Regeringen vill styra mot kärnkraft, vad än marknad och vetenskap säger

Intensionerna från nuvarande regering ligger fast kring framtida ny kärnkraft. Nu skall kärnkraftsproducenter få ”extra betalt” för att de bidrar med stabilitet till elsystemet.

DN har 23-02-11 publicerat denna intervju med Elisabet Svantesson (M) där det framgår tydligt vad Tidö-partierna vill:

Ökar styrningen av Vattenfall – vill ha mer kärnkraft:

Regeringen tar nu steg för att öka ägarstyrningen av Vattenfall. Målet är att bereda väg för mer kärnkraft.
Regeringen kommer inom kort att tillsätta en grupp ministrar med uppdraget att styra Vattenfall i en riktning mot att bygga mer kärnkraft.

– Kärnkraften är en viktig del av energimixen framöver, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Initiativet är en del av Tidöavtalet mellan regeringspartierna och SD. Gruppen ska ledas av finansministern och även omfatta energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) samt en representant från Sverigedemokraterna.

– Vi ska genom dialog och ägarstyrning ha en diskussion om hur vi ska få mer kärnkraft, säger Elisabeth Svantesson.

DN: Varför behövs ökad ägarstyrning av Vattenfall?

– Vi ser Vattenfall som ett väldigt viktigt bolag. Eftersom staten och skattebetalarna äger bolaget så har vi också möjlighet att styra.

Regeringen planerar också att förbättra förutsättningarna för att producera kärnkraftsel. Det ska ske genom att kärnkraftsproducenterna får extra betalt för att de bidrar med stabilitet till elsystemet.

– Kärnkraften har inte fått betalt för att den skapar ett stabilt elnät, säger Elisabeth Svantesson.

https://www.dn.se/sverige/okar-styrningen-av-vattenfall-vill-ha-mer-karnkraft/

Tomas Ramberg i DN konstaterar i en nykter analys 23-02-09:

Den praktiska politiken är fortfarande att öka kostnaderna för de bolag som vill bygga vindkraft. De ska betala till kärnkraften, stå för bidrag till skeptiska kommuner och havsparkerna ska betala anslutningsavgifter för att komma in på stamnätet. Och man röstade ner den gamla regeringens försök att förenkla den kommunala vetorätten mot vindkraft.

https://www.dn.se/sverige/tomas-ramberg-darfor-vill-regeringen-inte-gora-upp-med-s-om-energin/

Fakta: För- och nackdelar med kärnkraft

Naturskyddföreningen: Kärnkraft är ett fossilfritt energislag som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp under driften. Det orsakar inte heller radioaktiva utsläpp under drift.
– Däremot kräver det brytning av uran och genererar radioaktivt avfall. När uranmalm bryts frigörs radioaktiva gaser och radioaktivt damm, och radioaktiva sönderfallsprodukter som blir kvar i gruvavfallet riskerar att läcka ut. Brytningen av uran sker ofta på platser med tveksamma arbetsförhållanden.
– Förbrukat kärnbränsle måste förvaras säkert under väldigt lång tid. Radioaktiviteten avklingar långsamt under hundratusentals år. Trots att den första forskningsreaktorn startades i Sverige på 1950-talet har det inte funnits någon godkänd metod för att lagra kärnavfallet. Än så länge lagras allt kärnavfall i ett så kallat mellanlager i Oskarshamn. I början av 2022 beslutade den då Socialdemokratiska regeringen att godkänna en metod som kärnkraftsbranschen föreslagit för slutförvaret, trots att metoden har kritiserats av både forskare och miljörörelsen. Kritiken har framför allt handlat om att kopparkapslarna, som avfallet ska förvaras i, inte skulle hålla tillräckligt länge.

Naturvårdsverket: Kärnkraftens miljöpåverkan: Kärnkraftens största miljöpåverkan är strålningsrisker och miljöeffekter när uran utvinns ur marken och när använt kärnbränsle och annat kärnavfall ska slutförvaras i berggrunden.
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har sökt tillstånd för att slutförvara kärnavfallet på cirka 500 meters djup i svensk berggrund.
Kärnkraftverk släpper också ut små mängder radioaktiva ämnen till luften samt påverkar havsmiljön när använt kylvatten höjer temperaturen på havsvattnet. Vissa andra kraftverk spiller också värme i vattendrag men i mycket mindre omfattning.
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är den myndighet som granskar och övervakar kärnkraftsanläggningar och slutförvaring av kärnavfall.

SERO/KTH: Risker med kopparkapslar vid slutförvaring av kärnavfall SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation tog nyligen fram denna presentation med Christofer Leygraf, Professor i Korrosionslära vid Kungl Tekniska Högskolan.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Förnybar energi slår nya rekord

Via Energinyheter.se: Utbyggnaden av vind- och solenergi ledde till ett rekordår för förnybar energi i Europa.

Vindkraftverk och solpaneler stod för en rekordandel av elproduktionen i Europa förra året.

Nya siffror från energitankesmedjan Ember visar att vind- och solenergi stod för lite mer än en femtedel av den el som genererades i EU-länderna 2022.

”Klarade av det värsta”

Europeiska vind- och solkraftsanläggningar genererade 22 procent av elen i EU och överträffade fossil gas, som stod för 20 procent av elproduktionen.

– Europa har undvikit det värsta av energikrisen, säger chefen för avdelningen ”Data Insights” på Ember Dave Jones i ett pressmeddelande.

Enligt många indikationer höll 2022 på att bli ett kritiskt år för den europeiska energiförsörjningen då Ryssland minskade gastillgången i spåren av invaderandet av Ukraina.

Kolimporten ökade

Under en tid var det rekordlåga vattennivåer i norska reservoarer medan Frankrikes kärnkraftverk hade stora prestandaproblem och var tvungna att arbeta med lägre kapacitet.

En lösning var att öka kolimporten, som ökade med 22 miljoner ton förra året. Men bara en tredjedel av det extra kolet behövdes 2022.

Det mesta av energibristen orsakad av gas-, vatten- och kärnkraftsbrist slutade med att energisektorn i stort kompenseras av den rekordstora utbyggnaden av vind- och solenergi, enligt Ember.

Nya rekord

20 EU-länder satte nya rekord för solenergi, som också ökade med 24 procent totalt i alla EU-länder.

En annan bidragande faktor till att energikrisens följder kunde avvärjas, var de EU-invånare som totalt sett minskade sin elförbrukning.

Källa: Ember – Energinyheter.se

https://www.energinyheter.se/20230210/28495/nytt-rekord-sol-och-vindenergiproduktion-i-eu-2022

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center