DN avslöjar: Sverige brister stort i elberedskap och bryter mot EU-lag

Sverige bryter mot en EU-lag genom att sakna grundläggande elberedskap vid kriser och krig.
Det saknas fullständiga och godkända åtgärdsplaner för elnätskollapser – trots att dessa skulle vara på plats redan 2019.
Nu kan snart ett andra tillsynsärende startas mot Svenska kraftnät.

Sveriges elberedskap är i fokus efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men redan 2017 skapade EU en bindande lag. Den bestämmer förenklat hur tillförlitligt och säkert ett lands elsystem ska vara i kriser.

EU-lagen behandlar hur svenska städer och geografiska regioner ska kunna få el genom lokal elproduktion trots att elsystemet utanför städerna är utslaget. Det kallas ö-drift.  Dessutom ska elsystemet, enligt EU:s lagstiftning, kunna återstartas vid större haverier, något som kallas dödnätsstart.

När det svenska elsystemet befinner sig i pressade lägen anger EU-förordningen att Sverige måste ha tre planer: systemskyddsplan, återuppbyggnadsplan och provningsplan (se faktaruta). De två första skulle ha varit klara 2018 och den sista – provningsplanen – skulle vara klar och godkänd av tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) 2019.

Fakta – de olika krisplanerna i EU-direktivet

 1. Systemskyddsplan – åtgärder för att hantera nöddrift-tillstånd, bland annat förfarande vid manuell avstängning av elen (så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling)
 2. Återuppbyggnadsplan – förberedd samverkan mellan olika kontrollrum i Sverige för att snabbt och effektivt bygga upp elsystemet efter nätsammanbrott.
 3. Provningsplan – ska säkerställa att utrustning och resurser som anges i de andra planerna provas så att de fungerar.

DN kan nu avslöja att ingen av de tre planerna är klar. Det pågår därför ett tillsynsärende mot den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät (Svk). Ännu ett är aviserat.

– Självklart hade det varit bra om planerna varit klara och godkända i tid, säger Jorunn Cardell, tillförordnad chef på Svk:s enhet som heter Systemåtgärder.

Situationen kompliceras av att nästan samtliga av Sveriges reservkraftverk – åtta stycken – stängdes åren efter elmarknadens avreglering 1994. Därmed försvann hela 10 procent av Sveriges hela elproduktionskapacitet.

På tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen är Anna Carlén expert.

Hur allvarligt är det att Sverige inte har godkända planer för om elen skulle slås ut?

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte någon av planerna är på plats efter så många år. Sverige är nu ett av få länder utan godkänd komplett provningsplan. Det är ett underbetyg. Det är väldigt angeläget att få ordning på planerna.

Hon fortsätter:

– Jag förstår inte varför det verkar krävas tillsynsinsatser för att planerna ska tas fram, det ligger i allas intresse att stå rustade inför oväntade störningar.

Svk presenterade ofullständiga systemskydds- och återuppbyggnadsplaner 2018. Där saknades bland annat åtgärder för att manuellt stänga av elen, enligt interna Svk-dokument som DN tagit del av. Svenska kraftnät började åtgärda det – men tappade styrfarten.

I en skrivelse till regeringen den 30 mars 2022 skrev Svk:s generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe att planerna var ”försenade och inte kompletta”. ”Målsättningen är att de ska vara färdiga under 2023.”
Planerna är ännu i februari 2024 varken kompletta eller färdiga.

Jorunn Cardell på Svenska kraftnät igen:

– Vi håller på att uppdatera dem. Det som är kvar är att få alla åtgärder är på plats, säger hon.

Hur kan det komma sig att kravet på planerna funnits sedan 2018 men att ni ännu inte uppfyllt det?

– Jag är ny på chefsjobbet här och har inte varit med tidigare turer, men fokus hos Svenska kraftnät har varit att klara normaldrift – alltså klara vardagen. Det vi pratar om här är krav för nöddrift, men klarar vi inte normaldriften är vi illa ute.

Anna Carlén, expert på Ei kräver nu färdiga planer senast i mars.

– Om planerna inte är kompletterade så startar vi ett tillsynsärende – Sverige behöver ha kompletta planer så att vi har förberett åtgärder för störningar, säger hon.

Det blir i så fall alltså det andra tillsynsärendet i de här frågorna.

För det finns en tredje plan – provningsplanen. Den ska säkerställa att de andra planernas utrustning och resurser är utprovade. Svk skulle ha lämnat en godkänd sådan till Ei redan 2019, men än i dag finns ingen färdig plan. Ei startade därför ett tillsynsärende hösten 2022.

Svk lämnade in en ny version av provningsplanen i december. Ei ska inom kort lämna besked om den kan godkännas eller inte.

Strax innan jul offentliggjorde regeringen huvudpunkterna i sin energipolitiska propostion – där de betonar Svenska kraftnäts ansvar för att det ska finnas såväl ö-drift, dödnätsstart som återbyggnadsplan.

Jorunn Cardell på Svk säger att det pågår arbete med att säkerställa ö-drift och dödnätsstart av elnäten i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hur är det i resten av Sverige?

– Det finns vissa prioriterade områden. Jag kan av sekretesskäl inte gå in på mer.

Finns ö-drift och dödnätsstart där det ska finnas i Sverige?

– Utifrån det ansvar som vi har, så finns förmågor där de behövs. Men andra intressenter som sjukhus och Försvarsmakten kan nog tycka att det ska finnas på fler ställen.

Svenska elsystemets nivåer (systemdrifttillstånd)

Det svenska elsystemet är indelat i fem driftlägen. Från ”normalläge” ner till tre krisliknande lägen. EU-förordningen handlar i huvudsak om de lägen när hela eller delar av elsystemet slås ut.

 1. Normaldrift – allt är normalt.
 2. Skärpt drift – marginalerna för att hamna i ett allvarligt läge har krymt.
 3. Nöddrift – en eller flera gränser för driftsäkerhet. överträds. Systemskyddsplanen ska aktiveras.
 4. Nätsammanbrott – driften i hela eller delar av överföringssystemet avbryts.
 5. Återuppbyggnad – återupprätta systemdriften och bibehålla driftsäkerheten efter ett nätsammanbrott eller ett nöddrifttillstånd. Återuppbyggnadsplanen ska aktiveras

Tillbaka till Anna Carlén på Energimarknadsinspektionen.

Varför är det viktigt med de här planerna?

– Planerna har viktiga syften. Vi ska kunna hantera extraordinära händelser i elnätet under kriser. Något som skrämmer medborgare i vardagen och kan påverka samhället i stort är långa och omfattande strömavbrott. Planernas syfte är att minska risken för sådana avbrott.

EU-förordningen – fakta

Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER).
ER beskriver minimikrav och principer för hur transmissionsnätföretagen ska hantera nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd.

ER ska:

 • förebygga omfattande störning och nätsammanbrott
 • förhindra och förebygga att en incident sprids eller förvärras
 • möjliggöra en effektiv och snabb återuppbyggnad av elsystemet efter nätsammanbrott.

https://www.dn.se/ekonomi/dn-avslojar-sverige-brister-stort-i-elberedskap-och-bryter-mot-eu-lag/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Podcast: Om ellastbilars laddbehov

Infrastrukturen är redo för eldrivna fordon även i de tyngre segmenten och via OmEV får vi en intervju med Volvo lastvagnar man tror kommer krävas

Tunga batterilastbilar börjar synas i försäljningen.  Förra året var fyra procent av nyregistrerade lastbilar över 16 ton eldrivna. Det ställer krav på laddinfrastruktur för distributionstrafik.

omEV #77:
Om ellastbilars laddbehov

Medverkar gör: Staffan Rödjedal, Nils Odebo Länk och Anders Berger från Volvo

Så hur kommer laddbehovet i Sverige fördelas geografiskt och effektmässigt när de laddbara lastbilarna slår igenom? Var och när behöver man börja planera för en kraftigt ökad efterfrågan?

Ur innehållet

 • Vilken typ av data om fordonsrörelser och energibehov har använts
 • Vilka övriga antaganden är gjorda
 • Vad visar scenarierna
 • Hur representativa är data för Volvolastbilar för övrig trafik
 • Kan körmönster komma att ändras när åkarna använder batterielektriska lastbilar
 • Hur kan denna typ av prognoser stödja elnätsbolagen och vad tror Volvo att de behöver göra för att möta den ökande efterfrågan
 • Vad kan denna utveckling innebära för åkerier och transportföretag
 • Vilken roll kan transportköpare ha och hur kan science based targets i företag komma in
 • Några utblickar till Frankrike, Tyskland och USA

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Tidö-regeringens bantning av Naturvårdsverket kan ge långvariga konsekvenser

Via Dagens ETC: Naturvårdsverkets krympande budget och personalstyrka gör det svårare för myndigheten att bidra till att minska avfallet från hushåll och företag, och därmed nedskräpningen och klimatutsläppen från sopförbränning.

Naturvårdsverket: Avbräck i arbetet mot ökande avfall

– Vår förmåga att ta egna initiativ för att driva på den cirkulära ekonomin blir mer begränsad, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket som nyligen gick ut med ett stort varsel.

I fjol varnade Naturvårdsverket för risken att införandet av bland annat nya EU-regler mot engångsplast och annat avfall ”avstannar eller helt går i stå” om regeringen inte förstärker finansieringen av myndigheten.

Totalt efterfrågades en ökning med nästan 100 miljoner kronor jämfört med 2023, till 718 miljoner 2025. Men regeringens höstbudget aviserade i stället en sänkning till 582 miljoner nästa år, och häromveckan varslade därför Naturvårdsverket 65 anställda, en tiondel av personalen, om uppsägning.

Regeringen har uppmärksammat att nedskärningen mestadels beror på att vissa tidsbegränsade satsningar upphör vid nästa årsskifte. Det gäller satsningar ”som MP beslutade när de satt i regeringen”, skriver Niki Westerberg, pressekreterare för klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), på X.

Men de tidsbegränsade satsningarna är inte bara den förra regeringens politik, utan avser just de EU-ramlagar om engångsplast och producentansvar för förpackningar, som Naturvårdsverket begärt ökade anslag för nästa år för att införandet inte ska riskera att gå i stå.

Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, räknar i dag med att kunna upprätthålla en miniminivå på införandet av de nya reglerna, genom att nedskärningarna sprids ut över hela myndigheten.

– Men att vi tappar de tillfälliga medlen är ett avbräck som kommer vara kännbart. Det finns önskemål om att vi ska vara mer generellt stödjande i utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Men där får vi mer begränsade resurser, säger han till Dagens ETC.

”Otillräckliga resurser”

Ett annat område där Naturvårdsverket kommer att sänka sin ambitionsnivå till följd av nedskärningarna är klimat- och luftanalys.

– Det området handlar framför allt om utsläppsdata, scenarier och uppdrag som vi har till regeringen, såsom underlag till regeringens klimatredovisning som vi tar fram varje år, säger Sara Almqvist, chef för klimatanalysenheten på Naturvårdsverket.

Så vi kommer veta mindre om vad som händer med luften och klimatet?

– Vi kommer försöka parera det här så bra vi bara kan, så jag kan inte säga rakt av att vi kommer få mindre kunskap. Men vi får mindre kapacitet att utföra analysuppdrag. Vi undersöker nu vad vi kan skära ner på.

Fackförbundet ST, som har många medlemmar bland Naturvårdsverkets anställda, är kritiskt till den minskade budgeten.

– De otillräckliga resurser som regering och riksdag ger till de statliga myndigheterna får konsekvenser i form av sämre arbetsmiljö, ökad stress och sämre verksamhet. Det gäller generellt och det gäller också Naturvårdsverket. Det är klart att det också kommer att få effekter för alla i sina lokalsamhällen när Naturvårdsverket inte kan bidra på det sätt som man har gjort förut, säger ST:s förbundsordförande Britta Lejon.

https://www.etc.se/klimat-miljo/naturvaardsverket-avbraeck-i-arbetet-mot-oekande-avfall

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Live Aid återuppstår – Earth Aid Live väntas ge globala konserter för att tackla klimatkrisen

Harvey Goldsmith, konsertarrangör som producerade bla. den ikoniska globala Live Aid 1985, har i dagarna avslöjat ett nytt flerårigt konsertprojekt för att gynna åtgärder mot klimatkrisen.

Earth Aid Live kommer att äga rum i sex länder på fem kontinenter under en helg i augusti 2025, inklusive London, Los Angeles och Rio de Janeiro, med band, musiker och event som ännu inte tillkännagetts.
Goldsmith planerar även liknande evenemang 2030 och 2035, och kommer att innehålla konserter på plats som virtuellt. Enligt artikel i The Guardian

Med utgångspunkt i vad vi uppnådde med Live Aid 1985, är vårt mål att förena människor från alla samhällsskikt i det gemensamma uppdraget att förbättra vår värld.”

Harvey Goldsmith, mer om honom finns på Wikipedia
Mer om Earth Aid Live kommer att finnas tillgängligt via hemsidan
Earth Aid Live

Earth Aid Live är den senaste storskaliga satsningen från underhållningsindustrin för att uppmärksamma och samla in pengar för klimatkrisen. 2007 stöttade Goldsmith Live Earth, en global evenemangsserie organiserad av Al Gore och entreprenören Kevin Wall, som innehöll artister som Madonna, Kanye West och Red Hot Chili Peppers.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Klimatforskaren Michael Mann vann viktig rättegång mot klimatskeptiker

En stor seger för vetenskap, sanning och forskare som ägnar sina liv åt att söka fakta i viktiga frågor som påverkar människors hälsa och vår planets framtid.

Bakgrund

Mann blev berömd för en graf som först publicerades 1998 i tidskriften Nature som kallades ”hockeyklubban” för sin dramatiska illustration av en värmande planet. Den visade att medeltemperaturerna på norra halvklotet förändrades lite under 900 år, tills de började stiga snabbt på 1900-talet. Just detta faktum är nu i skrämmande realitet. Lyssna/se klippet nedan:

Klipp CNN där Michael Mann berättar om rättens utlåtande

Man kan läsa mer om fallet här via The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2024/feb/09/us-climate-scientist-michael-mann-wins-1m-in-defamation-lawsuit

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Fortfarande oklart om elvägar

OmEV har gjort en analys kring nuvarande läge både här i Sverige och internationellt. Vad händer med elvägar? I två nyhetsbrev granskar omEV elväg. Del 1 beskriver varför elvägar utreds och hur långt man kommit.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Trafikverket beviljar ytterligare snabbladdning i norra Sverige

Trafikverket har gett ytterligare stöd till bygge av 29 nya snabbladdare för elbilar. De flesta i de nordligaste länen. Förutom de 60 som redan är i drift ska 50 till öppna senast 2025.

Trafikverket ger ekonomiskt stöd för att snabba på utbyggnaden på de platser längs våra större vägar där snabbladdare saknas. Stöd om cirka 100 miljoner kronor delas nu mellan nya snabbladdstationer på 29 sträckor. De nya stationerna ska vara färdigställda och i drift senast 2025.

De ska minst kunna leverera 150 kW under tre timmar vilket innebär att energilager kan användas. En utbyggd laddinfrastruktur är en förutsättning för övergången till elfordon, vilket också bidrar till klimatmålen om minskade utsläpp av växthusgaser. Alla ska kunna köra genom hela landet med elfordon och snabbladdning behövs för att det ska vara möjligt att göra längre resor.

Längre etableringstid och lägre kostnader har ökat attraktiviteten

– Vi är mycket nöjda med att 29 av 30 utlysta sträckor får snabbladdare. Längre etableringstid, lägre driftkostnader och bättre möjligheter till elnätsanslutning, tack vare energilager, har gjort det mer attraktivt att bygga snabbladdstationer den här gången, berättar Hanna Eklöf, Trafikverket.

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/nationella-nyheter/2024/februari/60-laddstationer-i-drift-med-stod-fran-trafikverket/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Är vi pessimismens fångar?

Jag ser pessimism som är en följd av alla negativa signaler i vår omvärld. Framförallt gäller detta kring de varningssignaler forskningen lagt fram kring alarmerande klimatförändringar sedan 80-talet och som de senaste åren lyfts fram som ett av de största existentiella hoten mot mänsklighetens fortlevnad och framtid. Vi, borde istället se möjligheterna.

Just varningar har fått allt större betydelse och har fått mer eller mindre uppmärksamhet där även grupper av klimataktivister sedan flera år har tagit varningarna på fysiskt allvar, för att inspirera allmänhet och våra politiker. Ofta med ifrågasatt ”civil olydnad” för att uppmärksamma att vi globalt ligger alltför långt efter nå de klimatmål som är nödvändiga för en förnybar framtid. Detta utnyttjas i sin tur exempelvis av fossila branscher ”under mattan”. Även polariserande krafter är ute efter helt andra mål. Tex att slå sönder våra demokratier.

Solenergi, vindkraft, vattenkraft kan bli del av nya basenergin

Det finns en ny verklighet vi kan ta till oss. Ingenting är omöjligt med dagens möjligheter till en smart, relativt snabb energiomställning.
Många är allmänt tydligt rädda för att den egna ekonomin skall komma i fara. Att se ekomiska hinder för den egna ekonomin och att staten tar mer än den ger. Denna pessimism utnyttjas av krafter i tex oljeindustri och skrupelfri politik som vill dra fördelar av missnöje på just snabba förändringar, ofta för egen personlig vinning. Därav riskerar energiomställningen försenas och ev bromsas upp flera år trots att mycket forskning visar på fördelar för både konsument och samhälle

Du får mer makt över din ekonomi

Vi  har redan verktygen i form av förnybar energi att lösa just klimatmålen, på plats även för den enskilde. Senaste åren har sol och vindenergi utvecklats så effektivt att kostnaderna för både produktion och anläggning gått ned och beräknas gå förbi traditionell baskraft som tex kärnkraft redan 2026.

Och missa inte jobben

Något som länge påpekats är också att arbetsmarknaden bokstavligen skriker efter kompetens. Med andra ord är det verkligen dags söka dessa nya jobb som kommer att ge både utvecklingsmöjligheter och trygghet inom en väldigt spännande framtid för väldigt många grupper.

Fördelar och nackdelar med omställning till förnybar energi: Länk till hela rapporten.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Driftsättning nära – Minesto förbereder Dragon 12 i Vestmanna, Färöarna

Via energinyheter.seMinesto, en ledande aktör inom havsenergiutveckling, fortsätter sina ansträngningar för att slutföra förberedelserna inför driftsättningen av Dragon 12 i Vestmanna, Färöarna. VD:n för Minesto kommenterar pågående aktiviteter.

Dragon 12 representerar världens första tidvattendrake i megawattskala och har framgångsrikt genomgått installation och avinstallation. Trots utmanande väderförhållanden med kraftig snö och starka vindar har Minestos team fortsatt arbetet med att genomföra de nödvändiga åtgärderna. Slutliga förberedelser görs nu inför installation och start av produktionsfasen. Driftsättningen av denna banbrytande enhet kräver precision och noggrannhet.

”Vi får betydande uppmärksamhet både lokalt på Färöarna och från intressenter i Sverige och globalt för vår framsteg. Vårt tydliga mål är att snabbt sätta igång produktionen av D12. Vi har en fungerande plats med bekräftad infrastruktur. Kommunikationen med den installerade draken och alla delsystem har varit tillfredsställande under installationsprocessen. Ändå kräver varje steg noga engagemang och precision innan produktionen påbörjas”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

”Vi bryter ny mark – ingen har tidigare installerat eller flugit en undervattensdrake i megawattskala. Många processer och procedurer genomförs för första gången, som hantering av den långa förankringslinan, kommunikation med styrsystemet eller öppning av en rodermodul för att inspektera en sensor. Dessa måste följa specifika steg och utföras av rätt experter för att garantera ett säkert och kontrollerat genomförande”, tillägger Martin Edlund.

”Vi är naturligtvis angelägna om att påbörja elproduktionen, och förväntningarna på oss som företag är helt befogade”, avslutar Martin Edlund.

Dragon 4 har samtidigt producerat elektricitet under vintern och visat teknikens förmåga att generera basenergi från denna förnybara källa. Med planerbar produktion som en central komponent i energimixen kan både kapital- och driftskostnader minskas samtidigt som tillförlitligheten bibehålls. Dragon 4 är för närvarande på kaj för planerat underhållsarbete, enligt Martin Edlund.

https://www.energinyheter.se/20240125/30712/driftsattning-nara-minesto-forbereder-dragon-12-i-vestmanna-faroarna

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidvattenkraftverk

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center