter Teslas prissänkning, konstateras det att andra märken hakat på.

Stor skillnad senaste månaderna

Tittar man på prisutvecklingen för begagnade elbilar på Blocket är skillnaden slående mot förra sommaren. I augusti 2022 var medianpriset för en elbil som gått 1 000 mil eller mer 540 000 kronor. Idag är den siffran 410 000 kronor. Alltså har medianpriset för en begagnad elbil på Blocket sjunkit med 130 000 kronor på omkring fem månader.

Men enligt Marcin Stepman håller marknaden fortfarande på att anpassa sig och uppmanar köpsugna intressenter att ha is i magen

– Utbudet har aldrig varit större på begagnade elbilar som det är nu. Det är viktigt att inte ha bråttom utan göra sin research och räkna på om man har råd med att byta bil. Det makroekonomiska läget tyder på fler räntehöjningar, så det är viktigt att göra en noggrann kalkyl. Men visst är priserna mycket lägre än de var i somras.

Marcin Stepman, Blocket

Kommentar: Det här är sammantaget väldigt positivt för både nybils och begagnatmarknaden. Gör jag en försiktig analys lär nog det hålla i sig detta året ut 2023. Med tanke på rådande världsläge.
Generellt har jag hela tiden sett att marknaden tidigare gått mot allt dyrare elbilar, men del-orsakerna har hävdats att bilindustrin drabbats av leverans och materialbrister samt att man i vårt land tenderat att endast erbjuda premiumpaket som kanske inte alltid i bilens slutpris slagit ut då många just satsat på privatleasing eller köp via företaget.

Prissänkta elbilar – märke för märke

 • Tesla (39,6 procent)
 • Polestar (28,6)
 • Volkswagen (27,5)
 • BMW (26,3)
 • Hyundai (25,3)
 • Porsche (22,8)
 • Renault (20,5)
 • Audi (19,4)
 • Nissan (17,9)
 • Kia (15,5)
 • Cupra (14,7)
 • Ford (12,0)
 • Volvo (11,4)
 • Skoda (11,4)
 • Peugeot (11,4)
 • Mercedes (9,0)
 • MG (5,6)

  

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Lär av Fukushima när Sveriges nya energipolitik stakas ut

Debatt: Kärnkraftsfrågan är långsiktig, illa lämpad för snabba utspel och minimala majoriteter i riksdagen. Regeringen bör förverkliga Kristerssons ”samtala med alla” och söka en bred energiöverenskommelse. En ansvarsfull regering drar också lärdomar av det vi alla vill tänka bort eller ser som otänkbart, skriver Mattias Goldmann, klimatdebattör.

Kristerssons sida är tydlig i sin vurm för kärnkraft. Hur energifrågan hanteras avgör därmed förtroendet för politiken, i Sverige liksom i Japan. Men frågan är långsiktig, illa lämpad för snabba utspel och minimala majoriteter i riksdagen. Att hälften av svenskarna inte ens indirekt är med i diskussionen är ohållbart; regeringen bör förverkliga Kristerssons ”samtala med alla” och söka en bred energiöverenskommelse.

Mattias Goldmann, klimatdebattör. Länk till debattartikeln i Göteborgsposten

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Regeringen miljonsatsar på forskning om elflyg

Regeringen satsar de kommande åren 15 miljoner årligen på forskning om elflyg, rapporterar Expressen. Pengarna ska fördelas av Trafikverket.

– Det som vi fattat beslut om är en kraftsamling för att kunna åstadkomma en snabb introduktion och utveckling av elflyg i Sverige, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

Utvecklingen går snabbt, konstaterar han. Göteborgsföretaget Heart Aerospace räknar med att kunna ha sitt första elektriska flygplan klart 2028, och har ingått samarbete med Saab och SAS. (https://www.transportforetagen.se/nyhetslista/2021/juli/nu-lyfter-det-hallbara-flyget-amerikansk-stororder-pa-200-elflygplan-fran-heart-aerospace/)

Regeringen ger också Trafikverket i uppdrag att undersöka om det går att ställa krav på elflyg vid upphandlingar av flygtrafik.

https://omni.se/regeringen-miljonsatsar-pa-forskning-om-elflyg/a/76qRR9

https://www.expressen.se/nyheter/regeringen-satsar-miljoner-pa-elflyg/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Detta händer under 2023 – !!

Vad kan du förvänta dig för aktiviteter under 2023 inom den Gröna omställningen?

Mer än någonsin att ta del av som besökare eller deltagare. Allt från myndigheter till internationella, publika mässor och event. Vissa aktiviteter kan kräva anmälan och ev avgifter, men här kan man verkligen planera året, om man så vill.

12 januari. 10:00-11:45. Transportforum 2023 – en digital mellanakt. Tomas Svensson, generaldirektör VTI. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Björn Sandén, professor, Chalmers. Huvudlärdomarna i regeringsuppdraget ”Uppdrag att bidra till ökad kunskap om elektrifieringen av Transporter” som VTI ska redovisa till regeringen den 13 januari.

13 januari 09:00-12:00 Webbinarium om fossilfritt flyg. Energimyndigheten

18-21 januari. Automässan 2023. Nordens största mötesplats för motorbranschens service- och eftermarknad. Svenska Mässan Göteborg. Bl a tema om elektrifiering.

24 januari 13-16 Hur ökar vi takten för att bli ett energieffektivt samhälle inom transport och mobilitetsaktörer?  Digitalt. Energimyndigheten.

24-25 januari. Building the Nordic hydrogen economy. Luleå University of Technology.

25-27 januari 13th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2023). Tokyo.

26 januari. 9:00-12:00. Försörjningstrygghet i en föränderlig värld. Drivkraft Sverige. Kungl Ingenjörsvetenskapsakademin, Stockholm

26 januari. Frukostseminarium: Finansiering och andra möjligheter inom elektroniska komponenter och system 2023. Vinnova. Lindholmen och digitalt.

26 januari. Review of Strategic Research and Innovation Agenda for 2Zero Partnership. Bryssel.

27 januari. 09:30-11:00. Safe Recycling & Second Use of EV Batteries: Skills and Competencies Needed, Albatts.

27 januari. 10:00-14:00. Disputation. Electrocatalyst materials for low-temperature hydrogen fuel cells. Chalmers.

31 januari. 14:00-15:00. BUILDING A SECURE FUTURE FOR EV PRODUCTION IN EUROPE. Financial Times. Online.

1 februari. CORONA CONTROL AB bjuder in till vätgasseminarium. Stockholm.

1 februari. 12:00-13:00. Alvier Mechatronics: System Optimization of Drivetrains for Electrical Vehicles. Swedish Electromobility Centre. Lunch meeting. Digitalt.

2 februari 12:00-13:00. Material recycling – possibilities, shortcomings and policy instruments. ChalmersWELCOME TO to listen to Christer Forsgren, Consultant in Industrial Recycling and Christian Ekberg, Prof. Energy and Material, Industrial Materials Recycling and Nuclear Chemistry. Focus on the webinar is: Metal recycling. Online

3-5 februari. eCarExpo Stockholm.

5-7 februari. CERV. (Electric Roads) Utah, USA. x

7 februari Workshop: Charging infrastructure and EMC. Swedish E-mobility Centre. Lindholmen and hybrid meeting.

7-9 februari. Hydrogen & Fuel Cell seminar. Long Beach. California.

8 februari. EU Framework Programme for R&I – Innovation Fund Synergies. Bryssel.

8 februari. Nordic Collaboration in Green Boating: We invite green boating enthusiasts and politicians to discuss nordic collaboration within green boating and infrastructure for zero emission leisure boating/tourism/urban ferries.  https://toolspawn.com/events/list/637b74d40bd9e5dc02fda08c

9 februari. 09:00-15:00 Chalmers. Initiativseminarium styrkeområde Transport 2023. Electromobility is here – are we ready? Heldag om e-mobility. RunAn, Chalmersplatsen 1.

14-16 februari. Conference on Results from Road Transport Research (RTR conference). Bryssel. Resultkonferens om EU-projekt.

22-23 februari. 8th Energy Storage Summit. London.

1 mars. 12:00-13:00. Meng Lu from LTH: Electric powertrain optimization for vehicles and fleet. Swedish E-mobility Centre.

15-17 mars. Battery Japan. Tokyo.

15-17 mars. FC Expo. Tokyo.

16 mars. Drive Sweden Forum. Online.

20-23 mars. International Battery Seminar. Florida.

21-23 mars Sweden Innovation Days.

17-21 april. Hannover Messe.

18-20 april. WCX World Congress Experience. Detroit.

20 April. Triple F vårkonferens. Stockholm.

26-28 april. BATTERY CONFERENCE 2023. Aachen.

27 april. Automotive Strategy Seminar. FKG. Stockholm

27-28 april. Vehicle-2-Grid. Aachen.

4-5 maj. NORDIC EV SUMMIT. Oslo.

9-11 maj. Financial Times. Future of the Car. Digitalt och London.

9-12 maj. Elfack. Svenska Mässan Göteborg./

9 maj. Power Electrification Summit. Göteborg.

11 maj. Kollektivtrafikdagen Stockholm

15-18 maj. 2023 International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC 2023). San Francisco.

15-17 maj. Raw Material Summit. Bryssel.

16-17 maj. Automotive Europe 2023. Reuters.

22-24 maj. 15th ITS European Congress. Portugal.

24-25 maj. Gasdagarna. Båstad.

23-25 maj The Battery Show Europe 2023. Stuttgart.

23-24 maj. VECS 2023. Svenska Mässan Göteborg./

28 maj-2 juni 243rd ECS Meeting. Boston.

11-14 juni. EVS36. Sacramento, USA.

14-16 juni. Power2Drive Europe. Munchen.

14-15 juni. Hydrogen & P2X 2023. Köpenhamn.

15 juni. Hydrogen Summit. Financial Times. Online och London

19-22 juni. Advanced Automotive Battery Conference Europe. Mainz.

21-23 juni. 2023 IEEE TRANSPORTATION ELECTRIFICATION CONFERENCE AND EXPO. Detroit.

21-22 juni. MOVE. London.

28 juni-2 juli. Almedalsveckan.

27-28 september. eComExpo. ArlandaStad.

5-6 oktober. Mining Summit. Financial Times. London och Online.

6-10 november. The 17th International Symposium on Heavy Vehicle Transport & Technology (HVTT17).

Gif-bild från Wikimedia: Daily mean precipitation based on global high resolution climate data (CHELSA)

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

”Raymond” – fd. Gruppsol ställer ut solcellsprodukter på eCar Expo

eCarExpo mässan är nu öppen för allmänheten i Göteborg på Svenska Mässan, 3 till 4 december 2022. Raymond visar upp sina världsledande produkter.

Kom till vår monter och gör en kostnadsfri förstudie och ta del av senaste nyheter av integrerade solceller i tak, solcells paneler, solcells tak, solcells fasader och färgade solcells paneler, solcells carport, batterilager och flexibilitetstjänster. Huawei och Ferroamps produkter finns också i montern.

GruppSol går internationellt – och byter namn till Raymond

Det snabbväxande företaget behöver plats för både fler medarbetare och för att möjliggöra egen produktion vägg i vägg med huvudkontoret.

https://www.mynewsdesk.com/se/raymond/pressreleases/gruppsol-gaar-internationellt-och-byter-namn-till-raymond-3210726

Utvalda

Stoppet på Ringhals 4 förlängs

Nya hinder för fortsatt kärnkraft i Sverige ger tveksamhet och rädsla för ytterligare prishöjningar. ”Planerbarheten riskerar få ytterligare negativa omdömen och kan ifrågasättas”.

 • Stoppet på Ringhals 4 förlängs med tre veckor, återstarten av reaktorn, som var planerad till 31 januari 2023, skjuts fram till 23 februari.
 • Ett omfattande reparationsarbete har pågått sedan en tryckhållare torrkokat i samband med en återstart i slutet av augusti.
 • ”Vi gör något som vi inte har gjort förut, det finns inget facit”, säger vd Björn Linde.

https://sverigesradio.se/artikel/stoppet-pa-ringhals-4-forlangs

Experten varnar om reaktorstoppet: ”Kan leda till osäker eltillgång”

https://sverigesradio.se/artikel/experten-varnar-om-reaktorstoppet-kan-leda-till-osaker-eltillgang

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Utvalda

Tesla Semi – en kort presentation

Natten till fredagen den 2 december visades de första leveranserna upp av Tesla Semi av Elon Musk och hans projektteam vid Tesla.

Egentligen behöver inte så mycket sägas. En kolossalt enkel drivlina.
– Alla motorer kommer från redan existerande Tesla-modeller vilket innebär kostnadseffektiv produktion. Dessa är i sin tur sammansatt till en drivlina som kan ses i klippet och bild nedan.

Då varje motors enskilda kapacitet därmed tredubblas och styrs via mjukvaran får Tesla Semi en effektivitet som blir helt omöjlig för en motsvarande fossildriven lastbil i samma klass. Vikten anges fullastad till 37 ton. Räckvidd 800 kilometer på en laddning. Den kan uppnå förbrukning på under 124 kWh/100 km. Se mer i artikel från Electrek

Vad behövs mer?

Laddinfrastruktur FINNS redan genom Teslas laddnätverk globalt. Och med Tesla V4 Superchargers med megawattladdning som nu introduceras är den redan färdig iom att standarden redan finns. Se länk till wikipedia med mer info om hur det fungerar. Det vi inte vet är:

 • Hur mycket väger Tesla Semi dragbil?
 • Vilka däck kommer att finnas och vilken tillverkare levererar? Anledningen till att man undrar är att det ställs mycket krav på just däck då det är de som skall klara extrema påfrestningar via den högeffektiva drivlinan.

  Under evenemanget bekräftade Musk med programchefen Dan Priestley att V4 Supercharger kan användas av Tesla Cybertruck redan under 2023.

  Klippet börjar först efter 21 minuter

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Metanjakten – de dolda utsläppen

  Via Sveriges radio P1: I klimatmötet i Glasgow förra året presenterades ett avtal – Global methane pledge – den globala metandeklarationen, som nu 130 länder har skrivit på, däribland Sverige. Målet är att utsläppen av metan ska minska snabbt med 30 procent till 2030. 

  – För att Sverige ska klara att minska utsläppen av metan så mycket, och dessutom på kort tid, så behöver vi öka takten rejält, säger Mats Björsell på klimatanalysenheten Naturvårdsverket.

  –Ja, det behöver vi absolut. Det pyser och läcker lite här och där i olika typer av anläggningar som använder naturgas eller biogas också för den delen. Problemet hittills har varit att hitta läckorna.

  Inga krav att mäta och rapportera utsläppen

  Företagen har inte några krav på att mäta hur stora utsläppen av metan är eller rapportera utsläppen. Sara Mälbrink jobbar med miljötillsyn på raffinaderier och förbränningsanläggningar på Länsstyrelsen Västra Götaland:

  –Nej, det har det ju inte gjort. I alla fall inte de här raffinaderierna. Och så har de inte haft krav på sig att göra det. Och de har inga villkor i sina tillstånd som säger hur mycket metan som de får släppa ut. 

  Lyssna på hela inslaget i P1 Sveriges Radio:

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Allt fler ellastbilar och elbussar – även globalt, + 13 ”laddade” exempel

  Eldrivna lastbilar. Många har knappt sett dem. En del bara läst rubriker, men några är redan nyanställda yrkesförare på väg mot framtiden, bokstavligen.

  Mot-argumenten har varit rätt kallsinniga. De klarar inte minsta minusgrader, de klarar inte att köra i vårt klimat, batterierna brinner och de blir för tunga för seriösa transporter. Men tack vare den snabba utvecklingen på just batteri och mjukvarusidan har effektiviteten i elmotorer och batteriteknik slagit tillbaka i form av faktiska siffror. Framförallt ekonomiskt då även kostnader för alternativa bränslen ligger så pass högt att det inte lönar sig för tex ett åkeri att fortsätta lägga stora summor på service och drivmedel. Enligt tyska Ecomento.de redovisade man en studie av Transport & Environment där transportföretag skulle kunna nå 47% mindre driftskostnader.

  I Sverige har registreringarna till en början varit blygsamma men tack vare stöd från myndigheter och näringsliv har Sverige en stark position med redan färdiga system och infrastruktur för laddning som nu lanseras allt snabbare. Just laddning har oroat vissa grupper som även hånat och framförallt inte velat se fördelarna med eldrivna transporter. Laddning sker precis som med elbil genom snabbladdningsstationer som antingen kan vara i själva transportföretagets depå eller ute vid vägarna nära befintliga bensinstationer eller viktiga knutpunkter separat. Standard för snabbladdning har dessutom redan utvecklats tack vare att eldrivna personbilar drivit på så starkt. Den kallas CCS2 och går att läsa mer om här. För ännu tyngre fordon och andra applikationer finns redan en färdig standard som kallas MCS, Megawatt-laddning.

  Håll ett öga på Indien. Kina dominerar elbussmarknaden i flera regioner medan de inte har varit lika framträdande i Europa och USA men nyregistreringarna ökar nu starkt. Indien är mycket intressant där man satsar mycket hårt på elektrifiering. Bland annat satsar man i ett ambitiöst projekt att konvertera – 35 000 äldre bussar till eldrift! Källor hävdar att Indien kan bli ledande inom eldrivna transporter redan om några år.

  CALSTART har ett Zero Emission Technology Inventory (ZETI) tool som sammanställer vilka fossilfria fordon som finns på marknaden i USA, Europa och Asien. Det låter användare utforska, jämföra, kontrastera och visualisera i realtid. Användare kan också filtrera specifika parametrar som fordonstyp, region eller teknik för att förstå data från olika vinklar.

  Här finns inte Tesla Semi nämnd då de första leveranserna är först i december.

  Tretton exempel på utvecklingen den senaste tiden (oktober-november 2022).

  https://alltomelbil.se/designwerk-visar-el-lastbil-baserad-pa-volvo-fh-med-700-km-rackvidd/ Designwerk som ingår i Volvokoncernen har visat upp en eldriven lastbil baserad på Volvo FH och som kan erbjuda upp till 700 kilometer i räckvidd. Modellen finns i flera olika utföranden och med flera olika storlekar på batteri.

  USA: https://www.tesmanian.com/blogs/tesmanian-blog/tesla-has-started-2nd-round-of-sending-invitations-semi-truck-delivery-event Tesla har meddelat att ett evenemang kommer att hållas i Gigafactory i Sparks, Nevada, för visa upp de första leveranserna av  Tesla Semi. Nu när programmet är spikat har Tesla börjat skicka inbjudningar till privata investerare. Evenemanget äger rum den 1 december.

  https://cnevpost.com/2022/11/21/byd-wins-order-for-64-electric-buses-from-nobina/ Den 12 meter långa BYD-elbussen med lågt golv har en räckvidd på 450 kilometer på en laddning, medan den större 15-meters BYD-elbussen med låg entré också har en räckvidd på 400 kilometer på en laddning, enligt BYD. Den svenska bussoperatören Nobina har mer än 300 BYD rena elbussar i sin flotta, eller på beställning, i städer i Sverige, Norge och Finland.

  https://www.trailer.se/artikel/eldrivna-trailers-minskar-utslappen Eldrivna trailers är på väg att bli en riktigt smart lösning som snabbt kan sättas in för att minska transportsektorns miljöpåverkan och minska förbrukningen av drivmedel oavsett dragfordon. DB Schenker har tecknat avtal om 2.000 eTrailers, där trailern har egna batterier och egen drivande axel.

  https://www.scania.com/se/sv/home/newsroom/news/2022/forsta-leveransen-for-dagabs-kyltransport-med-scanias-elektriska-64-tonslastbil.html Systemet omfattar Kempowers kraftskåp på 280 kW (350 kW) med tre laddpunkter invid lastkajer vid distributionscentralen samt ytterligare en laddplats på parkeringen för nattladdning.

  https://www.trailer.se/artikel/100-tunga-volvo-ellastbilar-bestallda-i-sverige I år drar Volvo igång serieproduktionen av de tunga ellastbilarna. De första kunderna har tillsammans lagt beställningar på över 100 eldrivna lastbilar som ska rulla i Sverige. Leveranserna är beräknade att börja ske under hösten.

  https://www.scania.com/se/sv/home/newsroom/news/2022/branschoverskridande-samarbete-for-elektrifiering-av-tunga-transporter.html Vår nya ellastbil blir en del en transportlösning som möjliggör ett cirkulärt system. Nu kan Foria transportera flygaska från kraft- och värmeverken i Mälardalen till Ragn-Sells nya anläggning utsläppsfritt. Där kan sedan värdefulla salter återvinnas och användas igen, säger Fredrik Allard, chef för Scanias lastbilselektrifiering.

  https://alltomelbil.se/postnord-har-storhandlat-200-elbilar-fran-mercedes/ För utkörning av post använder PostNord också mindre eldrivna fordon. Ett av bolagen som vunnit den upphandlingen är E-tron som ska leverera elfordonet PRO Litium. Det avtalet innebära 200 fordon under en fyraårsperiod fördelat över Sverige, Danmark, Finland och Norge.

  https://www.tidningenproffs.se/tagg/ellastbil/ Flera notiser om eltransporter

  https://www.logistiknorden.se/nyheter/13-elbussar-besta-llda-till-a-rebro-stadstrafik Redan i dag drivs samtliga Svealandstrafikens bussar med förnybara drivmedel i form av biogas och biodiesel. Genom att införa eldriven trafik tar vi ytterligare ett steg mot en helt utsläppsfri kollektivtrafik, säger Martina Lindblom Alanko, Hållbarhets- och inköpschef.

  https://it-hallbarhet.se/prezero-satsar/ Vår Volvo FE Electric har varit mycket uppskattad just för avfallshantering. Där den tas i bruk i Norrköping i stället för en traditionell diesellastbil innebär det noll utsläpp av avgaser och avfallshantering med mindre buller, inte bara för chauffören utan även för de boende, säger Robert Celec, teknisk produktchef elektrifiering, Volvo Lastvagnar Sverige.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  KTH inbjuder till nätverksmöte: Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem

  Jag fick via KTH en inbjudan till nätverksmöte och dialogsamtal som kan vara intressant för flera.

  Välkomna till nätverksmöte och dialogsamtal på temat Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem. Sverige, liksom världen, står inför enorm tillväxt inom energisektorn för att möta omställningen för ett uthålligt samhälle och ett energi-oberoende Europa. För detta behövs kompetens. Alla talanger behövs för att vi ska lyckas uppfylla dessa mål och det krävs samarbete. Detta event syftar till att överbrygga broar och låta industri, myndigheter och akademi mötas.

  Tid: Må 2022-12-05 kl 13.00 – 18.00

  Plats: KTH Campus, Teknikringen 1, Arenan & Torget samt hörsal Gradängsalen

  Språk: Svenska

  Föreläsare: Flera

  Eventet arrangeras av KTH:s Energiplattform och på initiativ av föreståndare Lina Bertling Tjernberg, även mottagare av utmärkelsen Årets Kraftkvinna 2021.

  Övergripande agenda

  13.00 Nätverkande och mingel (kaffe serveras )
  14.00-16.00 Gradängsalen
  16-18 Mingel och nätverkande (enklare förtäring och mingel)

  https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event/kalender/framtidens-kompetens-for-ett-uthalligt-energisystem-1.1178185?date=2022-12-05&orgdate=2022-11-24&length=1&orglength=0

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Vetenskapsradion Klotet förklarar resultatet av COP27 i Egypten

  Så kan klimatarbetet förändras i grunden – vägen framåt efter COP27

  FNs klimatmöte COP27 är över – ett slutdokument signerades till slut på övertid – men vad blev egentligen resultatet? Och utsläppen, vad kan vi förvänta oss efter klimatmötet i Egypten? Och var det egentligen på G20-mötet som det mest intressanta hände? Är det läge att förändra klimatmötena helt? Ja det föreslår Johan Rockström.

  Medverkande:

  Richard Myrenberg, afrikakorrespondent, Sveriges radio, Johan Rockström, klimatforskare och chef för Potsdaminstitutet i Tyskland, Andreas Magnusson, Fridays for Future, Mathias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet, Åsa Persson, forskningschef vid Stockholm environment institute, Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent, Sveriges Radio, Ia Anstoot, Nuclear for climate.

  https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-kan-klimatarbetet-forandras-nar-politiken-kort-fast

  Utvalda

  Media: VW kan skrota planer på ny elbilsfabrik?

  Via Elbilen.se: Nu indikerar vd Oliver Blume och varumärkeschefen Thomas Schäfer i ett internmeddelande att de viktigaste projekten för de närmaste åren kommer att omvärderas:

  ”Vi tar för närvarande tillfället i akt att gå igenom alla projekt och investeringar för att kontrollera lönsamheten.”

  På grund av förseningarna i utvecklingen av mjukvarulösningarna, med avancerade mål som självkörning på nivå 4, som i sig kostar miljarder, kan Volkswagen ändå avbryta byggandet av den nya fabriken i Wolfsburg för den framtida modellen ”Trinity”. 

  Enligt andra källor som Automobilwoche behöver det inte betyda att Trinity-projektet läggs ned. I och med att man flyttar tidsperspektivet till slutet av decenniet, kan det ge mer tid för utveckling av både ”Trinity”, andra delprojekt som SSP plattformen för flera olika elbilsmodeller inom koncernen, batterier, laddning och digitalisering. Den tidigare anläggningen i Wolfsburg anses ha varit starkt underutnyttjad.

  Mer om VWs SSP plattform hittar man här: https://topelectricsuv.com/news/volkswagen/volkswagen-group-ssp-platform/#Multi-segment_applications

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Elbilars marknadsföring – en analys

  Elbilar har fortfarande märkligt nog inte gett eko i reklambranschen. Rädslan från de dominerande företagen är svår att förstå. Det är som att marknadsförarna på marknadsavdelningen inte ens vågar vara kreativa i ren rädsla för att få sparken? – Uppifrån?

  Ibland, när tillverkaren inte har bättre idéer – klarar andra av det bättre.

  Genom mitt professionella öga för bra kommunikation i mina anställningar och egen verksamhet, kan jag efter lite efterforskningar konstatera med stöd av en artikel via Phoenix Marketing International och andra källor att de flesta fordons-tillverkarna inte förstått utnyttja möjligheterna med marknadsföringen sedan elbilen började sin, hm, ”ReVolt” från 90-talet. Trenden verkar nu ändå äntligen vänt sedan 2019 – 2020.

  Design och elbaklucka räcker inte

  Förbryllande nog är det ofta fel fokus i marknadsföringen där man istället fokuserar på formgivning och lyx. För mig och många andra elbilsägares erfarenhet är att just elbilar skiljer sig markant från traditionella fordon i helt andra viktigare parametrar. De har så mycket mer att erbjuda, inte bara så mycket effektivare drivlina och mjukvara, utan även ekonomiskt. Drift och servicekostnader kan vara 50% lägre än för den numera så kallade ”fossilbilen”. Många tillverkare, har även ofta medvetet lagt skygglappar på,- för att fortsätta med förbränningsmotorn.

  Kunden är inte dum

  Målgrupperna är tydliga, och i viss mån mycket bredare och kunnigare. Nu förstår kunderna också att energiresurser i årtionden varit många länders kassako och dolda vapen. Sammantaget en ökad medvetenhet om att framtidens klimatmål hänger löst.

  Samhället bör också ta sitt ansvar för att driva på utvecklingen för laddinfrastuktur. Många län och kommuner har redan sedan länge åtgärdsplaner som i sin tur behöver kommuniceras utåt. Även forskningen kan redan idag visa på att hela livscykeln för elfordonsproduktion är klart mindre skadlig för klimatet.

  Andel marknadsföring elbilar
  Diagrammen visar de totala nivån av elbilsreklam från 2018-2020, såväl som det totala antalet annonsörer år över år från 2018-2020.


  Tesla är i en klass för sig då de oftast inte tas med i mätningar då deras marknadsföringskostnader inte redovisas eller officiellt är noll. Det Tesla lyckats med är att låta kunderna vara den bästa reklamen.
  Det finns annan kritik. Ofta kommer den från andra instanser som NTHSA (motsvarar vårt Transportstyrelsen), vilka menar att marknadsföringen från Tesla ger förare falsk uppfattning om deras autopilot (FSD). Men som Tesla presenterar sitt system så är det en ännu en beta-version för nivå 2.

  Son Motors senaste. Inte vad man väntar sig från en elbilstillverkare

  https://alltomelbil.se/super-bowl-effekten-rusning-efter-tesla-nar-andra-gor-reklam-for-elbilar/

  https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20190405/bilannonsernas-usla-resultat-388-bilar-men-bara-5-eldrivna/

  https://www.prnewswire.com/news-releases/electric-vehicle-advertising-up-but-falling-short-on-relevance-301293693.html

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Volvo EX90 – Blev det för ”lagom”?

  Nya Volvo EX90 har fått blandade reaktioner. Det är i sig inte så konstigt då recensionerna är minst sagt tuffa från redan inbitna elbilsägare, och fordonsbransch. Det finns nu också gott om många konkurrenter till Volvo.

  EX90 är över fem meter lång. En sjusitsig suv. Den första modellen på Volvo/Geelys plattform SPA2. Två fyrhjulsdrivna versioner. Batteri på 111 kW. Räckvidd på upp mot 60 mil. Alltså en variant på systerbolaget Polestars nya modell Polestar 3 som redan lanserats. Mjukvarumässigt har nu Volvo samarbeten med Google, Apple: Nvidia, Ti, och Luminars visions-baserade system för självkörning, enligt Jim Rowan. Produktionen i USA kommer inte igång förrän till 2024. Den bästa sammanfattningen i media vi kunde hitta är gjord av Mestmotor/Recharge som sammanfattas nedan.

  De 6 bästa sakerna med Volvo EX90

  1. Säkerhetsnivån. Över 30 sensorer med lidar* Både passiv och aktiv. Volvo säger att all teknik ska minska risken för en olycka med 20 procent.
  1. V2G* – Laddning FRÅN bilen. (När det kommer*) ska det gå att göra allt: skicka ström till nätet, till sitt hus, ladda apparater (V2l) och till och med ladda upp en annan elbil. Det är framtidssmart och det ska inte behövas någon dyr hemmaladdare, utan endast lite mjukvaruppdatering till din hembox, vad vi fått höra.
  1. Miljötänket. Volvo säger att man lagt ner mycket möda på vilka material som finns i allt från batterier till inredning. Batterierna från kinesiska CATL är dessutom producerade med koldioxidfri el och man har blockchain-skyddad spårning av varifrån metallerna kommer.
  1. Sjusitsig. Finns det någon eldriven konkurrent som kan utmana? Troligen bara Tesla Model X som kommer till Sverige igen i sitt nya supersnabba Plaid-utförande runt årsskiftet. Den är däremot dyrare, med en prislapp på knappt 1,6 miljoner. Den billigare ”vanliga” Tesla Model X ska Sverigelanseras någon gång under 2023, vilket ändå gör den till en utmanare också med tanke på Volvos långa leveranstider för EX90.

  I övrigt? Kinesiska Nio ES8 lär inte komma till Sverige. Kanske när Volkswagen kommer med sin sjusitsiga ID Buzz, men det är ingen suv. Det är inte heller kinesiska Maxus modeller.

  1. Interiören. Den känns välbyggd och infotainmentsystemet är intuitivt. Men det kan man säga för många konkurrenter och det är ett baskrav.
  1. Uppdateringar i framtiden. Volvo EX90 kan självklart uppdateras över nätet, med nya funktioner och styrning av exempelvis motorer eller regenerering. Men det verkligen spännande är att man säger att EX90 mycket väl inom några år kan få en ny typ av batterier – kanske när sveska Northvolt börjar leverera batterier – och det är inte omöjligt att bilen i framtida årsmodeller får 800-voltsteknik. Konkurrensen är så hård och utvecklingen går så snabbt att bilmodeller kommer att få rejäla tekniska uppdateringar under sin livstid. Om fyra år är kanske SPA2-plattformen mycket energieffektivare, laddar snabbare och väger mindre. Det är en bra nyhet!

  De sex sämsta egenskaperna

  1. Elbilsegenskaperna. Dessa är inte bättre än konkurrenterna, varken räckvidd, laddning eller förbrukning är något som Volvo kan skryta med. Man är på par – borde man ligga lite före med en helt ny modell? Svaret på det är ja. 60 mil med ett 111 kilowattimmars batteri är inte suveränt. 200 kW snabbladdning hos exempelvis Ionity sätter inte press på konkurrenterna – och då ska vi komma ihåg att bilen är över ett år bort från leverans. Laddar man hos Tesla kan man dock få max 250 kW snabbladdning, på grund av högre amperetal. Men nej, elbilsegenskaperna är inte grejen med EX90.
  1. Designen. Vad man tycker om en bils design är extremt personligt, men jag gillar designen – om det nu inte vore för att det mer känns som en rejäl facelift av generation två av XC90. Lite som nya Kia Niro. Visst ser man att det är en ny bil, men den känns långt ifrån lika fräsch och spännande att se på när generation två av XC90 kom. Den bilen vann designpris och var en stor del av förklaringen till Volvos succé under de senaste åren. Man skulle ha byggt Volvo Concept Recharge! Den bilen var modig och skulle få folk att snacka om designen. Nya EX90 är tam och passerar för lätt förbi.
  1. Leveranstiden. Leveranserna startar först sent 2023. Även om Volvo säger att tajmingen för att komma med en ny stor eldriven suv är perfekt ligger Volvo en bra bit efter Audi, BMW och Mercedes när det gäller säljstart. Väntetiderna sägs vara 14–18 månader.
  1. Aerodynamiken. Ett cW-värde på 0,29 är högt och bilenns frontarea är dessutom stor. Det ger i sin tur en förbrukningssiffra som inte imponerar. Visst, med tanke på att det är en stor sjusitsig bil är det ingen katastrof, men det finns luftsmidigare konkurrenter.
  1. Vikten. Bilen väger 2,8 ton. Det är rejält och med sju personer ombord blir det väldigt mycket. Lättviktsmaterialen lyser vad jag vet med sin frånvaro.
  1. Rechargedäck. Japp, EX90 ska erbjudas med Volvos kritiserade åretruntdäck, som bara är bra på höst och vår. Varför bygger man världens säkraste bil, och förser sedan den med däck som inte är optimala på sommar och framförallt vinter?

  V2g*: Standarden är för närvarande inte färdigutvecklad. V2L har däremot hela 6 olika tillverkare möjlighet till.

  https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20221110/alrik-har-ar-de-6-basta-och-samsta-sakerna-med-nya-volvo-ex90/

  https://www.dn.se/ekonomi/jonas-froberg-sa-har-bra-ar-volvos-nya-elbil-ex90/

  https://www.volvocars.com/se/cars/ex90-electric/

  https://www.di.se/nyheter/flaggskeppet-som-ska-segla-i-motvind/

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Elbilsentrepenören Waldemar Jungner – En laddad historia

  Utvecklingen av effektiva och hållbara laddningsbara batterier är en teknologisk knäckfråga i dagens moderna samhälle. Att en viktig grund för detta teknikområde lades av en svensk uppfinnare vid 1800-talets slut är okänt för de flesta.

  En novemberdag år 1900 satt uppfinnaren Waldemar Jungner och hans hustru Hulda tillsammans med några journalister, ingenjörer och finansiärer på Hotell Anglais vid Stureplan i Stockholm. De räknade varv efter varv som presterades av en eldriven bil, utrustad med ett silver-kadmiumbatteri som Waldemar Jungner konstruerat.

  Birgerjarlsgatan och Stureplan i Stockholm. I bakgrunden syns hotell Anglais. Foto från omkring 1900.

  https://www.podbean.com/ew/pb-hiupx-12e10ab

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Solen är det stora svaret på energifrågan, säger forskarna

  Vi kan snart få mer elektricitet från solen än vi får från kärnkraften idag, säger forskare. Potentialen är enorm för lönsam och lokalt producerad solenergi. Frågan är bara vad som är tekniskt möjligt.

  Hör ett inslag bland annat med stefan Åsberg, som just skaffat solcellsanläggning i Uppsala.

  Björn Sanden, Chalmers intervjuas om solparksanläggningar

  Hur kommer vi undan beroendet av Kina?

  Varför har inte alla nybyggda fastigheter solcellsanläggning?

  Idag står villaägare i kö för att få upp solpaneler på sina tak. Samtidigt byggs allt större kommunala solenergiparker runt om i landet. Solel är lönsamt idag, och den blir allt billigare. 2021 gav solenergin en procent av vårt elbehov, men den ökar snabbt. Och Energimyndigheten räknar med att den ska fyrdubblas på bara tre år. Och vad som händer sen vet vi inte idag.

  https://sverigesradio.se/avsnitt/solen-ar-det-stora-svaret-pa-energifragan-sager-forskarna

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Elbilens framfart fortsätter trots stor oro i omvärlden – Elbilar + 57%

  Hittills i år har antalet nya elbilar ökat med 57 procent i jämförelse med förra året.

  För att elektrifieringen och den gröna omställningen ska fortsätta måste den nya regeringen ge industrin och konsumenterna långsiktiga styrmedel i likhet med Bonus-malus. Även laddinfrastrukturen behöver byggas ut kraftigt.

  Sofia Linder, chefekonom på Mobility Sweden.

  I oktober registrerades 22 383 nya personbilar, vilket är en ökning med ca tolv procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år har personbilsregistreringarna dock minskat med tio procent. Den senaste statistiken från Mobility Sweden visar tydligt att elbilens framfart fortsätter på den svenska marknaden. Samtidigt växer oron i industrin över ökade energipriser, brist på nyckelkomponenter och minskad efterfrågan bland konsumenter. Det finns också fortfarande frågetecken kring hur den nya regeringens politik påverkar utvecklingen. 

  Mobility Swedens senaste statistik visar på en stark tillväxt av elbilar i synnerhet och laddbara bilar i allmänhet. Andelen laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, befäster sin starka ställning på marknaden då de uppgår till drygt 59 procent i oktober och till drygt 52 procent av årets nyregistreringar. Det kan jämföras med 42,5 procent under januari-oktober förra året. De laddbara bilarna utgör nu nära åtta procent av den svenska personbilsflottan. Hittills i år har antalet nya elbilar ökat med 57 procent i jämförelse med förra året.

  https://mobilitysweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2022/elbilens-framfart-fortsatter-trots-stor-oro-i-omvarlden

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Saudi Aramco växer friskt på oljeinkomsterna medan oljeutvinningen ökar

  De rapporterar sin näst högsta vinst tack vare en ökning av olje- och gaspriserna. Det är intressant i tanke på kommande COP 27. SHARM EL-SHEIKH CLIMATE CHANGE CONFERENCE – NOVEMBER 2022

  Samtidigt menar analytiker att oljan ännu är billig – https://seekingalpha.com/article/4551037-oil-is-still-cheap

  Bolaget höll sin utdelning – världens största – oförändrad på 18,8 miljarder dollar för tredje kvartalet, trots att det genererade rekordfritt kassaflöde på 45 miljarder dollar. Dess skuldsättningsgrad, ett mått på nettoskuld i förhållande till eget kapital, blev negativ för första gången sedan början av 2020, vilket understryker den kraftiga förbättringen av affärsvillkoren för Aramco sedan starten av coronavirus-pandemin.

  https://www.aramco.com/en/news-media/news/2022/aramco-announces-third-quarter-2022-results

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Sono Motors, Scania och Luleå lokaltrafik testar bränslebesparing med solceller på bussar

  Via Energinyheter: Sono Motors, som är kända främst för den solcellsladdade Sono Sion, Scania och kollektivtrafikföretaget LLT genomför tester av energibesparing genom solcellsanläggning på dieselbussar.

  Sex bussar av typen Scania Citywide K320 har fått skräddarsydda Solar Bus Kits på taket. Potentialen är att spara 1 100 liter diesel och 2,9 ton CO 2-utsläpp per buss på årsbasis. Sedan tidigare har Sono Motors anpassat Solar Bus Kit för användning på MAN Lion’s City och Mercedes-Benz Citaro.

  Sono Motors riktar in sig på flera branscher inom transport och logistik

  transport logostik

  Panelerna kan genom detta pilotprojekt kraftigt minska LLT’s CO2-utsläpp. Projektet vill ta reda på om detta fungerar även i riktigt kallt klimat.

  Här är länk till pressrelease och fler bilder: https://sonomotors.com/en/press/press-releases/sono-motors-acquires-scania-and-llt-as-customers/

  https://www.energinyheter.se/20221011/27515/tyska-sono-motor-och-llt-testar-bussarnas-bransleforbrukning-i-norra-sverige

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Energiloop med hjälp av en 3D-printad värmeväxlare

  Energiloop kan spara kostnader för industrin

  KTH-forskare från olika discipliner går samman för att skapa en hållbar slinga från el till spillvärme och tillbaka till el. Detta sparar driftskostnader för energiintensiv industri och påverkan på vår planet.

  Additiva tillverkningsgruppen vid Institutionen för materialvetenskap och teknik (MSE) har tagit fram en prototyp av kopparvärmeväxlare via elektronstrålepulverbäddfusion på Freemelt ONE 3D-skrivare.

  Den speciella gitterliknande strukturen hos värmeväxlaren designades av samarbetspartners vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper i kemi, bioteknik och hälsa (KTH). För att optimera strukturen användes en intern CFD-lösare (Computational Fluid Dynamics), en process för matematisk modellering av ett fysiskt fenomen som involverar vätskeflöde. I och med produktionen av prototypen ska den nu testas experimentellt.

  Gruppen planerar också att trycka större, mer praktiska prototyper av värmeväxlare med hjälp av Institutionen för produktionsteknik (IPU).

  Den kommersiella versionen av en framtida värmeväxlare kan sträcka sig från storleken på den första prototypen hela vägen upp till dimensioner på nästan en halv meter, vilket är den nuvarande maximala storleken för just denna tryckprocess.

  ”Slutmålet är att integrera den anpassade värmeväxlaren i ett system fyllt med den reaktiva vätskan för kraftproduktion, det vill säga generera el från spillvärme”, säger Ethan Sullivan , forskare vid MSE.

  Den reaktiva vätskan hjälper till att upprätthålla hög värmeöverföringsförmåga över värmeväxlarens korta längd och skördar en stor mängd värmeenergi från den heta källan nästan omedelbart i form av kemisk energi.

  Som ett resultat kan kemisk energi sedan frigöras i form av mekanisk eller elektrisk energi.

  ”Projektet syftar till att spara driftskostnader för energiintensiv industri genom att skapa en hållbar loop från el till spillvärme tillbaka till el”, säger Sullivan.

  Tekniken kan tillämpas på många olika branscher, inklusive kylning, serverhallar och energiproduktion.

  ”En av de unika fördelarna som 3D-utskrift ger oss är att vi enkelt och snabbt kan skapa en specialdesignad värmeväxlare som passar en branschs särskilda behov.”

  Via KTH med animering på deras webbplats: https://www.kth.se/en/om/nyheter/lokala-nyheter/loop-of-energy-can-save-costs-in-industry-1.1189957

  Om projektet

  Finansiärer av projektet är KTH Energy Platform, KTH Innovation och IRIS Initiative.

  Forskare involverade i projektet:

  • Lärare. Christophe Duwig och Dr. Kai Zhang (CBH) designade den gitterliknande strukturen hos värmeväxlaren
  • Assoc. Lärare. Greta Lindwall och Dr. Ethan Sullivan (MSE) producerade en prototyp av kopparvärmeväxlare.
  • Med prototypen till hands kommer Dr. Ali Najarnezhadmashhadi (CBH) att testa den experimentellt.
  • Gruppen planerar också att skriva ut större, praktiska prototyper av värmeväxlare med hjälp av samarbetspartnern Dr. Sasan Dadbakhsh (IPU).

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Eldrivna bussar i Europa 2021 – 2022

  Många har förmodligen det senaste året (i allmänhet) inte noterat att antalet elbussar ökar. Statistiken har fokuserat främst på personbilar. Hur ser det ut i framtiden?

  Via OmEv: De senaste fem åren har nyregistreringen av zero-emission buses (ZEBs) ökat från 400, 2016 till 2 500, 2021 i Europeiska unionen (EU-27). Batterielbussar stod för tio procent av nyregistreringen [1]. Det är en större andel än för batteripersonbilar. Siffrorna kommer från en sammanfattade rapport om utvecklingen av nollemissionsbusar i EU-27 skriven av ICCT [1].

  Parallellt har nyregistreringen av fordonsgasbussar också ökat. 2016 var marknadsandelen fem procent och 2021 var den 12 procent.

  Antal bussar i Europeiska unionen är cirka 700 000. 9000 är batterielektriska och 20 000 är fordonsgasbussar.

  Stor skillnad mellan EU-länderna

  Det är stor skillnad mellan olika länder hur snabbt batterielektriska bussar slår igenom.

  De tre länderna med störst marknadsandel av nollemissionsbussar 2021 var:

  Finland 78 procent
  Nederländerna 59 procent
  Danmark 46 procent
  Sverige hade en marknadsandel på ungefär 15-20 procent.

  Nederländerna och Danmark har ambitiösa utfasningsmål av fossildrivna bussar. Men Finland har inte något styrmedel av det slaget.

  Nederländerna är det enda landet där bränslecellsbussar säljs i större antal. Marknadsandelen var ungefär 11 procent 2021.

  Det finns EU-länder där i princip inga batterielektriska länder säljs. De är till exempel Grekland, Portugal och Irland.

  För fordonsgasbussar finns en liknande trend med några få tongivande länder. Frankrike, Spanien, Sverige och Portugal har haft en stor försäljning av fordonsgasbussar.

  Trender hos busstillverkarna

  Det finns många busstillverkare som säljer bussar. Men det är några företagsgrupper som står för den stora försäljningen av alla typer av bussar. Daimler Truck, Traton, Iveco och CAF stod tillsammans för 75 procent av nyförsäljningen 2021.

  De fyra stora stod dock endast för 45 procent av nyförsäljningen av batterielektriska bussar 2021.

  En grupp som står för en stor andel är kinesiska tillverkare som till exempel Yutong, BYD och Golden Dragon som stod för 17 procent av nyförsäljningen av batterielektriska bussar.

  Den övriga nyförsäljningen på 38 procent av batterielektriska bussar stod följande företag för (i ordningen efter deras marknadsandel) VDL Bus & Coach, Irizar, Volvo, Ebusco, SOR, Caetano Bus, Karsan och Autosan.

  De fyra stora är de som i stor utsträckning säljer fordonsgasbussar. De stod för 92 procent av försäljningen.

  Flera av de stora busstillverkarna har ambitiösa mål att öka sin försäljning, som till exempel:

  • Man planerar att hälften av deras bussar som de säljer 2025 ska ha eldrivlina.
  • Daimler ska fasa ut försäljningen av förbränningsmotor i deras stadsbussar till 2030.

  Nationella mål för att fasa ut förbränningsmotorbussar

  Det finns fem länder som på något sätt har mål att fasa ut motorer från bussar.

  I Nederländerna har flera transportmyndigheter skrivit på ett avtal med målet att endast nollemissionsbussar ska säljas 2025 och att hela flottan ska vara nollemission 2030.

  I Danmark har de ett liknande avtal, men där gäller det endast stadsbussar. 2025 måste alla nya stadsbussar vara nollemission 2025 och hela stadsflottan ska vara nollemission 2030.

  I Österrike har de målet att alla nya bussar ska vara nollemission 2032.

  I Irland har de målet att endast noll- och lågemissionsbussar ska säljas 2030 och hela flottan ska vara batterielektrisk 2035. I dagsläget säljs nästa inga batterielektriska bussar på Irland.

  I Frankrike har de bestämt att från och med 2025 kan offentliga kollektivtrafikbolag endast upphandla låg- och nollemissionsbussar.

  Städer med ambitiösa mål för nollemissionsbussar

  Det finns ett flertal städer med mål för sina bussar. ICCT har sammanställt målen på en karta som ni kan se på här.

  De två städer som ICCT lyfter fram som har extra hårda mål är Amsterdam och Köpenhamn.

  Amsterdam har målet att alla deras bussar är nollemissionsbussar 2025. 2021 vara andelen 20 procent.

  Köpenhamn har också målet att alla deras bussar ska vara nollemissionsbussar 2025. 2021 var tio procent nollemissionsbussar.

  Det finns också tre städer som är stora och som har tydliga mål. Det är Berlin, Madrid och Paris. De har tillsammans 20 procent av alla bussar i EU-27:s huvudstäder.

  Berlin har målet att alla deras bussar ska vara nollemissionsbussar 2030. Nu är deras flotta ungefär nio procent nollemissionsbussar.

  Madrid har målet att 1/3 av deras bussar ska vara nollemissionsbussar 2027.

  Paris har målet att 2/3 av deras flotta ska vara batterielektrisk 2025.

  Lämpliga förändringar av styrmedel enligt ICCT

  Marknadsandelen för batterielektriska bussar har ökat från fem procent 2016 till tio procent 2021. Enligt ICCT finns det mycket som tyder på en ökad försäljningsandel. Det beror på ett ökat utbud från busstillverkarna, men också stor efterfråga från länder och städer.

  ICCT rekommenderar också hur lämpliga styrmedel bör förändras för att öka försäljningen av nollemissionsbussar.

  De vill att Clean Vehicles Directive när det uppdateras 2027 inkluderar livscykelutsläpp för bussteknologier.

  De vill också att när utvärderingen av CO2 standarderna för tunga fordon släpps i slutet av 2022 ska inkluderar mål för nollemissionsbussar. De anser att 90 procent av alla bussar som säljs 2030 bör vara nollemissionsbussar.

  Slutligen anser de att det är viktigt att European Bank for Reconstruction and Development och The European Investment Bank ordnar med bra lån och kapital så att länder med mindre finansiella styrka kan investera i nollemissionsbussar.

  [1] ICCT. The rapid deployment of zero-emission buses in Europe. 2022. länk

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Sista ordet i SR Medierna?

  Inga följdfrågor till el-slukande privatpersoner, ensidig kärnkraftsrapportering i kvällstidningarna och SVT:s Jan Helin om valbevakningen

  Elslukande privatpersoner utan ansvar

  I helgen är det val och att priset på el har blivit en avgörande fråga har knappast undgått någon. Men till skillnad från andra europeiska länder verkar svenska politiker inte vilja närma sig frågan om vårt personliga ansvar för elförbrukningen. När politiker i Tyskland, Frankrike och Storbritannien vädjar till medborgarna om att se över sin elkonsumtion, skyr svenska politiker den uppmaningen som pesten.

  Och må så vara i en valrörelse. Men bara för att politikerna är rädda, behöver ju inte svenska journalister ta efter.

  Under det senaste året har många publiceringar gjorts där privatpersoner får vifta med sina skyhöga elfakturor. Det målas upp scenarion där politikerna satt barnfamiljer, pensionärer och företagare i akut fattigdom.

  Men nästan aldrig ställer någon journalist frågan om det personliga ansvaret. Vi är bättre än så, och skickade Tonchi Percan till ett återkommande case för höga elräkningar. Det här exemplet visar att journalisterna inte ifrågasatte påståendet: https://www.expressen.se/tv/nyheter/annas-oro-infor-vintern-fick-elrakning-pa-20-000/

  Reporter: Tonchi Percan, Sveriges Radio

  Ifrågasatt kärnkraftsstudie på vals i svenska medier

  Elpriset och energin har på kort tid blivit valets kanske två viktigaste frågor. Efter att högersidan i politiken gjort kärnkraften till en valfråga, har alla medier skrivit spaltmeter om energislagets framtid.

  Men det är inte helt enkelt att som lekman hänga med i alla turer. “Forskare sågar”, “forskare hyllar”, ”nya studier visar” och vetenskapliga belägg verkar finnas, oavsett ståndpunkt. Det är kort sagt en rapporteringsröra av tvärsäkra påståenden i ett tekniskt och avancerat fält.

  Den senaste veckan har just en studie fått stor uppmärksamhet, detta i såväl Aftonbladet som Expressen. Men den här historien börjar faktiskt i en betydligt mer nischad publikation.

  Vår reporter Anton Karlsson har följt en kärnkraftstudie som studsat runt som en atom i medierna i veckan.

  Reporter: Anton Karlsson, Sveriges Radio

  Länk till originalartikeln i Aktuell Hållbarhet
  Replik på debattartikeln i Aktuell hållbarhet – Tomas Kåberger

  Jan Helin om valrörelsens journalistik

  Just i detta nu sitter svenska forskare och kodar artiklar, löpsedlar och rubriker. Det här för att senare i höst, i den klassiska studien från Göteborgs Universitet, kunna redovisa hur svenska medier skött sitt uppdrag den här gången.

  Vem fick mest utrymme? Partiskt eller opartiskt? Fokus på sak eller person, negativa eller positiva vinklar?

  Men i väntan på vetenskapen får vi förlita oss på känsla och omdöme. Johan Cedersjö åkte i veckan till en medial makthavare på SVT – Jan Helin – för att höra hur han tycker journalistiken skött valbevakningen.

  Reporter: Johan Cedersjö, Sveriges Radio

  https://sverigesradio.se/artikel/inga-foljdfragor-till-el-slukande-privatpersoner-ensidig-karnkraftsrapportering-i-kvallstidningarna-och-svts-jan-helin-om-valbevakningen

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Debatt: Lyft blicken! Vi kan få ett hållbart energisystem

  Via Miljö & Utveckling På söndag är det val. Elpriser, kärnkraft och vindkraft debatteras flitigt. Problemet är att helhetsbilden missas. Det menar forskare vid Blekinge Tekniska Högskola som gjort en strategisk hållbarhetsanalys av energisystemet.

  Dagens energidebatt präglas av oro inför höga elpriser och i bakgrunden finns den större långsiktiga klimatkrisen som allt fler inser att vi måste hantera. Kärnkraft och förnybart ställs ofta mot varandra. Ett debattklimat med bristande källkritik och systematik har dock skapat onödig förvirring och oro hos allmänheten.

  Vi vill därför nu bredda energidebatten så att inte bara klimateffekter och samhällskostnader berörs utan även andra miljökonsekvenser och sociala konsekvenser över tid.

  Först frågar vi oss hur vi ligger till i förhållande till den önskvärda hållbara framtiden. Ett flertal stora utmaningar måste lösas för att vi ska kunna få ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara energisystem. Hit hör:

  • Växthusgaser och andra ämnen som släpps ut snabbare än naturen kan hantera dem. Enligt Parisavtalet behöver till exempel världens utsläpp halveras varje årtionde från år 2020 för att vi ska kunna rädda klimatet. Sverige har i linje med detta satt målet att bli världens första klimatneutrala välfärdsland och lagstiftat om att detta ska ske till 2045. Samtidigt har många regioner och kommuner antagit klimatbudgetar som har ännu högre ambitioner.
  • Fysisk förstörelse av naturen. Vårt samhälle breder ut sig på naturens bekostnad vilket äventyrar de ekosystemtjänster vi är beroende av för bland annat frisk luft, vatten och mat. Ytterst få verkar inse hur stort trycket kommer att bli på naturytor när vi har slutat att använda fossila bränsleflöden i energiindustrin.
  • Hälsoeffekter, sociala orättvisor samt motsättningar och polariseringar försvårar samarbete och välfärd.
  • Resursutarmning och andra samhällskostnader. I takt med ökad utvinning närmar sig den tidpunkt då produktionen av olja och gas och många metaller slår i taket på global nivå med kraftigt stigande kostnader som följd.
  • Allt detta innebär att det är väldigt bråttom att komma igång med en bred hållbarhetsomställning. I dagsläget bidrar dock vårt beroende av fossil energi, pågående krig samt skyhöga elpriser till alla hållbarhetsutmaningarna.

  Vilka framtidsscenarier ser vi då? Vi kommer behöva mer el i framtiden för att kunna elektrifiera transportsektorn och förse industrin med utsläppsfri el och vätgas, inte minst för en fortsatt svensk stålproduktion samt för att lagra energi.

  Scenariojämförelse: Ny kärnkraft eller effektivistering och förnybart?

  Vi har därför gjort en scenariojämförelse mellan de två oftast debatterade sätten att lösa detta – ny kärnkraft respektive mer effektivisering och förnybart. Först av allt – oavsett vilket scenario vi väljer för att tillföra mer elproduktionskapacitet – måste vi dock börja med att effektivisera så mycket som möjligt. Detta är oftast det billigaste.

  Svenska forskare har också nyligen kommit fram till att vi har upp till 40 procent effektiviseringspotential i våra byggnader. Vår startpunkt är de senaste årens elproduktionsnivå om ca 160 TWh, varav ca 130 TWh har använts inom landet och 30 TWh har gått på export.

  Kärnkraftscenariot

  I kärnkraftsscenariot utgår vi från en vanligt förekommande prognos om ett minst fördubblat elbehov inom cirka 15 år. Vi antar också att detta behov möts med 130 TWh ny kärnkraft fördelat på 10 reaktorer.

  Hållbarhetseffekterna av kärnkraftscenariot kan sammanfattas med att:

  • Växthusgasutsläppen bedöms oftast vara nästan lika små som för förnybart, men det kommer att krävas tillskott av mer förnybar energi i kärnkraftens internationella värdekedja för att få bort de fossila bränslen som används där idag. Risken för utsläpp av radioaktiva material kräver också omfattande insatser för att hanteras längs hela värdekedjan från uranmalmsbrytning, bränsletillverkning, drift och avfallshantering.
  • Speciellt uranmalmsbrytningen har också ett stort fysiskt ‘fotavtryck’ och tar stora naturytor i anspråk.
  • Sociala problem inkluderar hälsoeffekter vid uranbrytning, olyckor, spridning av kärnvapen samt säkerhetsrisker kopplat till terrorism och konflikter. Ryssland använder ju nu kärnkraftverk som påtryckning i sitt anfallskrig mot Ukraina.
  • Resursmässigt bygger också kärnkraften på en linjär hantering av uranmalm, som finns i begränsad mängd, och skapar radioaktivt avfall som är svårhanterligt under all överskådlig framtid. Vad gäller kostnader så säger oberoende internationella bedömare som IEA, Lazard och Bloomberg att ny kärnkraft är minst 3-10 gånger dyrare än förnybart. Dessutom ökar denna skillnad eftersom kärnkraften måste hantera ett över tid ökat antal risker medan förnybart blir billigare ju mer som byggs på grund av ‘lärkurvan’ och skalfördelar. Det pågår försök och utveckling kring så kallade Små Modulära Reaktorer (SMR) med förhoppningen att de ska kunna bli billigare än stora kärnkraftverk. Detta är dock dels oprövat och dels bygger sådana reaktorer fortfarande på linjär bränslehantering. Detta är en uppförsbacke som dömer ut alla tänkbara kärnkraftverk som mer och mer olönsamma i förhållande till de eviga flöden som förnybar energi bygger på, och där inga bränslen alls behövs.
  • Det finns därtill studier som pekar på att SMR kommer att skapa ännu mer avfall än de större kärnkraftverken och detta borde snarare driva upp kostnaderna. Det finns också ambitioner att i framtiden bygga fjärde generationens kärnkraft som delvis ska kunna upparbeta kärnavfallet så att det kan användas igen och ge ett avfall som blir farligt under kortare tid. Samtidigt kan kärnkraftsscenariots högre elpris medföra att produktion av fossilfritt stål inte blir konkurrenskraftigt i Sverige utan istället kan komma att hamna i andra länder. Och då faller en stor del av anledningen till att fördubbla elproduktionen i Sverige.
  • Tidsmässigt har alla kärnkraftstekniker en avgörande nackdel i att de kommer på plats för sent för att kunna hjälpa till med att hantera klimatutmaningen. Erfarenheter från de senaste verkliga kärnkraftsbyggena i världen tyder på att det oavsett reaktortyp i bästa fall tar 15 år innan ny kärnkraft kan finns på plats (jämför Finland som snart har hållit på i 20 år med Olkiluoto). En annan viktig tidsmässig poäng är att även kärnkraftsscenariot kommer att kräva en kraftfull expansion av förnybart. Under kärnkraftens långa byggtid så är det enda vi kan göra för att ge samhället mer energi att effektivisera och att bygga ut förnybart. Å andra sidan innebär ju detta att kärnkraften blir överflödig när den väl ska kopplas in eftersom vi då redan har nödvändig elproduktionskapacitet på plats.

  Kärnkraftsscenariot har alltså flera allvarliga hållbarhetsrisker, blir dyrt och tar alltför lång tid att komma på plats för att hinna hjälpa till i klimatomställningen.

  Effektiviserings- och förnybartscenariot

  I effektiviserings- och förnybartscenariot utgår vi också från att elbehovet kommer att öka. Dock antar vi att ett stort fokus på effektivisering kan begränsa denna ökning till 85 TWh inom 15 år. Vi antar också att detta främst möts med förnybar sol-, vind- och vågkraft kombinerat med energilagring och flexibilitetstjänster.

  Hållbarhetseffekterna av effektiviserings – och förnybartscenariot kan sammanfattas med att:

  • Växthusgasutsläpp är mycket låga för det förnybara systemet och kan bli ännu lägre allt eftersom förnybar energi används i transporter, tillverkningsindustrin och byggsektorn.
  • Även gruvbrytningen till solceller, vindkraftverk och lagringslösningar har ett kännbart fysiskt fotavtryck. Problemet är dock mindre än för kärnkraft eftersom ingen gruvdrift behövs för själva driften i förnybartscenariot. Dessutom är en hög metallåtervinningsgrad möjlig vilket kommer att spara både jungfrulig råvara och energi.
  • Socialt sett kan lokalsamhällen och självbestämmande stärkas genom att alltfler privatpersoner kan ta makten över sin energi genom t.ex. solceller på taket. Detta scenario ger också potentiella hälsoeffekter vid gruvbrytning och tillverkning men detta blir i mindre skala. Det kan också bli konflikter kring markanvändning när sol- och vindkraftsparker breder ut sig. Ett sätt att minska dessa motsättningar kan vara att låta mer av den förnybara energins vinster stanna kvar hos lokalsamhällena. Dessutom blir ett nytt decentraliserat energisystem med självförsörjande byggnader som kombineras till självförsörjande grannskap och städer mer robust. Hela landet blir ett energisystem som varken stormar, terrorhandlingar eller angrepp från främmande makt kan slå ut.
  • Resursmässigt kan det tillfälligt bli hög efterfrågan på vissa metaller men när de förnybara systemen och energilagren väl har byggts så förbrukas väldigt lite. Dessutom finns det stora möjligheter till att täta kretslopp och återvinna mer via nya affärsmodeller. Kostnadsmässigt ser vi nu att sol- och vindel i hela världen – även i Sverige – på 10 år har gått från att vara dyrast till att bli billigast av alla energislag.
  • Tidsmässigt har effektiviserings- och förnybartscenariot stora fördelar. Solel kan byggas ut direkt och om alla lämpliga tak används så skulle detta kunna ge 40 TWh på ett par år. Potentialen för havsbaserad vindkraft är också stor. Energimyndigheten har föreslagit ett planeringsmål på ca 90 TWh men det kommer att ta lite längre tid att få på plats pga. större tekniska utmaningar och komplicerade tillståndsprocesser. Nya lagringstekniker förbättras också i rasande takt vilket kompletterar sol- och vindel och ger en god planerbarhet. Samtidigt kommer den elektrifierade fordonsflottan tillföra en stor batterikapacitet som kan balansera elnätet från en dag till en annan. Produktionen av utsläppsfritt stål kommer på liknande sätt förutsätta utbyggnaden av stora vätgaslager som kan hantera säsongsvariationer mellan sommar och vinter.

  Effektiviserings- och förnybartscenariot ger alltså sammanfattningsvis mycket mer begränsade och hanterbara hållbarhetsrisker, blir betydligt billigare och kan genomföras tillräckligt snabbt för att vara relevant för klimatutmaningen.

  Uppmaningar till kommande regering

  Vad behöver vi då göra nu? Potentialen i effektivisering, förnybart och flexibilitetstjänster är som synes enorm och det krävs nu en kraftfull samlad satsning för att omsätta denna i en snabb svensk energiomställning med därtill kopplade exportmöjligheter. Vår uppmaning till kommande regering blir därför att:

  1. Samla partierna och oberoende experter att formulera en ny kraftfull blocköverskridande energiöverenskommelse som kan lösa de mer akuta problemen på ett sätt som samtidigt lägger en grund för kommande steg i omställningen.
  2. Använd ökade energiskatteintäkter till en investeringsfond för energiomställning
  3. Kräv solceller på alla offentliga byggnader
  4. Stärk energirådgivarna i en informationskampanj för omställning som uppmuntrar till beteendeförändringar.
  5. Satsa på utbildning och vidareutbildning för de samhällsplanerare, arkitekter, ingenjörer, installationstekniker och andra som behövs inom effektivisering och förnybart.
  6. Ge samtliga hushåll och företag stöd till omställning med effektivisering, avveckling av direktverkande eluppvärmning, solcellsutbyggnad och energilagring.
  7. Förenkla tillståndsprocesserna för vindkraftsetablering.

  Sammanfattningsvis ser vi alltså att vi har all teknik vi behöver och att de accelererande hållbarhetsutmaningarna gör att det aldrig blir billigare än idag att börja driva på omställningen. Varje krona som eventuellt nu läggs på ny kärnkraft måste samtidigt tas från utbyggnad av billigare, snabbare och hållbarare kraft. Låt oss nu lyssna på den varning som elprischocken har gett oss och investera oss ur fossilberoendet en gång för alla.

  – Henrik Ny, docent

  – Martin Prieto Beaulieu, projektledare

  – Karl-Henrik Robèrt, professor

  Samtliga vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola.


  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Volvo: Självkörande bilar har inte nått upp till hajpen

  Tekniken som ska göra nya bilar mer självkörande är långt ifrån klar. Men enligt Volvo har satsningen ändå varit viktig för att utveckla bättre förarstödssystem.

  Just självkörning och autonoma bilar är något som ännu inte nått upp till förväntningarna enligt en artikel i Vi Bilägare.

  – Det gjordes många vågade uttalanden, även från Volvo, om att tekniken skulle vara klar nu. Det är den inte. Men om du tittar på stödsystemen som vi och våra konkurrenter lanserar nu blev de systemen möjliga tack vare all utveckling vi lagt på autonom bilkörning.

  När mjukvaran kan uppdateras trådlöst över nätet säger Lex Kerssemakers också att det måste göras på ett vettigt sätt.

  – Om uppdateringen raderar förarens inställningar eller sker på en tid som inte passar, till exempel när man ska köra till jobbet och man inte kan komma iväg på tio minuter eftersom bilen uppdateras, kommer det inte fungera.

  Lex Kerssemakers Strategisk rådgivare, Volvo Cars

  https://europe.autonews.com/automakers/volvo-exec-shares-technology-hits-and-misses-outlines-next-big-steps

  Utvalda

  Svenska träbatterier tar fighten mot litium och bly

  Här kommer träbatterier som nästan helt och hållet produceras av den svenska skogen. 

  Tio års forskning vid Linköpings universitet utmynnade i ett träbatteri som bolaget Ligna Energy i grannstaden Norrköping nu är på väg att ta ut på marknaden.

  Vår unika användning av lignin är att det är den aktiva batterikomponenten i katoden. Vi använder lignin som huvudmassa, istället för till exempel litium eller bly”, förklarar Peter Ringstad, vd för Ligna Energy.

  Batteriet är tänkt att produceras på rulle (tänk rulltårta) och här kan man alltså kraftigt reducera användningen av lithium eller bly.

  ”Vi ser också möjligheter med ligninanoder i våra batterier och har ett gryende samarbete med en annan startup, Bright Day Graphene.”

  Då handlar det om batterier som till allra största delen är tillverkade av träråvara.

  ”Vi har testat lignin från många olika källor för att skapa oss en bild av hur känsliga vi är i materialets variation. Just nu använder vi framför allt ett kraftlignin från Stora Enso. Men vi har också provat lignin från Domsjö och eukalyptuslignin från Sydamerika”, berättar Peter Ringstad.

  Ligna Energy har passerat teststadiet och är på god väg in i marknadsfasen.

  Ligna Energy

  Förutom lignin används cellulosa, kol och en vanlig ledande polymer som beståndsdelar i batterierna. Allt tillverkas i en rulle-till-rulle-process på liknande sätt som storskaligt tryckt elektronik och framställning av till exempel litiumbatterier. Se mer i Tidningen Energi

  Hämtat från https://www.di.se/hallbart-naringsliv/svenska-trabatterier-tar-fighten-mot-litium-och-bly/

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Sverigepremiär för Renaults uppdaterade eldrivna skåpbilar

  Renault kommer att visa upp de uppdaterade elskåpbilarna på Transportbilsdagen på Solvalla den 26 augusti. På plats erbjuds också provkörningar.

  Kangoo E-Tech Electric
  Räckvidd: 30 mil
  Batteripaket: 45 kWh.
  Dragkrok: 1500 kilo.

  Master E-Tech Electric
  Räckvidd: 20 mil
  Batteripaket: 52 kWh.
  Dragkrok: Nej.

  https://alltomelbil.se/sverigepremiar-for-renaults-uppdaterade-eldrivna-skapbilar/

  Utmärkt testrapport av Högsta Växeln:

  https://www.mynewsdesk.com/se/renault/pressreleases/renault-foernyar-eltransportbilarna-nya-kangoo-e-tech-och-nya-master-e-tech-3189752

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Skissfyndet – SLOTTS logotyp

  Hittade detta gamla pitch-förslag i draglådorna.

  Slotts Senap hade genomgått flera företagsförändringar och någon gång under slutet av 1990-talet fick jag uppdraget ta fram en ny produktprofil för varumärket SLOTTS. Nu blev det inget med det, men den håller ännu för ögat tycker jag.

  Skissen håller för ögat ännu idag.

  Lite förvirrande med nuvarande två varumärken?

  Bilder från Digitalt Museum

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Här hamnar nya el- och vätgasstationer för lastbilar i Västmanland

  Västmanland får en ny vätgasstation och sex nya laddstationer för tung trafik.

  De nya stationerna finansieras med statliga stöd och kommer stå färdiga hösten 2023, enligt Energimyndigheten.

  Fagersta kommer att få en laddstation för tunga elfordon som går på el. Det blir också två laddstationer i Västerås och en vardera i Sala, Köping och Arboga. Det blir också en vätgasstation vid lastbilsstoppet på E18 väster om Skälby i Västerås.

  Laddstationerna för tung trafik i Västerås kommer att hamna i industriområdena på Finnslätten och Sjöhagen.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center


  Utvalda

  Registreringana, juli -22. Ökningen fortsätter för…

  Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon på en svag marknad

  Var fjärde personbil var en elbil och var fjärde en laddhybrid

  – Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till 50 procent i juli, med en knapp övervikt för elbilarna som stod för drygt 26 procent av månadens nyregistreringar. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till ca 52 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 36 procent i fjol. Elbilarna står hittills för drygt 27 procent av årets registreringar och har ökat med ca 96 procent under årets sju första månader. Laddhybridernas andel uppgår till drygt 24 procent och antalet har minskat med ca 16 procent, jämfört med samma period förra året. Antalet laddhybrider ökade under månaden med 12 procent då många kunder ville ha sina bilar innan bonusen sänktes 12 juli, säger Mattias Bergman.

  https://mobilitysweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2022/fortsatt-starkt-intresse-for-laddbara-fordon-pa-en-svag-marknad

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  GUIDE: Hur laddar man på Tesla Supercharger?

  Då Tesla öppnat upp vissa av sina laddplatser kan det vara knepigt förstå hur andra märken med CCS-anslutning kan ladda i Teslas nätverk.

  Det är heller inte säkert det är billigare ladda hos Tesla. Här är några förklarande bilder! Och se till att ladda ned Tesla-appen innan du kör fram!

  Det finns en viktig hake med Tesla Supercharger äldre V2-laddare som ger 150 kW. Dessa delar effekt i grupp. Tesla SuC V3 gör inte det!
  Ha inte bråttom och ta hänsyn så har du koll på HUR du skall ladda.

  En del elbilar har laddport höger bak. Står bäst vid laddplatser på rad. Det finns flera SuC med Tesla Supercharger V3. Bilar med laddport bakom framskärmen, kan få svårt ladda då kabeln inte alltid räcker. Det pratas mycket om att Tesla kanske bör förlänga dem? Se de klickbara bilderna nedan!

  Tesla har (juli 22) planer på ny lösning: (V4)

  Bilder från skisser

  Det har läckt ut att Tesla skulle göra en designuppdatering, och nu ser det ut som att Tesla har, via en planerad Supercharger i Danvers, Massachusetts.

  V4 jämförd med V3

  Som du ser i bilderna är det en högre pylon och på det sättet blir då kabeln längre.
  LÄNK TILL EXTERN ARTIKEL.

  Placering I drive-thru, Tesla Supercharger V3. Bilar med laddport höger bak (kan) om man inte hindrar andra, stå som på bilden.
  Så här står man på raduppställd Tesla-laddare med den äldre versionen av laddare (150 kW)
  Placering av CCS laddport har ingen standard.
  Placering I drive-thru. Oftast V3-laddare.

  Kostnadsbilden

  Kostnad kWh*Kr
  Tesla, Snitt 7:30. Med abonnemang lägre pris (129 kr/m)5:30
  Circle K6:29
  OKQ85:99
  Ionity 8:70. Med abonnemang lägre pris (150-200 kr)3:30
  Eon / Clever5:25
  *Maj 2022.

  Fel vid en Tesla Supercharger!? – Rapportera in fel vid en SuC (både fysiska hinder och tekniska problem) till Tesla Vägassistans på tel 0775-88 80 36 val 2.- Det går också att rapportera fel till nordicsupercharging@tesla.com (gärna med bilmärke samt modell, datum, tid,bilder, glöm inte stallnummer)

  Peter Esse har gjort ett utmärkt klipp: Så laddar du hos Tesla med en vanlig elbil

  Källor: Tesla.com – InsideEvs – Teslarati, Teslagrupper – Wikipedia mfl.

  Gå med oss i TESLA WEST SWEDEN om du har en Tesla, Medlemskapet (299 kr/år) ger massor av rabatter och specialevent som kommande TESLA OWNERS CAMPER DAY.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Analys: Solceller höjer värdet på fastigheten

  Att installera solceller höjer värdet på huset med 135 000 kronor. Det visar en ny analys som SBAB och Booli har gjort.

  Vinterns och vårens elräkningar har fått många husägare att sova dåligt. Med stor sannolikhet kommer de höga elkostnaderna att bestå över lång tid. Det finns lyckligtvis flera alternativ för hur man som husägare kan minska sin elkostnad, och samtidigt bidra till en mer hållbar planet. Ett av dessa alternativ är att installera solceller.

  Undersökningen visar att värdeökningen motsvarar investeringskostnaden, vilken i genomsnitt låg på 137 000 kronor, efter bidrag.

  Christopher Madsen, analytiker på Booli.

  Under våren 2022 har SBAB och Booli analyserat hur en installation av solceller påverkar värdet på ett hus. Statistik över bostadsförsäljningar, där en stor mängd av husens egenskaper har beaktats, visar att marknadsvärdet skiljer sig åt mellan hus med solceller och hus utan solceller.

  #gruppsol #fiskarhedenvillan #smartsolarroof #energipriser
  Ett exempel med helintegrerade solceller från GruppSol AB – Fiskarhedenvillan

  Läs hela artikeln (olåst) i SVENSK BYGGTIDNING.

  Om Solcellsanalysen: Booli har tittat på 348 hus med solceller där försäljning har skett.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Professor om elförsörjningen: ”Förbered för en svår vinter” 

  Européer förbereder sig för en vinter utan rysk gas. I fjol stod Ryssland för 40 procent av den europeiska gasförsörjningen och EU-länderna sätter in nödplaner för elförsörjningen. Redan den 11 juli drar Putin åt kranen till Europa – kanske på obestämd tid.

  – Förbered för en svår vinter. Om den blir kall kommer vi att få problem i Europa med tillräcklig elförsörjning.

  Lina Bertling Tjernberg, professor i elnät vid KTH.

  I slutet av juni rapporterade Ekonomifakta att Sverige kommer att behöva importera el i vinter för att undvika strömavbrott. Och eftersom den ryska regeringen hotar att helt stänga av gaskranen till EU-området kan det innebära att det antingen blir dyrt – eller omöjligt.

  Elbrist tror inte energiminister Khashayar Farmanbar (S) på. Men dyrare el kan det absolut bli. Han uppmanar alla svenskar att energieffektivisera inför en tuff vinter.

  – Redan i fjol kunde vi se att Ryssland använder gasförsörjningen till Europa för strategiskpolitiska skäl, säger han.

  Energiministern ser dock ingen risk för elavbrott just nu.

  – Men vi kan se en prispåverkan. Jag förstår om det inte är någon tröst för svenska konsumenter, men Sverige har bland de lägsta elpriserna i Europa, säger han.

  Anledningen till de lägre priserna är att Sverige nästan är självförsörjande. Bara 2,7 procent av Sveriges totala energiförsörjning kommer från gas. Därför kan paniken på kontinenten verka märklig i en svensk kontext. Men för andra EU-länder som Italien, Tyskland och Baltikum är frågan om tillgång på rysk gas ödesmättad. När kontinenten står utan ryska fossilbränslen kan det leda till stora elavbrott under årets mest energikrävande månader. Ursula von der Leyen, ordförande för Europakommissionen, varnade EU-parlamentet för en stundande energikris.

  – Vi måste vara beredda på ytterligare störningar i gasförsörjningen, eller till och med en fullständig avstängning från Ryssland, sade hon den 6 juli.

  Varningen kom inte lättvindigt. Tyskland har höjt krisnivån för gastillgången i landet till en trea på en fyrgradig skala med anledning av kriget i Ukraina och det handelskrig som pågår mellan Ryssland och EU-området. EU har infört sanktioner på så gott som alla ryska varor och tjänster. En av de största åtgärderna har varit att inte köpa gas via gasledningen på Östersjöns botten, som kallas för Nord stream 2 och sträcker sig från Ryssland och hela vägen till tyska kusten. Nord stream 2 har nu gått i konkurs.

  Europa kan bli flera grader kallare än vanligt i vinter. Inte nödvändigtvis utomhus, men däremot inomhus. 40 procent av EU-områdets gasförsörjning i fjol kom från Ryssland. När tillgången krymper kan elen nu i vinter bli betydligt dyrare. Det varnar den belgiska tankesmedjan Bruegel för i en ny rapport som släpptes i torsdags.

  Gaskonsumtionen i Europa måste ner med 54 procent på vissa håll om Ryssland stryper gaskranen helt, enligt rapporten. Om vintern blir ovanligt lång eller kall kan man behöva minska ytterligare.

  ”Risken är hög att Ryssland kapar all gasförsörjning till EU innan vintern om det uppskattas som strategiskt gynnsamt”, skriver rapportförfattarna. Franska regeringen förbereder sig just nu för detta katastrofscenario som det mest tänkbara.

  – Det bästa sättet att förbereda sig för dessa nedskärningar av den ryska gasförsörjningen är att vara mycket uppmärksam på vår energiförbrukning, säger Frankrikes finansminister Bruno Le Maire enligt tidningen Le Monde.

  Den 11 juli stänger det ryska energiföretaget Gazprom av sin gasledning Nord stream 1 för ett rutinmässigt underhållsarbete. Gasledningen pumpar naturgas rakt in i Europas metropoler som exempelvis Berlin, Paris och Rom. Ledningen ska egentligen öppnas igen den 21 juli – men det är inte otänkbart att Ryssland inte öppnar den igen. Genom att hålla ledningen stängd kan Putin hålla västvärlden gisslan, vilket tyska vicekanslern Robert Habeck varnat för.

  – Det skulle inte vara en stor överraskning om Gazprom sade att de inte kan starta om Nord stream 1 för att de har upptäckt problem vid underhållsarbetet, sade Robert Habeck som en varning den 30 juni enligt Le Monde.

  Samtidigt får EU-länderna skarp kritik från Ukrainas regering för sina beroenden av ryska Gazprom. Redan nu säljs fossila bränslen från öst till väst för rekordhöga priser, vilket förser den ryska statskassan med stora summor. Om Ryssland fortsätter ransoneringen är risken stor för elavbrott under årets kallaste månader – och även Sverige drabbas.

  Sverige kan behöva se över sin nödplan med anledning av de stigande priserna och Rysslands invasion av Ukraina, menar Lina Bertling Tjernberg som är professor i elkraftnät vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

  – I Sverige är Svenska Kraftnät ansvarig för att upphandla en effektreserv vilken aktiveras vid extrema effektsituationer, som vid vintertid och omfattar både elproduktion och förbrukningsreduktion. Det finns all anledning att se över denna plan och vara beredd för en svår vinter, säger hon.

  Eftersom kärnkraftreaktorer har stängts sjönk tillgången på el i Sverige samtidigt som de tillgängliga alternativen som fanns – naturgas, kol och olja – var dyrare än vanligt. Därför steg elpriserna för svenska konsumenter i vintras. Kriget i Ukraina gör att priserna stigit ytterligare. Det gör att även Finland och Sverige, som sedan länge ställt om en växande andel av elnätet till alternativa energityper som vatten och vind – ändå drabbas när övriga länder i Europa som Italien och Tyskland ligger efter i den så kallade energiomställningen. Om Nord stream 1 inte öppnas kan det innebära att Sverige i stället får vända sig till exempelvis kol i Tyskland, menar Lina Bertling Tjernberg.

  – Man har redan sett att priset på kol börjat gå upp då kolkraft kan bli ett alternativ till att öka tillgången på el i Europa. Det skulle därmed få ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för hela Europa, säger hon.

  I Europa heter nödplanen Repower-EU. Inom programmet finns tre vägar: minska konsumtionen, köpa fossila bränslen från andra länder än Ryssland och påskynda utbyggnaden av kärn-, vind- och vattenkraft. Och för att lyckas måste man jobba med alla tre. Nya kraftverk tar lång tid att bygga – energiminister Khashayar Farmanbars uppskattning är att det kan ta upp till 20 år att få nya kärnkraftverk på plats, exempelvis.

  – Det som går fortast av de tre är nog att minska efterfrågan, säger Lina Bertling Tjernberg.

  Det innebär att de europeiska konsumenterna helt enkelt måste använda mindre el.

  – Vi behöver bli bättre på att minska elanvändningen och arbeta mer aktivt med att använda värme.

  Är Europa gisslan i detta drama?

  – Europa är i dag beroende av import för att klara energiförsörjningen och detta är givetvis problematiskt, säger Lina Bertling Tjernberg.

  Läs mer i DN:

  DN kartlägger: Så har Europa minskat sin energiimport från Ryssland

  Utvalda

  Fem EU-länder vill inte följa EUs plan för utfasning av förbränningsmotorn

  Via Reuters: Italien, Portugal, Slovakien, Bulgarien och Rumänien vill skjuta upp EU-planen för att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar från och med 2035 med fem år, enligt ett dokument som Reuters hänvisar till.

  Målet är viktigt i EU:s plan på att ta itu med ökande transportutsläpp och påskynda övergången till elfordon, eftersom man strävar efter att minska de totala utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030, från 1990 års nivåer.

  Förslaget lades fram av EU-kommissionen förra året, som kräver en 100-procentig minskning av CO2-utsläppen från alla nya bilar till 2035, vilket gör det omöjligt att sälja bränsledrivna fordon i EU från det datumet.

  I en dokument som cirkulerats bland EU-stater krävde de fem länderna istället en 90-procentig minskning av bilars koldioxidutsläpp till 2035 och att nå målet på 100 procent till 2040.

  De fem länderna påstår och hävdar att lätta nyttofordon borde klara en minskning av koldioxidutsläppen med 80 procent till 2035 och 100 procent till 2040, snarare än den 100-procentiga minskningen till 2035 som kommissionen föreslagit.

  ”Adekvata och skräddarsydda övergångsperioder måste fastställas”, framhåller de i dokumentet hänvisande till behovet av att utöka laddningsinfrastrukturen.
  En bulgarisk tjänsteman, som inte ville bli namngiven, sa att klimatpolitiken måste ta hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer som ”betydande skillnader” i köpkraft mellan EU-länderna.

  Bryssel säger att 2035-datumet är avgörande eftersom den genomsnittliga livslängden för nya bilar är 15 år – så ett senare förbud skulle stoppa EU från att nå nettonollutsläpp till 2050, den globala milstolpen som forskningen säger, skulle avvärja katastrofala klimatförändringar.

  Vissa EU-regeringar har samlat sig bakom målet för 2035, men Tysklands finansminister sa denna vecka att EU:s största bilmarknad INTE skulle stödja det.

  ACEA sätter sig också på tvären

  Ford Motor Co, och Volvo Cars GEELY, har öppet stött planen, och Volkswagen AG har som mål att sluta sälja bilar helt med förbränningsmotorer i Europa senast 2035. Men tex ACEA, European Automobile Manufacturers’ Association har motsatt sig 2035-målet, med hänvisning till farhågor om den osäkra utbyggnaden av laddnätverk. Och enligt en artikel i Charged är det fler tecken som tyder på att man fortsatt lobbar hårt emot klimatmålen i fordonsindustrin.

  Automotive industry lobbying groups consistently oppose climate action by governments, and every automaker named in the report—except Tesla—participates in at least one lobbying group that is actively fighting against anti-pollution regulations.

  Charles Morris – Charged

  EU-länderna planerar att komma överens om sin ståndpunkt nästa vecka, vecka 26, innan de förhandlar om den slutliga lagen med EU-parlamentet – som stödde förbudet till 2035 i en omröstning denna månad.

  EU håller också på att förhandla fram en ny lag som kräver att länder installerar miljontals billaddare detta årtionde.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Tesla låser (design) utvecklingen för Cybertruck och har nu en tidplan för produktion

  Tesla Cybertruck: Ett av de mest efterlängtade nya kommande elfordonen just nu i den ganska konkurrensutsatta marknaden för elektriska pick-ups.

  Enligt Musk medgav han att Tesla arbetade för mycket med design och gjorde vissa delar av processen för komplicerad.

  Förhoppningsvis kan Tesla leverera de första till mitten av 2023. Men det är inte säkert det blir så då omvärlden har att räkna med kommande prishöjningar inom råvaror, logistik, och lättretade stater som kan sätta käppar i hjulen.

  Länk: https://electrek.co/2022/06/22/tesla-cybertruck-design-locked-new-timeline/

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Chalmers: Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

  Via Chalmers: Det krävs justeringar i regelverken för att främja byggande av större solcellsanläggningar i energigemenskaper, vilket kan bidra till målet om hundra procent förnybar elproduktion till år 2040.

  – Om vi ska kunna öka mängden solenergi i Sverige måste vi se till att fler får tillgång till solceller, inte bara de med villor och som har råd att köpa en anläggning, säger Amanda Bankel, som är doktorand på avdelningen för Innovation and R&D Management vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

  Den nya studien av Amanda Bankel och Ingrid Mignon, docent vid samma avdelning, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy. Den visar att det finns en bristande samsyn i hur forskare, beslutsfattare och företag ser på affärsmodeller inom solenergi. Bland annat har affärsmodeller som riktar sig mot energigemenskaper fått stor uppmärksamhet inom forskning och beslutsfattande på exempelvis EU-nivå. En energigemenskap innebär att många personer går ihop för att producera, dela och konsumera förnybar energi lokalt.

  Men sådana affärsmodeller finns knappt bland företagen på den svenska marknaden. Det betyder inte att det saknas energigemenskaper i Sverige – bara att företag inte ser behovet av att utforma sina affärsmodeller mot dessa kunder. Om svenska beslutsfattare vill öka mängden solenergi genom energigemenskaper så måste de också förstå hur företag som erbjuder solcellsanläggningar resonerar och vad som motiverar dem att rikta in sig mot just energigemenskaper, menar Amanda Bankel.

  Andra lösningar som gör det möjligt för kunder att köpa solenergi som en tjänst genom exempelvis leasing är också ovanliga i Sverige, trots att detta fått stort genomslag i andra länder, bland annat USA.

  – Svenska styrmedel har gynnat småskaliga anläggningar där den som förbrukar solenergin också är den som köper och äger anläggningen. Därför är det inte förvånande att vi ser många företag som erbjuder dessa lösningar och bara ett fåtal som riktar sig till dem som inte vill eller har möjlighet att investera i en egen anläggning.
  – Om Sverige ska nå sitt mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 borde beslutsfattare se till att fler får tillgång till solceller genom att främja olika typer av lösningar, säger Amanda Bankel.

  Länk till Chalmers artikel: https://news.cision.com/se/chalmers/r/storskaliga-losningar-for-solenergi-lyser-med-sin-franvaro,c3587652

  Om energigemenskaper

  Energigemenskaper innebär att många personer går ihop för att producera, dela och konsumera förnybar energi lokalt. Enligt Energimyndigheten beskrivs de som ett effektivt sätt att möta energiomställningens utmaningar.

  Energigemenskap

  Om leasing

  Leasing av solceller innebär att man som bostadsägare hyr en solcellsanläggning. Företaget som man leasar av äger alltså anläggningens på ens tak. I stället för att göra en stor investering själv betalar man månadsvis till företaget som äger, driver och underhåller anläggningen.

  Om studien

  Studien “Solar business models from a firm perspective – an empirical study of the Swedish market” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy, volym 166, juli 2022:

  Forskningen har fått finansiering från Energimyndigheten.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Putins krig kan bli vägskäl för klimatet

  Vad händer när väst ska göra sig fritt från rysk olja och gas? I Europa fruktar man energibrist, men leder Putins krig till en tillbakagång till fossila bränslen, eller kommer det skynda på den gröna omställningen?

  https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-kan-putins-krig-bli-klimatets-chans

  Veckans konflikt börjar i det starkt gasberoende Tyskland. För att slippa importera gas från Ryssland satsas det nu stort på terminaler för flytande naturgas, LNG. Problemet är att det har en  har en större klimatpåverkan jämfört med gasen som kommer i pipelines från Ryssland. Reporter Marcus Hansson åker till Wilhelmshaven där en av terminalerna håller på att byggas och träffar Imke Zwoch, från miljöorganisationen BUND.

  En del av gasen som Europa nu hoppas ska ersätta den ryska tror man ska komma från Afrika. Men afrikanska miljöorganisationer är kritiska och anklagar väst för dubbelmoral. Man vill att afrikanska länder inte ska bygga sin ekonomi på fossila bränslen, men när kriget kom till Europa ville vi själva satsa fossilt. Programledare Robin Olin pratar med Landry Ninteretse från miljöorganisationen 350 org

  Först pandemin och nu kriget har gjort att klimatfrågan hamnat i skuggan anser man inom  klimatrörelsen i Sverige. Men kanske kan kriget ge klimataktivisterna nya argument. Putin har tydliggjort kopplingen mellan fossila bränslen och krig säger Kristian Smedjeback, från Extinction Rebellion som David Rasmusson träffar i Pildammsparken i Malmö

  Och på andra sidan Öresund, i vindkraftslandet Danmark hoppas man att kriget ska sätta fart på den gröna omställningen. David Rasmusson träffa Kristian Jensen, Vd för branchorganisationen Green Power Danmark. som menar att Putin blivit ett försäljningsargument för grön energi

  Klimatkonferensen Stockholm +50 hölls häromveckan och SR:s klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola var där för att prata med forskare. Det finns de som oroar sig för att Europa nu investerar kraftigt i ny fossil infrastruktur, men det finns också dem som Amory Lovins som menar att Putin genom sitt krig sprängt sönder fossilåldern och att han omedvetet snabbat på en grön omställning.

  Robin Olin träffar Åsa Persson, forskningschef och vice vd på Stockholm Environment Institute som tror att klimatfrågan kommer att fortsätta vara högprioriterad, trots kriget och andra kriser. Men den stora frågan nu är hur mycket dom satsningar som nu görs på fossil infrastruktur kommer att bromsa upp klimatomställningen.

  Medverkande: Imke Zwoch, miljöorganisationen BUND, Landry Ninteretse miljöorganisationen 350.org, Kristian Smedjeback, klimataktivist Extinction Rebellion, Ebba Reinicke, klimataktivist Extinction Rebellion, Kristian Jensen, vd Green Power Danmark, Åsa Persson, forskningschef och vice vd Stockholm Environment Institute.

  Programledare: Robin Olin
  robin.olin@sr.se

  Reportrar: Marcus Hansson, Marie-Louise Kristola

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  EU-parlamentet: Inga nya förbränningsmotorbilar efter 2035

  EU-parlamentet röstade igår för att sätta ett slutår för försäljning av nya förbränningsmotorbilar i EU till 2035.

  Via OmEv: EU-parlamentet röstade igår och valde i praktiken att sätta ett slutår för försäljning av nya förbränningsmotorbilar i EU. 2035 är året *1-3 .

  De sa också nej till att kombinationen elektrobränslen och förbränningsmotorbilar ska räknas som nollutsläppsbilar *1-3 .

  Nästa steg är att medlemsländerna ska säga sitt. Den 28 juni träffas EU-ländernas miljöministrar för att lägga sitt motbud i förhandlingen med EU-parlamentet. Under hösten 2022 är målet att EU-lagen antas *4 .

  Bakgrunden till omröstningen är EU-kommissionens koldixidförslag för nya personbilar. Vi har skrivit om förslaget i detalj när EU-parlamentets miljöutskott röstade *5 .

  Förslaget som hela EU-parlamentet röstade för kräver att biltillverkarna måste minska medelutsläppen av koldioxid från avgasrören från sin nybilsförsäljning med 15 procent till 2025 i jämförelse med 2021, samt 55 procent till 2030 och 100 procent till 2035.

  100 procent innebär i princip batterielbilar och vätgasbilar 2035.

  Det var möjligt att en del ändringar skulle ha införts igår under omröstningen. Det fanns ett motförslag att kravet skulle vara 90 procents minskning till 2035, samt också att det skulle vara möjligt att använda syntetiska bränslen i förbränningsmotorbilar som ett sätt att nå målen. Båda motförslagen röstades ner.

  Den tyska bilföretagsorganisationen VDA har t ex försökt lobba emot 100 procent målet. Reuters har sett brev där VDA argumenterar att förslaget motverkar andra bränslen med låga utsläpp av växthusgaser samt att det är för osäkert om laddinfrastrukturen byggs ut tillräckligt snabbt *3,6 .

  Några bilföretag som tagit ställning för 100% målet är Volvo Cars och Ford Europe. De skrev på ett upprop i maj tillsammans med andra företag att de stödjer utfasningen till 2035 *7 .

  Volvo Cars VD kommenterade omröstningen igår på Linkedin med orden “We now hope that the 27 EU heads of state and government will follow suit and that the final law can be adopted this year to ensure our industry transforms at the pace required to support a net zero future.

  For our part, Volvo Cars is committed to being part of the solution to address climate change by being a fully electric car company by 2030 and aiming to be climate neutral across our value chain by 2040” *8 .

  Många aktörer från bilbranschen hävdar dock att för att nå ambitösa mål för utfasning av förbränningsmotorbilar, så krävs hård lagstiftning om mer laddinfrastruktur. Nästa steg är därför vad som händer i förhandlingen om AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), som är ett lagkrav från EU-kommissionen som bland annat har krav på laddinfrastruktur *7 .

  Nästa steg i förhandlingen är medlemsländerna ska komma med ett motförslag. Det viktigaste landet är Tyskland. Det finns en debatt i landet om lämpligheten att i princip förbjuda förbränningsmotorbilar *9-11 .

  ADAC, som är en tysk bilägarorganisation, är missnöjda med EU-parlamentets omröstning. De anser att klimatmålen inte kan nås enbart med elektromobilitet. ADAC vill att Tyskland ska driva frågan att andra bränslen ska vara möjliga för att nå målen.

  VDA, tyska bilföretagens organisation, ansåg att omröstningen var olycklig. VDA:s formulering var att parlamentets beslutet var emot medborgarna, marknaden, innovation och modern teknologi. Den tyska forumleringen var “eine Entscheidung gegen die Bürger, gegen den Markt, gegen Innovation und gegen moderne Technologien getroffen”. Samt att beslutet struntar i att det inte finns tillräcklig med laddinfrastruktur i stora delar av Europa.

  De tyska partierna som är starka förespråkare för elektromobilitet är liberalerna, de gröna och socialdemookraterna. CDU är mer försiktiga och är oroliga hur det kan påverka tyska jobb *11 .

  CDU:s talesman Jens Gieseke sa dock igår i Handelsblatt att han inte tror att det är möjligt att förhindra att förbränningsmotorbilar blir förbjudna 2035 *11 .

  Kommentarer av Magnus Karlström (OmEv)
  Det finns fler medlemsländer än Tyskland. Det är rimligt att tro att det finns en hel del länder som kommer vara tveksamma till året 2035 och att de kommer vilja flytta fram slutåret. Vi får se vad miljöministrarna säger efter den 28 juni.

  EU-parlamentets sändning sändes live igår. Jag satt och följde tryckknappningarna igår. Det var en känsla av historia.

  EU-parlamentet röstade inte enbart om koldixoxid-utsläppen från nya bilar. Det var många omröstning om lagförslag om klimatfrågor igår. EU-parlamentet sände t ex tillbaka förslaget om ETS till ny förhandling i utskottet *12 .

  Referenser

  *1 Fit for 55: MEPs back objective of zero emissions for cars and vans in 2035. 8 juni 2022. Press Release. European Parliament

  *2 REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2019/631 as regards strengthening the CO2 emission performance standards for new passenger cars and new light commercial vehicles in line with the Union’s increased climate ambition. Länk

  *3 EU lawmakers back ban on new fossil-fuel cars from 2035. Reuters.

  *4 EU Parliament backs 2035 end date for combustion engine cars. Transport & Environment. Länk

  *5 EU-kommissionens koldixidförslag fick stöd av parlamentets miljöutskott. OmEV. 13 maj 2022.

  *6 Battle for internal combustion engine splits EU parliament. 7 juni 2022. Financial Times.

  *7 Ford, Volvo Cars and broad industry coalition appeals to EU to ensure all new cars and vans are zero emissions from 2035 and to establish mandatory charging infrastructure targets. Transport & Environment. 17 maj 2022.

  *8 Länk

  *9 Lobbyisten kritisieren Beschluss zum Aus für Benzin- und Dieselautos. Spiegel Mobilität.

  *10 Wie Verbrenner verschwinden sollen. Tagesschau.

  *11 ROUNDUP 2: EU-Parlament für Verbot von Verbrenner-Neuwagen ab 2035. Handelsblatt.

  *12 Kaotisk klimatvotering i Europaparlamentet. Magnus Nilsson.

  Via OmEv: Länk

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Båtar som flyger fram – Forskning KTH

  Några kanske redan hört talas om Svenska Candela C-8 men det är en ganska rejäl pjäs på 8 meter. KTH håller däremot på att ta fram mycket mindre superkompakt system.

  Jämfört med andra elbåts-alternativ ska Foilcart, en kompakt prototyp på bara 3,5 meter, tack vare förenklad bärplansteknik, och styrsystem med Avancerade sensorer – kunna köpas till ett lägre pris.

  – Det är en av poängerna med vårt projekt. Om eldrivna båtar ska få genomslag är det nödvändigt att få ner priset till samma nivå som för vanliga båtar, säger Ivan Stenius.

  Ivan Stenius, forskare inom farkostteknik, KTH

  https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/batar-som-flyger-fram-1.1174059

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Elbilar i senaste statistiken + 126% sedan januari -22, för ren elbil.

  47 procent av personbilarna var laddbara och nära var fjärde en elbil. Dessutom kommer nu ellastbilar in i siffrorna.

  – Andelen laddbara bilar uppgick till drygt 47 procent i maj, med en relativt jämn fördelning mellan elbilar och laddhybrider. Under perioden januari-maj uppgår andelen laddbara bilar till ca 51 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 37 procent i fjol, säger Mattias Bergman på Mobility Sweden

  Eldrivna lastbilar allt fler

  – Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 9 procent under maj månad, 269 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 1 360 jämfört med 879 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Här är möjligheten att kunna köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon viktig för att stödja segmentets omställning. Den höjda fordonsskatten från och med idag för nyregistrerade lätta fordon slår särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. 

  Mobility Sweden
  Källa: Mobility Sweden
  Utvalda

  Rivian R1T: Hur mycket klarar den på en laddning?

  Katie och Steve ”All Electric Family” har tagit på sig gör ett antal video-klipp om Rivian R1T. Detta har de bestämt sig för att få en uppfattning av Rivian R1T med riktigt stort släp. En Airstreeam husvagn. 

  De gör det klart att det är en första titt på räckvidd under olika förhållanden. Det finns ett antal faktorer som kan påverka elbilens räckvidd. Se även artikeln i Inside EV’s och klippet ovan.

  https://insideevs.com/news/587544/rivian-r1t-towing-range-mutliple-tests/

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Fulknep, desinformation och sanning om elbilar

  Det är ganska vanligt med desinformation – inte bara kring det mesta, utan även till hur dåligt det är för framtiden med smartare elnät och elfordon.


  Ett exempel: En person är oroad över klimatet och stigande bränslepriser har funderingar på att köpa en elbil. Men får kommentarer av bekanta eller på sociala media som: – Att elbilar kan innebära allt från total kollaps till att de är ”inte så rena” som ”alla” vill få få oss att tro.

  GE DEM FAKTA: Att försvara och försöka förklara för den nyfikne med – ”Det där är inte sant” eller med ”det är oljeindustrins propaganda” åstadkommer ingenting – Du bör förse din vän med fakta och siffror som motbevisar hatarnas påståenden. Ofta är målet helt enkelt att förvirra och ge misstro så att folk inte är säkra på vad de ska tro – med andra ord att skapa rädsla, osäkerhet och tvivel (FUD), vilket kan resultera i rena konspirationsteorier.

  EXPERTMEDIA: Ett annat bekymmer är att media själva ofta har dålig koll när tester skall utföras. Tex har vi flera gånger stött på press som gör ”Det ultimata elbils-testet” men de gör dessa högst ovetenskapligt – efter eget huvud, och söker inte fakta hos oss ägare som verkligen har erfarenhet av elbil. Vissa av oss är redan experter på just egna märket eller har andra ovärderliga erfarenheter kring tex laddning och batteriernas hållbarhet.

  Ibland gör även vissa media felet att ta in artiklar med material som inte är ”verifierad” information – mest verkar avsikten vara att få mer klick till den egna publikationen. Vid vissa tillfällen har vi elbils-grupper och organisationer fått dementera uppgifter som gått som löpeld ”elbilar brinner ju” :^) som det fortfarande kan påstås i sociala medier.

  FORDONSINDUSTRIN: Ha alltid ett misstänkt öga på vad fordonsindustrin påstår. Framförallt är det de själva som är en stor skuld till att just elbilar motarbetats genom årtionden. Vi känner redan till Dieselgate och andra skandaler men de är förstås direkt kopplade till Olje och Gasindustrin som i sin tur ägs av enskilda skurkar och politiker som gömmer sina rikedomar i hemliga fickor där de helst inte skall synas.

  VAD KAN DU GÖRA? Sök klarhet kring desinformationen, den används oftast just på sociala medier, även i politiskt syfte.
  – Sedan flera år har ju tex debatten kring energikällor varit närmast patetisk där media nästan enbart fokuserar på partiledarnas tillkortakommanden där debatten går förbi de ideologiska skillnaderna som ju egentligen borde lyftas fram. Resultatet är förvirring och pajkastande vilket gör det svårt förstå för den enskilde se fakta.
  – Vi sitter ju alla i samma båt och bör komma ihåg: Klimatförsämringarna väntar inte till i morgon!

  SÖK VERIFIERAD FAKTA: Sanningen finns därute. Det finns redan mycket bra källor tex InternetstiftelsenMSB – Många media har dedikerade sajter för faktakontroll, inklusive ReutersAssociated PressBBC Agence France-Presse. Här är några till: Snopes om elbilar, International Council of Clean Transportation, Konspirationsteorier och hur de arbetar.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center


  Utvalda

  Så laddar du på Tesla Supercharger utan egen Tesla

  När du inte har egen Tesla kan det vara en helt annan värld som du ställs inför nu när de flesta andra märken med CCS-anslutning kan ladda i Teslas nätverk.
  Det du bör känna till är att det kan bli bökigt om du har bråttom och inte har koll på HUR du skall ladda.

  I det första klippet har Peter Esse ett utmärkt klipp där han går igenom det mesta från Tesla app, till kostnadsbilden.

  Kostnad kWh*Kr
  Tesla, Snitt 7:30. Med abonnemang lägre pris (129 kr/m)5:30
  Cirkel K6:29
  OKQ85:99
  Ionity 8:70. Med abonnemang lägre pris (150-200 kr)3:30
  Eon / Clever5:25
  *Maj 2022.
  Peter Esse: Så laddar du hos Tesla med en vanlig elbil
  TeslaBjørn förklarar placering

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Ett steg närmare EU-förbud mot bensin- och dieselbilar

  Med liten marginal ställer sig ett EU-utskott bakom förslaget om att i praktiken förbjuda bensin- och dieselbilar från 2035. kommande omröstning i hela EU-parlamentet kan dock komma att ändra detta.

  Med siffrorna 46 mot 40 och 2 som avstod röstade EU-parlamentets miljöutskott på onsdagen för minskade klimatutsläpp från nytillverkade lättare fordon som personbilar och skåpbilar.

  – Med koldioxidstandarder skapar vi klarhet för bilindustrin och stimulerar innovation och investeringar för biltillverkarna. Dessutom blir det billigare för konsumenterna att köpa och köra bilar med nollutsläpp, sade den ansvarige EU-parlamentarikern, den nederländske liberalen Jan Huitema, efter omröstningen.

  Utskottet har arbetat utifrån kommissionens förslag om att utsläppen från alla nya lättare vägfordon ska vara noll år 2035. Till det har ledamöter i utskottet fått lägga fram förslag om att antingen höja eller sänka målen eller på andra sätt ändra det.

  I utskottets förhandlingar har en del EU-parlamentariker velat höja ett delmål på vägen till nollutsläpp år 2035, men detta röstades bort med en rösts övervikt. Även ett ändringsförslag om att införa ytterligare ett delmål år 2027 fick nej under onsdagen omröstning.

  Andra ledamöter ville urvattna förslaget genom att inte sätta minskningen av utsläppen till 100 procent utan till bara 90 procent. Även detta röstades dock ned.

  Nästa steg:

  Hela EU-parlamentet måste nu ta ställning till ståndpunkten innan man kan inleda förhandlingar om lagens slutliga utformning med medlemsländerna i ministerrådet. Det väntas ske i juni. – Utskottsrapporten förväntas då antas under plenarsessionen i juni i Strasbourg, vilket skulle göra det möjligt för parlamentsledamöter att börja förhandla med EU:s regeringar.

  I vanliga fall följer hela parlamentet på huvudutskottet linje men eftersom marginalen där var så pass snäv kan slutresultatet bli annorlunda. Detta inte minst med tanke på att en majoritet två av de rådgivande utskotten, transport- och industriutskotten, inte vill se en 100-procentlig minskning av utsläpp från nya bilar till 2025 utan bara 90 procent.

  Via Europaportalen:

  Länk till European parliament: Reducing car emissions: new CO2 targets for cars and vans explained

  Utvalda

  ”Det är inte bra vara i beroenderelation till Kina” FOI

  Kinesiskt bolag enskilt största ägare av svensk vindkraft – utvecklingen oroar

  • Andelen utländska ägare av svensk vindkraft har nära på fördubblats på bara några få år, och den enskilt största ägaren är idag ett statligt kinesiskt bolag, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.
  • Den tekniska utvecklingen har gjort vindkraftverken betydligt större. Det krävs miljardinvesteringar för att bygga moderna vindparker, och den typen av kapital finns ofta hos internationella bolag.
  • ”Kina använder ofta sitt ekonomiska inflytande för att få politiska fördelar. Det är inte bra att komma i en beroendeställning”, säger Kina-analytikern Oscar Almén, på Försvarets Forskningsinstitut FOI.

  https://sverigesradio.se/artikel/kinesisk-agare-av-vindkraft-oroar

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Intressanta bantider för Tesla på GTR Motorpark

  Nytt banrekord för bilar med gatdäck på GTR Motorpark är 00:41.90 – och detta med en Tesla Model 3!

  Jag har noterat lite info om bantider som förstås är intressanta. I tabellen nedan från Rejsa.nu ser man dels tid att slå, från 2010! – Samt de varvtider som noterades för Tesla Model 3 och även en Model S. Skillnaderna mellan Model 3’orna framgår av tabellen. Det är en Tesla Model 3 Performance som var snabbast denna gång. Kan en Tesla slå tiden 0,37,30 från 2010 högst upp?

  (Det bör noteras att banans sträckning har modifierats flera gånger. Dessutom kommer den att byggas ut till hela 3.5 km)

  Mina egna tider i augusti 2020 hamnade som bäst på 0,47,40.

  Jag tog initiativet till banträffar redan i juli 2019 med Tesla Owners West Sweden, senast körde vi GTR Motorpark 2021 i oktober! Här ett klipp där jag kör på GTR i hela 23 minusgrader (brr) och dessutom på en del av den nya banan som är under uppbyggnad. – En del av den ses i slutet av klippet.

  Vinterkörning i februari 2021
  Här ett klipp av Joel Bergström på GTR Motorpark.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Flygande bil eVTOL visas upp på eCar Expo i Stockholm

  Det har länge ryktats och pratats om helt nya möjligheter för en ny typ av farkoster eVTOL som med elektrifiering samt autonoma system ger oss helt nya möjligheter.

  En chans finns nu att se en av dessa på plats i Friends Arena på eCar Expo i den 29 april-1 maj 2022.

  Under helgen kommer världens första kommersiella flygande bil, XPENG X2, visas upp för den svenska allmänheten. Det är första gången som XPENG X2 visas upp i Sverige och på en utställning i Europa. 

  XPENG AEROHT är det största flygbilsföretaget i Asien. Det är inriktat på att producera den säkraste, intelligenta flygande bilen för privat bruk. 

  En redan framgångsrik liknande version för en förare finns framtagen av Svenska Jetson One och det är flera biltillverkare som har planer eller tankar kring möjligheterna. Se tidigare inlägg.

  – X2 är en tvåsitsig eVTOL (elektrisk vertikal start och landning) flygande bil. Den är utrustad med ett intelligent flygkontrollsystem och autonom flygförmåga. X2, som den femte generationens flygande bil i företaget, är den senaste generationen av flygande bilar som utvecklats oberoende, av XPENG AEROHT. Men en än mer spännande produkt är den sjätte generationens flygande bil, som både kan köra på vägar och flyga. Den kan enkelt växla mellan kör- och flygläge. Det kommer att gå i massproduktion och levereras till kunder 2024, säger He Xiaopeng, styrelseordförande för XPENG.

  – Eftersom Europa är en av våra viktiga marknader överväger vi att lansera vår produkt i Europa först. Och vi ser fram emot att ha vår första testflygning i Europa inom en snar framtid, säger Zhao Deli, grundare och vd för XPENG AEROHT.

  Via artikel i INDUSTRIHYHETER

  Utvalda

  Batterierna i elbil håller vad de lovar, enligt forskningsrapport 

  Äntligen fakta som bevisar batterifordonens otroliga effektivitet. Detta har vi entusiaster och användare av elbil redan känt till av egna erfarenheter, men inte sett så mycket data på. Ett exempel är Volkswagen ID.3 där Allt om Elbil har lyft fram rapporten.

  Efter åtta år och 16 000 mil, garanterar Volkswagen att batteriet kommer ha kvar minst 70 procent av sin kapacitet. Forskningsrapporten visar däremot att strax över 90 procent av kapaciteten kommer att finnas kvar.

  Direktänk till rapporten av Tekniska universitetet i München

  En intressant parameter i sammanhanget är att elfordonet kan utnyttja laddning från tex solcellsanläggning, det gör att man i praktiken laddar sin bil långsammare än på snabbladdare, vilket gör att batteriepaketet stressas mindre.

  Facktermen är degradering vilket är ett mått både på hur bilen laddats och till viss del körts. Detta redovisas tyvärr inte när du planerar köpa begagnad elbil men kan mätas i vissa appar samt via gränssnitt i bilen hur mycket batteriet degraderats vilket då ger måttet på kvarvarande kapacitet.
  Ett exempel är min egen Tesla Model 3 DM Performance som till dags dato körts 7 000 mil. Degraderingen är endast 1.3% tack vare jag utnyttjat mest långsam laddning.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Norrlandskommuner öppnar för vindkraft i havet: Grön omställning viktigare än utsikten

  • Piteå, Nordmaling, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik öppnar upp för havsbaserad vindkraft i deras vatten, visar Sveriges Radios enkät till kommunalråden i norr.
  • När det gäller utbyggnaden av vindkraft tittar många etablerare på haven där verken både blir effektivare och längre bort från bebyggelse.
  • ”Jag tycker också att det finns en viss skönhet i vindkraftsparkerna ute till havs”, säger Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande i Timrå.

  https://sverigesradio.se/artikel/norrlandskommuner-oppnar-for-vindkraft-i-havet-gron-omstallning-viktigare-an-utsikten

  Foto från North Hoyle Windfarm – Wales, Wikipedia

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  46% ökning av nya solcellsanläggningar sedan 2020

  Via – Energimyndigheten: Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på 500 MW. En kraftig ökning med 46 procent jämfört med 2020.

  Vid slutet av 2021 fanns det därmed 92 360 elnätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, och den totala installerade effekten uppgår nu till 1 593 MW (cirka 1,6 GW).

  Solcellsanläggningarna producerar nästan lika mycket el per år som en kommun av Gävles storlek använder årligen. Det kan även jämföras med nästan 4 procent av de svenska hushållens elanvändning under ett år. 

  – Två faktorer som bidrar till det stora intresset för att installera solceller är troligtvis att många vill bidra till klimatomställningen och att elpriserna har stigit kraftigt den senaste tiden, säger Johan Harrysson, handläggare för statistik på Energimyndigheten.

  Årets statistik för nätanslutna solceller är mer komplett än tidigare år. Skälet är att det nu finns tillräckligt många olika solcellsanläggningar runt om i Sverige för att statistiken ska kunna redovisas utan att röja uppgifter om enskilda personer eller företag.
  Länk till artikeln på Energimyndigheten

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Kriget i Ukraina hindrar bilproduktionen – VW och Porsche bland de drabbade

  Det här är förstås väntade nyheter, både tillverkare och underleverantörer drabbas då konflikten Ukraina/Ryssland fortsätter.

  Porsche har återigen valt att ställa in skift på sina fabriker på grund av en brist på delar. Det gäller särskilt kabelhärvor, som tillverkas i det krigsdrabbade Ukraina. Även Volkswagen har fått skjuta upp lanseringen av elbilen ID.5 med en månad.

  Under mars månad har märken som Porsche, BMW och Volkswagen tvingats helt eller delvis stoppa tillverkningen på flera av sina fabriker. Den nya bristen på kabelhärvor har förvärrat det redan ansträngda läget för bilindustrin, som sedan tidigare brottas med komponentsbrist på grund av pandemin.

  Nu tvingas Porsche återigen bromsa sin produktion. Flera arbetsskift har strukits på märkets fabriken i Zuffenhausen och Leipzig i Tyskland, rapporterar Automotive News. En talesperson för märket ska ha bekräftat att fabrikerna arbetar med reducerad kapacitet denna vecka.

  Fler företag drabbas

  Porsche är långt ifrån ensamma med sina problem. Även koncernkamraterna i Volkswagen Group har drabbats hårt och fabriken i Zwickau, där flera av koncernens MEB-plattformsbaserade elbilar byggs, har fått hålla stängt i flera dagar.

  https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20220329/kriget-i-ukraina-hindrar-bilproduktionen-vw-och-porsche-bland-de-drabbade/

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Munro Live, Battery Pack discussion – TechTalks

  Här tar man en titt på olika batteritekniker för elfordon VW ID.4, BMW, Lucid Motors inklusive flera olika av de stora tillverkarna samt lite för den oinvigde om batteriteknik, från Watt till Musk.

  Lucid Motors Tech Talks, där VD och CTO Peter Rawlinson tar oss igenom tekniken – .

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Elbilar upp 174% – Tesla ny etta

  Via Blipp och Allt om elbil: Efterfrågan ökar tack vare internationella och och inhemska orsaker. I röret ligger också att efterfrågan kommer att öka ännu mer då flera verksamheter som är beroende av fordon i trafik söker alternativ till traditionella drivkällor.

  Nu är siffrorna över begagnatförsäljningen i Sverige för februari klara. Totalmarknaden backade med 12,9 procent. Särskilt märktes minskningen bland nyare bensin- och dieselbilar, visar Blipps statistik från Vroom. Enklare bilköp med blipp
  – Köpintresset är fortsatt stort, men den den långa väntetiden på nya bilar har gjort att många behåller sin bil och det börjar bli brist på begagnade bilar på många håll. Lösningen kan vara att köpa en fin bil direkt av en privat ägare, säger Jonny Lindén, vd för Blipp.se.

  Prisutvecklingen på begagnade bilar är stark trots höga drivmedelspriser, det gäller inte minst laddhybrider, där Blipp sett flera exempel på att samma bil blivit 10 000-tals kronor dyrare i dag än för ett år sedan.

  Elbilarna ökar till en ny rekordnivå, i spåren av de kraftigt stigande drivmedelspriserna. I februari ökade köpen av begagnade elbilar med 174 procent, jämfört med februari 2021.

  Tidigare har Renault Zoe varit Sverige mest sålda begagnade elbil, men i februari blev det skifte på elbilstronen. Tesla Model 3 är ny etta på topplistan och Nissan Leaf är ny tvåa.
  – Intresset för att köpa en begagnad elbil har ökat undan för undan, de höga drivmedelspriserna driver också på. Nu är tillgången på elbilar större, och då ökar försäljningen, efterfrågan är redan på plats. Tesla Model 3 kom ut för ganska precis tre år sedan, och nu rullar många företagsbilar som varit på treårsleasing ut på begagnatmarknaden, säger Jonny Lindén, vd på Blipp.se.

  Begagnade elbilar köpta av privatpersoner och företag februari 2022
  BilmodellAntal köptaÄndring mot 2021
  Tesla Model 3155+400,00%
  Nissan Leaf137+179,59%
  Renault Zoe123+55,70%
  Kia Niro89+323,81%
  Volkswagen ID.376Ny
  Tesla Model S74+29,82%
  Volkswagen e-Golf55+41,03%
  BMW i353+55,88%
  Audi e-tron43+152,94%
  Hyundai Kona35+337,50%
  Tesla Model X34-5,55%
  Volvo XC4033Ny
  Porsche Taycan32+300,00%
  Hyundai Ioniq29+38,10%
  Volkswagen ID.423Ny
  Polestar 222Ny
  Kia Soul21+250,00%
  Peugeot 200821Ny
  Mercees-Benz EQC15+66,67%

  Källa: Vroom – Blipp och Allt om Elbil: Avser elbilar som köptes av privatpersoner och företag i februari 2022. 

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Elon Musk hävdar att olja, gas och kärnkraft behöver ökas kraftigt i EU, men möter kritik

  Personligen tror jag det är viktigt förstå helhetsbilden då olika olika energislag kan driva utvecklingen för fossilfri energi, debatten har varit ibland närmast faktalös.

  Många menar att här i Sverige lär det bli väldigt dyrt rusta upp våra egna kärnkraftverk. Ett exempel är att allt mer vindkraft byggs, och numera till havs. ”Ny vindkraft billigare än ny kärnkraft”– Samt i dessa dagar stoppar Vattenfall all import av kärnbränsle.

  Musks krav på mer kärnkraft i Europa kommer två dagar efter att han även drivit på för en ökning av USA:s olje- och gasproduktion. Allt för att motverka eventuell nedgång i leveranserna av gas och olja från Ryssland

  Tweeten   – som har retweetats rejält, – fick sin beskärda del av omfattande motreaktioner online

  ”Hatar att säga det, men vi måste öka olje- och gasproduktionen omedelbart”, sa Musk i en tweet på fredagen. ”Extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder.”

  Tills anläggningarna missköts och läcker överallt. Det är risken för mer elände”, svarade på söndagen  Jim Osman,  grundare av Edge Consulting Group.

  Musk hävdade dock att strålningsrisken är ringa, jag kan åka dit och äta på plats!

  Hur ser det ut för Sverige?

  Ryssland är inte längre en aktiv handelspartner till Sverige eller till EU. Hittills har fyra massiva sanktionspaket mot Ryssland införts från EU och Sveriges samarbetspartners. 500 svenska företag är aktiva i Ryssland, varav ett 20-tal storföretag och 13 400 anställda i svenska koncerner i landet (siffra från 2019).

  Enligt Sveriges regering: Handeln med Ryssland har stått för 1,3 procent av den svenska exporten. Även Sveriges beroende av rysk import är låg, där en av förklaringen ligger i att Sveriges energikällor till stor del är inhemska. Sverige har även EU:s lägsta beroende av naturgas och därmed av rysk energiimport. Men svenska företag och konsumenter kan ändå påverkas av ökade energipriser och andra indirekta handelseffekter.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Ny jätteanläggning för grön vätgas kan förse Spacex med raketbränsle

  Amerikanska Green Hydrogen International ska bygga världens största anläggning för grön vätgas. Vätgasen kan ge raketbränsle till Elon Musks rymdbolag Spacex.

  Nästan all vätgas som industrin använder i dag är ”grå” vätgas, som är fossilbaserad och leder till stora utsläpp av koldioxid. Men det är möjligt att tillverka en ”grön”, alltså fossilfri, vätgas genom elektrolys. I skuggan av klimatförändringar och ett ökat tryck på omställning har allt fler börjat titta på det senare.

  Startup-bolaget Green Hydrogen International vill bygga en ny anläggning för produktion av grön vätgas i södra Texas, USA. Anläggningen kommer att drivas med hjälp av 60 gigawatt vind- och solenergi, och ha en egen saltgrotta på uppåt 6 terawattimmar för lagring, berättar Recharge News.

  Vid full kapacitet räknar bolaget med att kunna producera över 2,5 miljoner ton grön vätgas varje år, vilket ska motsvara ungefär 3,5 procent av världens produktion av grå vätgas.

  Bolaget utforskar just nu vad deras vätgas skulle kunna användas till. Ammoniak till gödningsmedel och raketbränsle är två möjliga alternativ.

  Det senare handlar specifikt om att få fram metan, som skulle kunna användas av rymdbolaget Spacex.

  Spacex utvecklar en ny slags raketmotor kallad Spacex Raptor som ska använda ett bränsle gjort av metan och syre. Det här samarbetet är något som Green Hydrogen International och Recharge News lyfter, och inte något som Spacex har uttalat sig kring.

  Den exakta tidplanen för den nya anläggningen är inte klar. Men 2026 ska den första delen vara operativ, alltså att två lagringsutrymmen på totalt 2 gigawatt ska börja användas. Bolaget menar att den här delen är kritisk för att kunna skala upp produktionen av den gröna vätgasen.

  Enligt Recharge News har australiska Western Green Energy Hub fram tills nu varit den största planerade anläggningen för produktion av grön vätgas. Den ska drivas av 50 gigawatt vind- och solenergi, men hur mycket vätgas som ska produceras uppger inte sajten.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Elektrisk drift fångar Toyotas intresse ??

  Satsar på elbussar

  Via Dagens Näringsliv: Världen över finns väldigt mycket kollektivtrafik och intresset och den faktiska utvecklingen mot förnybar energi leder till många faktiska beställningar av eldriven busstrafik. Det finns många framgångsrika satsningar både i vårt land och stora satsningar är redan på plats globalt. Tex i Indien med 2500 bussar!

  Toyota, som hittills inte varit särskilt sugen på att utveckla elbilar, vill ändå satsa på elbussar. Detta görs i samarbete med Hino och Isuzu, där den förstnämnda är ett dotterbolag till Toyota.

  Även om Hino och Isuzu är konkurrenter inom vissa områden, samarbetar de om bussar. Företagen har gjort detta sedan 2002 genom en joint venture som heter J-Bus Ltd

  Handlar om stadsbuss

  Det är faktiskt två bussprojekt Toyota-Hino-Isuzu har på gång. Den första är en batterielektrisk buss som kommer att vara i produktion 2024. Utöver detta har inte mycket meddelats om den kommande bussen, förutom att den kommer att ha en låggolvsdesign över ungefär hela längden av bussen. Det är med andra ord en stadsbuss det handlar om.

  Men vätgasen har de inte släppt

  Det andra bussprojektet ligger längre fram i tiden, även om det bygger på elbussen som ska vara i produktion om två år. Det handlar om att dra nytta av den vätgasexpertis Toyota har, och den här bussen kommer att drivas av vätgas med hjälp av bränsleceller.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Lyssningstips 17 min: Om battericelltillverkning i Europa

  Planer på produktion av battericeller i Europa.

  OmEv’s skribent Helena Berg har skrivit sex nyhetsbrev om utbyggnaden av cellproduktion i Europa.

  I podden berättar Helena något om de trender hon sett, vilka drivkrafter som ligger bakom utvecklingen och vilka aktörer som tar plats. Länk till podden: https://omev.se/podcast/omev-58-om-celltillverkning-i-europa/

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Billigare att ladda elbilen än att tanka bensinbilen: Sparar upp till 10 000 kr om året

  Via Allt om Elbil – Sveriges Radio

  Citat: – Ofta hörs i debatten att elbilen enbart är något för människor runt våra större städer. Men har du tillgång till hemmaladdning i norra Sverige så har du lägst körkostnad. Men även om du enbart har tillgång till publik laddning så är det fortfarande billigare att köra elbil i jämförelse med en bensin- eller dieselbil.

  Mattias Bergman VD på BIL Sweden.

  https://www.bilsweden.se/…/Elprisanalys%20BIL%20Sweden…

  En annan parameter som inte nämns i artiklarna är att en elbilsägare med villa tex har ännu mindre elkostnad – trots högre förbrukning i hushållet då ju en 100% elbil laddas hemmavid.

  Här är det svårare se differnserna då varje ägare ju givetvis har olika behov, körmönster och förutsättningar. Generellt vinner man mycket på att investera i alternativ energi som solceller. Men vinsterna går också till samhället i stort. https://www.svt.se/…/sa-mycket-sparar-du-pa-att-kora-pa-el

  • Du kan producera solenergi även när det är molnigt.
  • Solenergi är så gott som underhållsfritt.
  • Solenergi är en förnybar energikälla, som när det utvinns inte avger några utsläpp.
  • Med egen utvinning av solenergi påverkas du till mindre grad av stigande elpriser.

  Mer tips kring solcellsanläggning hittar du här:

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Startupen Wegaw får 974 000€ för att få företag och regeringar nå nollutsläpp

  Genom att kombinera satellitdata med noggranna AI-analyser presenterar Wegaw aktuella data för intressenter inom förnybar energi som möjliggör effektivare klimatinsatser.

  Startupen Wegaw valde investerare som närmast återspeglade deras egna värderingar och engagemang för ren klimatteknik.

  ”Vår vision är att möjliggöra en helt ren energiomställning genom att leverera en tydlig förståelse för framtida förnybar energiproduktion via analysdata från rymden. Vi är särskilt stolta över att ha attraherat en sådan otrolig line-up av internationella klimatteknikinvesterare som stödjer våra ambitioner och är glada över att aktivt samarbeta med framtidstänkande energiföretag över hela världen.”

  Ion Padilla, VD och medgrundare

  Genom att utnyttja maskininlärning, AI och geospatiala algoritmer för att bearbeta rymddata och identifiera olika egenskaper som snö, vatten, markfuktighet eller vågor på olika nivåer, syftar tekniken till att exakt förutsäga hållbar energiproduktion. 
  Genom att kombinera data från fjärrsensorer via satelliter (från European Space Agency och NASA) med dagliga validerade markobservationer och tex. historiska data, genereras skräddarsydda prognoser och insiktsfulla utvärderingar för vattenkraftverk, statliga myndigheter och energihandlare.

  Det fina med lösningen ligger i att de producerade datamängderna kan skalas efter behov samtidigt som de erbjuder nästan realtidsinsikter, insikter som Wegaw hävdar har en noggrannhet på 94 % – utan motstycke jämfört med äldre meteorologiska modellbaserade lösningar.

  Innovation och teknik är två av drivkrafterna i Europas övergång till nettonoll, och startups kan leda vägen för att världen ska nå sina klimatmål. När vi når punkten ”nu eller aldrig” när det gäller att skydda vår planet, kan dessa insikterna från Wegaw att visa sig vara avgörande för att nå våra klimatmål.

  Wegaw är nu verksamt i 5 länder och levererar kraftfulla datauppsättningar till 15 kunder och mer än 30 kraftverk. Startupen grundades i Lausanne 2016 och hjälper företag och regeringar runt om i världen att bättre förstå framtida möjligheter till ren energiproduktion som stödjer energimarknadens stabilitet och minskar beroendet av traditionella fossila bränslen. Wegaw samarbetar också med statliga organ och nationella myndigheter för att minska CO2-utsläppen och hjälpa internationella ansträngningar för att uppnå Net Zero-status. 

  Länk till originalartikeln

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Koenigsegg lanserar helt egenutvecklad elmotor för, flyg, VTOL, båtar och mer.

  Nu presenterar Koenigsegg en elmotor med namnet ”Quark” som ger 340 hästar och 600 newtonmeter i vrid vilket alltså innebär att man kan sätta ihop två av dessa i det Koenigsegg kallar ”Terrier” som då ger 680 hästar. Max vrid då ligger på 1100 newtonmeter.

  Quark
  Koenigsegg Quark

  En viktig drivkraft för utvecklingen av Quark E-motor var att fortsätta företagets rekordartade arv med Koenigsegg Gemera; samtidigt som den erbjuder den bredare marknaden möjligheten att utnyttja en vridmomentrik, ultrakompakt e-motor för breda tillämpningar, såsom EV-drivlinor, Aerospace, VTOL, Marine och mer.

  Koenigsegg Terrier
  Koenigsegg Terrier

  Quark E-motor tittar på grunderna för magnetism, material, kylning och förpackning istället för att följa normen, därav dess namn. Quark elementarpartikeln är den enda partikeln som upplever alla fyra  grundläggande krafter ( elektromagnetism ,  gravitation ,  stark interaktion och svag interaktion ). Med tanke på hur det också relaterar till magnetismens mysterium, gjorde namnet Quark sig bra för en ny E-motordesign.

  Blandningen av radiell och axiell flödeslayout möjliggör det bästa förhållandet mellan vridmoment och effekt i branschen. Spjutspets för denna utveckling är Electric Motor Design Lead Dragos-Mihai Postariu som kommenterar: ”Quarken är designad för att stärka låghastighetsområdet för Gemera, där du behöver det, för brutal acceleration. ICE fokuserar sedan på höghastighetsområdet. Vad detta betyder när det gäller prestanda för Gemera är en stor effektökning följt av en kontinuerlig rekordhastighet till 400 km/h utan några vridmoment eller effektförluster.”  

  Länk till pressrelease – översatt

  Koenigsegg satsar på elmotor till båten

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  SR: Mest stöd till elbilsladdning i storstäder och turistorter

  Sveriges Radio har gjort en undersökning kring stöd till laddplatser som beviljats sedan 2015.

  Dieselbils-ägaren i Sorsele: ”He finns inget intresse fö elbil”. ”De kostar ju och ladd heme också”.

  En kommentar som hörs i inslaget:

  Det visar att fördomar om vår klimatomställning fortfarande sitter kvar i mångas medvetande. Faktum är att laddningskostnaden är långt mindre vid bostaden med hjälp av förnybar energi som tex solcellsanläggningar.
  Om man sedan tittar på helhetsbilden vad de samlade utsläppskostnaderna ger i fråga om människoliv och samhällskostnader, är det ju inte så svårt förstå de uppenbara målen.
  Men för den enskilde blir det istället ett hot där man är är rädd förändra? Eller rädd för att verka dum?
  Här behöver vi alla hjälpas åt så att fler ser möjligheterna.

  Kartläggningen svarar alltså inte på var i landet det finns bäst eller sämst laddförutsättningar, utan endast hur det statliga stödet har fördelats geografiskt.

  Länkar till reportage i flera regioner:

  https://sverigesradio.se/artikel/iskall-installning-till-elbilar-i-sorsele-ingen-har-sokt-pengar-till-laddare-hemma

  https://sverigesradio.se/artikel/vingakersbon-skulle-kopa-en-elbil-om-det-fanns-laddplatser

  https://sverigesradio.se/artikel/minst-stod-i-landet-till-elbilsladdning-i-vasternorrland

  https://sverigesradio.se/artikel/olika-mycket-stod-for-satsningar-pa-privata-elbilsladdare

  https://sverigesradio.se/artikel/mikael-garna-elbil-men-forst-en-egen-laddstolpe

  https://sverigesradio.se/artikel/stor-brist-pa-laddplatser-i-norrkoping-betydligt-battre-linkoping

  https://sverigesradio.se/artikel/sjogarpsbor-fick-halv-miljon-till-elbilsladdare-lika-mycket-som-hela-savsjo

  https://sverigesradio.se/artikel/bidrag-till-elbilladdare-ojamnt-fordelat-annci-var-tidig-med-egen-laddbox

  De 10 kommuner som fått mest stöd till privata laddplatser per invånareDanderyd: 610-615 kronor per invånareVärmdö: 580-587Malung-Sälen: 548 Vaxholm: 441-458Sollentuna: 399-421Mölndal: 379-401Täby: 338-351Lidingö: 331Kungsbacka: 327-334Lerum: 321-340Källa: Naturvårdsverket, Skatteverket.

  Länk: https://sverigesradio.se/artikel/mest-stod-till-elbilsladdning-i-storstader-och-turistorter

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Tre stora och viktiga båtmässor inställda 2022

  I vårt land såg många fram emot Båtmässan som skulle arrangerats 4-13 februari -22. Båtmässor ställs även in i Tyskland och Finland. Det här påverkar även svenska elbåtstillverkare på ett tråkigt sätt.

  Düsseldorf internationella båtmässa 22-30 januari och Helsingfors internationella båtmässa 11-20 februari 2022 är också inställda på grund av pandemin. I stället för att som planerat hållas i år flyttas mässorna till 2023.

  – Det brukar vara 60 000 personer som besöker Båtmässan. – Vi har precis tagit beslutet att vi tyvärr måste ställa in årets Båtmässa med anledning av de åtgärder som aviserats, säger Carin Kindbom, vd för Svenska Mässan.

  Båtmässan i Helsingfors skulle ha arrangerats 11–20 februari i år. Men med de nuvarande begränsningarna för publika tillställningar som gäller i Finland har arrangörerna valt att ställa in mässan. Finska myndigheter har redan en begränsning för sammankomster fram till 31 januari på grund av pandemin.

  Düsseldorf ställs in andra året i rad och skulle enligt planerna hållits 22–30 januari 2022. Förväntningarna varit höga på den kommande mässan, som skulle vara en återstart för de stora båtmässorna även i ett globalt perspektiv eftersom alla betydande båtmässor har ställts in. Men det allvarliga läget med pandemin gör det omöjligt att arrangera publika sammankomster av det här slaget. Nimbus Group har redan meddelat att de dragit tillbaka sitt deltagande 2022.

  Källor: Flipper Marin och Göteborgsposten

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Forskare: Våra prylar måste gå att reparera och återbruka

  Konsumtionsforskare: Varje år tillverkar Sverige möbler för 23 miljarder, vilket leder till utsläpp av 150 000 ton koldioxid.

  Via Aftonbladet DEBATT: Det är ingen nyhet att vårt samhälle är ”inlåst” i ett linjärt tänkande. Vår genomströmningsekonomi kräver ett konstant inflöde av resurser och genererar stora mängder avfall och föroreningar. Globala leverantörskedjor tillhandahåller billiga varor men är utsatta för olika oförutsedda händelser.

  Coronapandemin visar hur såbara vi blir när våra varor kommer från andra delar av världen. Dessutom har det rådande marknadssystemet misslyckats med att ta hänsyn till miljökostnader och sociala kostnader, och skickar därmed fel signaler till både producenter och konsumenter. 

  Det finns växande sociala problem eftersom mycket av det vi konsumerar produceras i länder där lönerna är för låga för att säkerställa en anständig levnadsstandard. Det gör att vi, västvärldens konsumenter, betalar för lite för de produkter som importeras. 

  Studier från Storbritannien och USA visar också att 80 procent av allt vi äger används mindre än en gång per månad. Så vi tillverkar och importerar massvis med varor som vi köper, men knappt använder.

  Vi slänger dem ofta innan de har hunnit slitas för att nya varor dyker upp på marknaden. Inte konstigt då att konsumtionen ansvarar för 60 procent av växthusgasutsläppen i samhället.

  Hur fixa en ny rustik, stilbrytande taklampa utan att köpa nytt?? En gammal trädgren från en fallen Ek fick ligga till sig att torka. Målade den med överbliven vit färg. Återanvände dessa gamla spotlights från Ikea och fäste enkelt upp i taket med ståltråd.

  Så hur kan vi minska vår påverkan på planeten? En lösning är att finna inspiration i naturens kretslopp. Vi kan bygga om vår linjära ekonomi till ett cirkulärt system, där vi strävar efter att minska den totala genomströmningen av resurser genom att stänga resursflöden och utforma produktion, produkter och konsumtion för återtillverkning, återförsäljning, återanvändning, reparation och minimering.

  I vårt forskningsprogram Mistra Hållbar Konsumtion ställde vi oss frågan om det är faktiskt är möjligt att sluta resursflödena, och om det finns företag som lyckas ta fram cirkulära affärsmodeller. Och vi valde att utforska dessa frågor inom inredningsbranschen, som innefattar både möbler och hemtextilier. 

  Inredningsbranschen blir ofta förbisedd i miljödiskussionerna – som brukar fokusera på transport, mat och boende. Men varje år tillverkar Sverige möbelprodukter för 23 miljarder kronor, vilket leder till utsläpp av 150 000 ton koldioxid. 

  De högsta nivåerna av CO2-utsläpp uppstår i råvaruutvinningsfasen. Men dessutom uppstår miljöpåverkan i användarfasen eftersom livslängden hos inredningen blir kortare och kortare. Kontorsmöbler blir sällan utslitna under sin planerade livstid på 9–12 år. Istället faller de ofta ur bruk på grund av föråldrad funktion, estetik och mode, eller på grund av omlokalisering av företag. 

  Möbler är stora och tunga produkter som tar plats på deponier. År 2015 brändes 74 000 ton textilier i Sverige (båda hemtextilier och kläder) och bara 3 000 ton återanvändes genom andrahandsförsäljning. Trots att Naturvårdsverket har uppskattat att 60 procent av de textilier som bränns är i tillräckligt bra skick för att kunna återanvändas. Därför måste vi minska CO2-utsläpp genom att tillfredsställa mer av behovet av inredning på ett sätt som inte kräver nyproduktion av möbler och hemtextilier

  Så hur kan företag i inredningsbranschen förändras? Både avfallet och utsläppen kan minska väsentligt med nya, mer hållbara affärsmodeller. En affärsmodell är receptet för hur varor och tjänster produceras och levereras till kunden, hur intäkter kommer in till företaget, och hur kunden upplever värdet av varan eller tjänsten.

  Det räcker inte att bara sluta tillverka kortlivade prylar och börja producera prylar med tidlös utformning. För då kommer inte konsumenterna att behöva köpa prylar så ofta och då minskar intäkter för företag. Därför måste företag hitta andra sätt att tjäna pengar, alltså måste de ändra sina affärsmodeller. I exemplet med tidlös design, där företag kanske tjänar mindre pengar på försäljning av ny inredning, kan de istället tjäna pengar på underhåll, reparation och återanvändning.

  Låt oss nu titta på den uppsjö av spännande exempel som finns på marknaden där företag experimenterar med olika innovativa lösningar. När vi tittade på tillverkare, hittade vi två olika strategier de använder: cirkulära möbler och möbler som tjänst. 

  Inom inriktning cirkulära möbler jobbar man med att utforma inredning som är lätt att reparera, rekonditionera och återtillverka. Man utformar möbler i moduler för att underlätta isärtagning och uppgradering. Tidlös design förlänger möbelns liv. Några företag utformar möbelkollektioner med varierande grad av reparation-renovering-återtillverkning, medan andra säljer möbel som tjänst, det vill säga genom möbelleasing och uthyrning.

  Icke-tillverkare erbjuder också liknande strategier, fast de lägger mer fokus på reparation och rekonditionering än på återtillverkning och uppgradering. Ofta jobbar de med begagnad inredning från olika tillverkare och kan erbjuda underhåll och tvättjänster. De tar fram skräddarsydda paket av möbler från olika tillverkare för mer eller mindre kortvarig användning. 

  Vissa erbjuder strömningstjänster, det vill säga abonnemang, för både för möbler och för hemtextilier: badrumstextilier och sänglinne hemma. På det sättet kan man minska användning av vatten och inköp av hemtextilier. En tidigare studie om miljöpåverkan av kontorsinredning visar att nya cirkulära affärsmodeller, där man reparerar och återanvänder möbler, kan minska koldioxidutsläpp med upp till 50 procent. 

  Återförsäljare spelar en viktig roll i övergången till cirkulär ekonomi. Genom att sälja begagnade, reparerade, uppgraderade och återtillverkade varor i sina butiker kan de öka acceptansen för cirkulära varor hos konsumenter. Ett exempel är ReTuna i Eskilstuna – världens första återbruksgalleria med 14 butiker som mestadels säljer begagnat.

  Det är också viktigt att utöka andrahandsförsäljningen eftersom den i dag endast utgör 9 procent av den totala försäljningen av möbler, 7 procent av försäljningen av kläder och 5 procent av försäljningen av hemelektronik.

  Men vad gör egentligen konsumenterna med sina uttjänta textilier? Vår studie visar att de flesta – 70 procent – väljer att donera, 55 procent kasserar och 50 procent väljer att återanvända. 

  Bara 35 procent väljer att reparera. För att främja cirkulär ekonomi måste denna siffra öka väsentligt. Dessutom kan konsumenterna använda inredning oftare och längre; köpa begagnat, reparera och hyra, köpa hållbara varor och bo hållbart.

  Men konsumenterna behöver också stöd från politiskt håll:

  • vi behöver se utvidgning av producentansvar som ett standardalternativ för alla varor, inte bara för enstaka produktkategorier såsom elprodukter.
  • befintliga garantier måste förlängas för att stimulera förändringar i produktdesign
  • för att underlätta reparation och återtillverkning samt information till konsumenter måste varje produkt ha ett pass som beskriver vad dess avsedda livslängd är, och var den har och ska repareras och uppgraderas


  Oksana Mont, professor vid Lunds universitet, forskare i Mistra Sustainable Consumption, QUEST, Urban sharing och 1,5⁰-livsstilar.

  Carl Dalhammar, docent vid Lunds universitet, forskare i Mistra-Rees

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pW4k7R/vara-prylar-maste-ga-att-reparera-och-aterbruka

  Bonuslänkar: https://www.retuna.se/hem/
  https://www.instagram.com/pekkasso/?hl=sv

  Utvalda

  Solceller: För många fördelar att ignorera

  Det är verkligen dags att se möjligheterna komma bort från dyra elräkningar när solen också ger oss gratis solenergi i överflöd.

  Här är några bra exempel till artiklar och en ”Checklista för solceller och elbil”.

  Artikel i Dagens Nyheter – ”Att komplettera med ett batteri ger bästa lösningen”Elinstallatören Jonas Thomsson på Gotland märker av ett ökat intresse för laddboxar och solceller. Men ofta får han hjälpa till med en totallösning som håller över tid. https://www.dn.se/motor/solpaneler-och-batteri-loste-fastighetsagarens-elbrist/

  Artikel i Solcellskollen.se (oberoende källa) – Hur utvecklas solpaneler 2022? Verkningsgrader fortsätter öka (men inledningsvis även priser). https://www.solcellskollen.se/blogg/hur-utvecklas-solpaneler-2022-verkningsgrader-fortsatter-oka-men-inledningsvis-aven-priser

  Checklista för solceller och elbil. Ur min egna blogg – Många saker att tänka på men här de viktigaste. Resten ordnar det företag om erbjuder kompletta installationer. Glöm inte kontrollera hur andra upplever företaget. Dvs support EFTER installation är mycket värt. https://blog.ho-form.se/?p=12666

  Jag har länge förstått att elfordon på ett eller annat sätt skulle komma att Re-Volutionera möjligheterna för samhället att komma bort från fossila bränslen. Nu är vi äntligen på rätt väg, men kampen är inte slut än.

  Kontakta mig gärna om du söker mer info, eller via Västmanland Upplands Energiförening där jag sedan flera år arbetar med just energifrågor.

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Nu är det på tiden ”dumpa” fossila bränslen för flyget

  Utvecklingen inom alternativ fossilfri energi för flyget är rekordsnabb

  Inom en mycket snar framtid kommer en stor del av dagens traditionella flyg förhoppningsvis ställas av till fördel för kommerciell fossilfri passagerartrafik världen över.

  Många trodde att vi aldrig skulle kunna få ett eldrivet flygplan att lyfta men nu är det många projekt igång sedan så sent som 2018. I och med den globala pandemin och det internationella mötet i Glasgov med COP26, ställdes också den internationella flygtrafiken för helt nya utmaningar och man brottas med hur man skall få tillbaka alla passagerare i sina röda aktiesiffror. Att detta är livsavgörande för framtidens flyg är uppenbart.

  Bland några av forsknings och företags satsningar ligger faktiskt Sverige bra till då vi ju har en lång tradition av utveckling för flyg. – ex under 2018 startades projektet Elise (Elektrisk lufttransport i Sverige) vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Chalmersforskaren Anders Forslunds företag Heart Aerospace. Senast samarbetar forskning, näringsliv och myndigheter för att bana vägen för framtidens hållbara flyg. https://www.nyteknik.se/fordon/de-ska-bygga-flygplanskroppen-at-heart-aerospace-7025102

  Mälardalens högskola, Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik är ansvarig projektledare-

  Så sent som bara i år har 18 projekt startat med målet för fossilfritt flyg. Projekten får dela på sammanlagt 100 miljoner kronor från Energimyndigheten. Nya lösningar utvecklas inom elflyg, vätgas och hållbara förnybara bränslen för flyg.

  Så ska flyget bli hållbart
  (14 december 2021) År 2050 siktar den internationella flygbranschen på netto noll-utsläpp av koldioxid, och svensk forskning är med i framkant kring vätgas som flygbränsle. Hur klarar vi att fortsätta flyga i framtiden?https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-ska-flyget-bli-hallbart

  Flygskola på Hässlö tror på elflygplan – har beställt 60 stycken
  (24 november 2021) Flygskolan OSM Aviation Academy på Hässlö i Västerås har stor tro på elflygplan och elhybridflygplan i framtiden. De har redan lagt en beställning på 60 helt elektriska flygplan. ”Viktiga verktyg för att få ner utsläppen för pilotutbildningar”, säger Stein Mjåtveit, marknadschef på flygskolan. https://sverigesradio.se/artikel/flygskola-pa-hasslo-tror-pa-elflygplan-har-bestallt-60-stycken

  JETSON!
  Flygande bilar brukar bli omskrivna, men det är sällan de blir verklighet. Nu har det svensk-polska Jetson tagit fram en drönarliknande bil som ska börja levereras redan nästa år. De har redan presenterat en flygduglig prototyp som under torsdagsförmiddagen visades upp i TV4.

  Jetson One

  Internationella satsningar

  20 flygbolag åtar sig att använda ny teknik för att minimera klimatpåverkan; Mål True Zero. (11 november 2021) De undertecknande flygbolagen: Aero; Air New Zealand; Air Nostrum; Alaska Airlines; Amelia; ASL Aviation Holdings; Braathens Regional Airlines; easyJet; Finistair; Icelandair; Iskwew Air; Loganair; Mokulele; Ravn Alaska; SoundsAir; Southern Airways Express; Surf Air Mobility; Viva Aerobus; Waltzing Matilda Aviation; Xwing – driver mer än 800 flygplan och transporterar mer än 177 miljoner passagerare på 1,8 miljoner flygningar om året-

  Element 1 och NEXA Capital samarbetar kring metanolbaserad vätgasgenerering för elektriska vertikala flygplan
  (30 november 2021). https://www.greencarcongress.com/2021/11/20211130-e1.html Jämfört med konventionella bränslen minskar förnybar metanol framställd från biomassa, vindkraft och andra processer koldioxidutsläppen med upp till 95 %, minskar även kväveoxidutsläppen med upp till 90 % och eliminerar helt utsläppen av svaveloxider och partiklar.

  Airflow.aero, Inc., ett flygbolag som bygger nästa generations elektriskt flyg – (eSTOL) för kort start/landning och Pipistrel, en världsledande tillverkare av småflygplan, tillkännagav ett partnerskap genom vilket Pipistrel kommer att leverera motorer, motorkontroller och batterier till Airflows flygplan.

  Wright Electric lanserar Wright Spirit – världens första nollutsläppsflygplan för regionala trafik.  Wright Spirit kommer att införliva Wrights elektriska framdrivningssystem i megawattklass och betjäna marknaden för 100 passagerare för en timmes flyg. https://www.businesswire.com/news/home/20211104006403/en/Wright-Electric-Launches-the-Wright-Spirit-–-The-World’s-First-Zero-Emissions-Airliner-for-the-Regional-Jet-Market/

  ”Banbrytande” vätgasplan från ATI har en räckvidd på nästan 1000 mil
  (7 november 2021) Vätgasdrivna flygplanskoncept har hittills kritiserats för sin bristande tillväxtpotential i räckvidd och nyttolast, men en ny design som beskrivs av Storbritanniens Aerospace Technology Institute (ATI) visar potentialen för ett hållbar koncept som kan ta 279 passagerare 
  https://aviationweek.com/special-topics/sustainability/ati-unveils-long-haul-liquid-hydrogen-airliner-under-flyzero

  https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_aircraft


  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Solax Power lanserar ny produkt [X3-Forth]

  SOLAX X3 FORTH – TREFAS STRÄNGVÄXELRIKTARE 80-150 kW

  Med ett ultrabrett MPPT-spänningsområde för att möjliggöra mer energi och har en maximal inspänning på 1100V, med en maximal MPPT-verkningsgrad på 99,9 %. 
  Den är SolaX X3-Forth IP66-klassad, utrustad med 32A MPPT-ström och 150 % överdimensionerad PV-ingång, anpassningsbar med upp till 9MW, 60 parallellsystem kan också uppnås av SolaX Datahub 1000.

  Lanserings-klipp
  X3-FORTH Features Overview

  Anpassad för extrema situationer och klimat

  X3-Forth är IP66-klassad vilket innebär att den kan installeras under extrema temperaturer och höga höjder som 3000m, med integrerat överspänningsskydd och klarar både kyla och hetta.

  Smart säker och pålitlig

  X3-Forth använder 1060 aluminium-radiatorer för att avleda värme på kort tid, för att minska underhållskostnaderna, X3-Forth innehåller IV-kurvskanning, AFCI-skydd, AC-terminalövervakning, Överspänningsskydd för att säkra systemet och intelligent assistera vid stationsunderhåll. 
  Driftövervakning 24 timmar om dygnet säkerställer systemuppdatering under natten för att förhindra strömförluster på dagtid.

  Lite snabb info om Solax Power partners

  TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

  Utvalda

  Tesla öppnar eventuellt upp Tesla Superchargers för andra elbilsmärken i Norge

  Nu ser det ut som även Norge, och snart kanske även Sverige, ges möjlighet snabbladda på Tesla Superchargers!?

  Patrik Gayer, chef för offentlig politik och regeringsrelationer på Tesla, skickade ett brev till Norges transportdepartement där denne indikerade att Tesla vill utöka pilotprogrammet Supercharging till Norge.

  ”Vi undersöker nu andra marknader för en potentiell expansion av pilotprojektet. Vi vill därför väldigt gärna träffa er i transpordepartementet för att berätta mer om våra planer…”

  Patrik Gayer, manager of public policy and government relations at Tesla

  Läs gärna mer i nedanstående länk där man introducerade pilotprogrammenet i Nederländerna…

  https://teslaclubsweden.se/tesla-har-borjat-oppna-upp-superchargers-for-andra-elbilar/

  Utvalda

  Checklista för solceller och elbil

  Flera undersökningar visar att de flesta laddar sin laddbara bil hemma- och då det finns solceller får du flera fördelar.

  Inte bara ekonomiskt – utan även för det framtida klimatet. Checklistan hjälper dig snabbt komma underfund med vilka förutsättningar du har.

  Solcellernas effektivitet har också ökat kraftigt de senaste åren. En normalvilla kan lätt få in upp till 24 paneler. Med tex 455W paneler kan det ge upp till 10.9 kWh/år. Och väljer man ett fullt integrerat tak, så höjer du livslängden även på taket och slipper alltså söka offert för ett takbyte du faktiskt sparar in.
  Dyrt? Byt till Grönt bolån från 1,09% hemma.se, flera solcellsleverantörer är redan anslutna.
  – Och missa inte de bidrag via Energimyndigheten du kan söka.

  FÖRUTSÄTTNINGAR

  Fastighetens läge
  Helst öst, väst eller syd-läge. Tänk på att skuggor kan dra ned effektivitet, mycket hinder och vinklar på taket kan göra installationen dyr. Ev grävning kan tillkomma om inkommande el ligger utanf