Elpriset: Räkna med fortsatt stor variation av elpriserna

SVT Nyheter har intervjuat Jonas Lindström, senior analytiker för internationella affärer på Energimarknadsinspektionen, som säger att den gröna omställningen i stora europeiska länder leder till en mer varierad elproduktion.

Han pekar bland annat på Tysklands övergång till mer vind- och solkraft. 

– När de inte har vind och sol importerar de mer från oss och får höga priser, vilket påverkar oss. Men när de får överskott så blir det också billigare för oss.

Han nämner även Storbritannien och att landet sedan den 1 oktober kan få el från Norge via en kabel i Nordsjön. Det innebär minskade koldioxidutsläpp och billigare el i Storbritannien, och sannolikt mindre norsk elöverföring till Sverige.

https://omni.se/expert-rakna-med-fortsatt-stor-variation-av-elpriserna/a/OrmBpA

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskar-far-rakna-med-fortsatt-stor-variation-i-elpriset

Låt inte politiken bli en bromskloss för den gröna omställningen

Det är dags att lägga dagspolitiken åt sidan och ta sig an de stora utmaningarna. Näringslivet behöver långsiktiga spelregler och takten i den gröna omställningen behöver öka, skriver Centerpartiets Rickard Nordin och Lars Thomsson.

Via Alltinget: Väldigt mycket talar för att vindkraften kommer att stå för lejonparten av framtidens elproduktion, skriver debattörerna

Att klimatomställningen brådskar har knappast undgått någon vid det här laget. Nu planeras historiskt stora satsningar för att klara omställningen inom alla sektorer. Det är helt nödvändig för att rädda klimatet men också samtidigt bra för Sveriges framtida konkurrenskraft att vi blir en grön industrination.

Elnätet måste förnyas

För att denna transformation ska kunna lyckas – i tid – behöver politiken avgöra ett antal stora frågor och göra svåra avvägningarna mellan olika intresseområden. Tekniken, kapitalet och kunnande finns för att klara omställningen, nu är det en uppenbar risk att politiken blir bromsklossen för omställningens genomförande. Färdplanerna från Fossilfritt Sverige har inte tagits om hand och elektrifieringsstrategin riskerar att bli en papperstiger.

Den kanske allra största utmaningen är att klara elnätets förnyelse. Befintligt stamnät är gammalt och behöver stora investeringar för att bygga bort flaskhalsar med mera. Dessutom ska det byggas ett helt nytt stamnät till havs för att ansluta stora havsbaserade vindkraftparker. Centerpartiet vill sätta upp ett mål om att fördubbla kapaciteten i elnätet. Utmaningar med gammalt elnät, stamnät till havs och fördubblad kapacitet ska lösas inom de närmsta decennierna. Det kommer att kosta, men alternativen är betydligt mycket dyrare.

Kärnkraft av mindre betydelse

I dag har ingen det långsiktiga ansvaret för Sveriges elförsörjning. Vi vill att Svenska kraftnät ska få ett större ansvar för den planering som behövs i omställningen och utbyggnaden. Väldigt mycket talar i dag för att vindkraften, både på land och till havs, kommer att stå för lejonparten av framtidens elproduktion, vid sidan av vattenkraften.

Redan nu är det uppenbart att klimatomställningen bromsas av politikens oförmåga att hantera stora skeenden. 

Anledningen är att ny vindkraft är extremt billig att producera och dessutom snabb att bygga samtidigt som mycket av den ökade användningen kan styra efterfrågan till perioder med mycket vind och låga priser. Det gör att politiken måste höja sig ifrån dagens sidodiskussion om kärnkraftens vara eller icke vara. Kärnkraften kommer med stor sannolikhet ha en minskande roll i det framtida svenska elsystemet, därför får inte debatten tillåtas bromsa de stora utmaningarna vi står inför med elnätets omgörning.

Ersättning till markägare

Dagens praxis med hur vi hanterar tillståndsprocesserna är allt annat än hållbart. Prövningstiderna är orimligt långa och utgångspunkterna i avvägningarna orimliga. Ofta får lokal påverkan i detaljfrågor gå före den nationella och globala nyttan av gjorda investeringar.

Här behövs det utvecklas en ny balanspunkt där miljöförbättringar vägs mot lokal miljöpåverkan i till exempel miljöbalken och art- och habitatskyddet. Det behövs också relevanta ersättningar till den som blir granne med en vindpark eller kraftledning. I dag får bara markägaren ersättning och i elnätens fall är den allt annat än tillräcklig.

Lägg dagspolitiken åt sidan

Det är dags att lägga dagspolitiken åt sidan och ta sig an de stora utmaningarna. Näringslivet behöver långsiktiga spelregler och takten i omställningen behöver öka. Med rätt beslut kommer Sveriges konkurrenskraft öka samtidigt som utsläppen minskar.

Redan nu är det uppenbart att klimatomställningen bromsas av politikens oförmåga att hantera stora skeenden. Centerpartiet är redo att ta sig an dessa utmaningar, att göra svåra avvägningar och att stå för ingångna överenskommelser. Finns kraften hos övriga partier för nationell samling kring klimatomställningen?

https://www.altinget.se/infrastruktur/artikel/c-laat-inte-politiken-bli-en-bromskloss-for-den-grona-omstallningen