DN avslöjar: Sverige brister stort i elberedskap och bryter mot EU-lag

Sverige bryter mot en EU-lag genom att sakna grundläggande elberedskap vid kriser och krig.
Det saknas fullständiga och godkända åtgärdsplaner för elnätskollapser – trots att dessa skulle vara på plats redan 2019.
Nu kan snart ett andra tillsynsärende startas mot Svenska kraftnät.

Sveriges elberedskap är i fokus efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men redan 2017 skapade EU en bindande lag. Den bestämmer förenklat hur tillförlitligt och säkert ett lands elsystem ska vara i kriser.

EU-lagen behandlar hur svenska städer och geografiska regioner ska kunna få el genom lokal elproduktion trots att elsystemet utanför städerna är utslaget. Det kallas ö-drift.  Dessutom ska elsystemet, enligt EU:s lagstiftning, kunna återstartas vid större haverier, något som kallas dödnätsstart.

När det svenska elsystemet befinner sig i pressade lägen anger EU-förordningen att Sverige måste ha tre planer: systemskyddsplan, återuppbyggnadsplan och provningsplan (se faktaruta). De två första skulle ha varit klara 2018 och den sista – provningsplanen – skulle vara klar och godkänd av tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) 2019.

Fakta – de olika krisplanerna i EU-direktivet

 1. Systemskyddsplan – åtgärder för att hantera nöddrift-tillstånd, bland annat förfarande vid manuell avstängning av elen (så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling)
 2. Återuppbyggnadsplan – förberedd samverkan mellan olika kontrollrum i Sverige för att snabbt och effektivt bygga upp elsystemet efter nätsammanbrott.
 3. Provningsplan – ska säkerställa att utrustning och resurser som anges i de andra planerna provas så att de fungerar.

DN kan nu avslöja att ingen av de tre planerna är klar. Det pågår därför ett tillsynsärende mot den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät (Svk). Ännu ett är aviserat.

– Självklart hade det varit bra om planerna varit klara och godkända i tid, säger Jorunn Cardell, tillförordnad chef på Svk:s enhet som heter Systemåtgärder.

Situationen kompliceras av att nästan samtliga av Sveriges reservkraftverk – åtta stycken – stängdes åren efter elmarknadens avreglering 1994. Därmed försvann hela 10 procent av Sveriges hela elproduktionskapacitet.

På tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen är Anna Carlén expert.

Hur allvarligt är det att Sverige inte har godkända planer för om elen skulle slås ut?

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte någon av planerna är på plats efter så många år. Sverige är nu ett av få länder utan godkänd komplett provningsplan. Det är ett underbetyg. Det är väldigt angeläget att få ordning på planerna.

Hon fortsätter:

– Jag förstår inte varför det verkar krävas tillsynsinsatser för att planerna ska tas fram, det ligger i allas intresse att stå rustade inför oväntade störningar.

Svk presenterade ofullständiga systemskydds- och återuppbyggnadsplaner 2018. Där saknades bland annat åtgärder för att manuellt stänga av elen, enligt interna Svk-dokument som DN tagit del av. Svenska kraftnät började åtgärda det – men tappade styrfarten.

I en skrivelse till regeringen den 30 mars 2022 skrev Svk:s generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe att planerna var ”försenade och inte kompletta”. ”Målsättningen är att de ska vara färdiga under 2023.”
Planerna är ännu i februari 2024 varken kompletta eller färdiga.

Jorunn Cardell på Svenska kraftnät igen:

– Vi håller på att uppdatera dem. Det som är kvar är att få alla åtgärder är på plats, säger hon.

Hur kan det komma sig att kravet på planerna funnits sedan 2018 men att ni ännu inte uppfyllt det?

– Jag är ny på chefsjobbet här och har inte varit med tidigare turer, men fokus hos Svenska kraftnät har varit att klara normaldrift – alltså klara vardagen. Det vi pratar om här är krav för nöddrift, men klarar vi inte normaldriften är vi illa ute.

Anna Carlén, expert på Ei kräver nu färdiga planer senast i mars.

– Om planerna inte är kompletterade så startar vi ett tillsynsärende – Sverige behöver ha kompletta planer så att vi har förberett åtgärder för störningar, säger hon.

Det blir i så fall alltså det andra tillsynsärendet i de här frågorna.

För det finns en tredje plan – provningsplanen. Den ska säkerställa att de andra planernas utrustning och resurser är utprovade. Svk skulle ha lämnat en godkänd sådan till Ei redan 2019, men än i dag finns ingen färdig plan. Ei startade därför ett tillsynsärende hösten 2022.

Svk lämnade in en ny version av provningsplanen i december. Ei ska inom kort lämna besked om den kan godkännas eller inte.

Strax innan jul offentliggjorde regeringen huvudpunkterna i sin energipolitiska propostion – där de betonar Svenska kraftnäts ansvar för att det ska finnas såväl ö-drift, dödnätsstart som återbyggnadsplan.

Jorunn Cardell på Svk säger att det pågår arbete med att säkerställa ö-drift och dödnätsstart av elnäten i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hur är det i resten av Sverige?

– Det finns vissa prioriterade områden. Jag kan av sekretesskäl inte gå in på mer.

Finns ö-drift och dödnätsstart där det ska finnas i Sverige?

– Utifrån det ansvar som vi har, så finns förmågor där de behövs. Men andra intressenter som sjukhus och Försvarsmakten kan nog tycka att det ska finnas på fler ställen.

Svenska elsystemets nivåer (systemdrifttillstånd)

Det svenska elsystemet är indelat i fem driftlägen. Från ”normalläge” ner till tre krisliknande lägen. EU-förordningen handlar i huvudsak om de lägen när hela eller delar av elsystemet slås ut.

 1. Normaldrift – allt är normalt.
 2. Skärpt drift – marginalerna för att hamna i ett allvarligt läge har krymt.
 3. Nöddrift – en eller flera gränser för driftsäkerhet. överträds. Systemskyddsplanen ska aktiveras.
 4. Nätsammanbrott – driften i hela eller delar av överföringssystemet avbryts.
 5. Återuppbyggnad – återupprätta systemdriften och bibehålla driftsäkerheten efter ett nätsammanbrott eller ett nöddrifttillstånd. Återuppbyggnadsplanen ska aktiveras

Tillbaka till Anna Carlén på Energimarknadsinspektionen.

Varför är det viktigt med de här planerna?

– Planerna har viktiga syften. Vi ska kunna hantera extraordinära händelser i elnätet under kriser. Något som skrämmer medborgare i vardagen och kan påverka samhället i stort är långa och omfattande strömavbrott. Planernas syfte är att minska risken för sådana avbrott.

EU-förordningen – fakta

Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER).
ER beskriver minimikrav och principer för hur transmissionsnätföretagen ska hantera nöddrifttillstånd, nätsammanbrott och återuppbyggnadstillstånd.

ER ska:

 • förebygga omfattande störning och nätsammanbrott
 • förhindra och förebygga att en incident sprids eller förvärras
 • möjliggöra en effektiv och snabb återuppbyggnad av elsystemet efter nätsammanbrott.

https://www.dn.se/ekonomi/dn-avslojar-sverige-brister-stort-i-elberedskap-och-bryter-mot-eu-lag/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Podcast: Om ellastbilars laddbehov

Infrastrukturen är redo för eldrivna fordon även i de tyngre segmenten och via OmEV får vi en intervju med Volvo lastvagnar man tror kommer krävas

Tunga batterilastbilar börjar synas i försäljningen.  Förra året var fyra procent av nyregistrerade lastbilar över 16 ton eldrivna. Det ställer krav på laddinfrastruktur för distributionstrafik.

omEV #77:
Om ellastbilars laddbehov

Medverkar gör: Staffan Rödjedal, Nils Odebo Länk och Anders Berger från Volvo

Så hur kommer laddbehovet i Sverige fördelas geografiskt och effektmässigt när de laddbara lastbilarna slår igenom? Var och när behöver man börja planera för en kraftigt ökad efterfrågan?

Ur innehållet

 • Vilken typ av data om fordonsrörelser och energibehov har använts
 • Vilka övriga antaganden är gjorda
 • Vad visar scenarierna
 • Hur representativa är data för Volvolastbilar för övrig trafik
 • Kan körmönster komma att ändras när åkarna använder batterielektriska lastbilar
 • Hur kan denna typ av prognoser stödja elnätsbolagen och vad tror Volvo att de behöver göra för att möta den ökande efterfrågan
 • Vad kan denna utveckling innebära för åkerier och transportföretag
 • Vilken roll kan transportköpare ha och hur kan science based targets i företag komma in
 • Några utblickar till Frankrike, Tyskland och USA

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Tidö-regeringens bantning av Naturvårdsverket kan ge långvariga konsekvenser

Via Dagens ETC: Naturvårdsverkets krympande budget och personalstyrka gör det svårare för myndigheten att bidra till att minska avfallet från hushåll och företag, och därmed nedskräpningen och klimatutsläppen från sopförbränning.

Naturvårdsverket: Avbräck i arbetet mot ökande avfall

– Vår förmåga att ta egna initiativ för att driva på den cirkulära ekonomin blir mer begränsad, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket som nyligen gick ut med ett stort varsel.

I fjol varnade Naturvårdsverket för risken att införandet av bland annat nya EU-regler mot engångsplast och annat avfall ”avstannar eller helt går i stå” om regeringen inte förstärker finansieringen av myndigheten.

Totalt efterfrågades en ökning med nästan 100 miljoner kronor jämfört med 2023, till 718 miljoner 2025. Men regeringens höstbudget aviserade i stället en sänkning till 582 miljoner nästa år, och häromveckan varslade därför Naturvårdsverket 65 anställda, en tiondel av personalen, om uppsägning.

Regeringen har uppmärksammat att nedskärningen mestadels beror på att vissa tidsbegränsade satsningar upphör vid nästa årsskifte. Det gäller satsningar ”som MP beslutade när de satt i regeringen”, skriver Niki Westerberg, pressekreterare för klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), på X.

Men de tidsbegränsade satsningarna är inte bara den förra regeringens politik, utan avser just de EU-ramlagar om engångsplast och producentansvar för förpackningar, som Naturvårdsverket begärt ökade anslag för nästa år för att införandet inte ska riskera att gå i stå.

Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, räknar i dag med att kunna upprätthålla en miniminivå på införandet av de nya reglerna, genom att nedskärningarna sprids ut över hela myndigheten.

– Men att vi tappar de tillfälliga medlen är ett avbräck som kommer vara kännbart. Det finns önskemål om att vi ska vara mer generellt stödjande i utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Men där får vi mer begränsade resurser, säger han till Dagens ETC.

”Otillräckliga resurser”

Ett annat område där Naturvårdsverket kommer att sänka sin ambitionsnivå till följd av nedskärningarna är klimat- och luftanalys.

– Det området handlar framför allt om utsläppsdata, scenarier och uppdrag som vi har till regeringen, såsom underlag till regeringens klimatredovisning som vi tar fram varje år, säger Sara Almqvist, chef för klimatanalysenheten på Naturvårdsverket.

Så vi kommer veta mindre om vad som händer med luften och klimatet?

– Vi kommer försöka parera det här så bra vi bara kan, så jag kan inte säga rakt av att vi kommer få mindre kunskap. Men vi får mindre kapacitet att utföra analysuppdrag. Vi undersöker nu vad vi kan skära ner på.

Fackförbundet ST, som har många medlemmar bland Naturvårdsverkets anställda, är kritiskt till den minskade budgeten.

– De otillräckliga resurser som regering och riksdag ger till de statliga myndigheterna får konsekvenser i form av sämre arbetsmiljö, ökad stress och sämre verksamhet. Det gäller generellt och det gäller också Naturvårdsverket. Det är klart att det också kommer att få effekter för alla i sina lokalsamhällen när Naturvårdsverket inte kan bidra på det sätt som man har gjort förut, säger ST:s förbundsordförande Britta Lejon.

https://www.etc.se/klimat-miljo/naturvaardsverket-avbraeck-i-arbetet-mot-oekande-avfall

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Live Aid återuppstår – Earth Aid Live väntas ge globala konserter för att tackla klimatkrisen

Harvey Goldsmith, konsertarrangör som producerade bla. den ikoniska globala Live Aid 1985, har i dagarna avslöjat ett nytt flerårigt konsertprojekt för att gynna åtgärder mot klimatkrisen.

Earth Aid Live kommer att äga rum i sex länder på fem kontinenter under en helg i augusti 2025, inklusive London, Los Angeles och Rio de Janeiro, med band, musiker och event som ännu inte tillkännagetts.
Goldsmith planerar även liknande evenemang 2030 och 2035, och kommer att innehålla konserter på plats som virtuellt. Enligt artikel i The Guardian

Med utgångspunkt i vad vi uppnådde med Live Aid 1985, är vårt mål att förena människor från alla samhällsskikt i det gemensamma uppdraget att förbättra vår värld.”

Harvey Goldsmith, mer om honom finns på Wikipedia
Mer om Earth Aid Live kommer att finnas tillgängligt via hemsidan
Earth Aid Live

Earth Aid Live är den senaste storskaliga satsningen från underhållningsindustrin för att uppmärksamma och samla in pengar för klimatkrisen. 2007 stöttade Goldsmith Live Earth, en global evenemangsserie organiserad av Al Gore och entreprenören Kevin Wall, som innehöll artister som Madonna, Kanye West och Red Hot Chili Peppers.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Klimatforskaren Michael Mann vann viktig rättegång mot klimatskeptiker

En stor seger för vetenskap, sanning och forskare som ägnar sina liv åt att söka fakta i viktiga frågor som påverkar människors hälsa och vår planets framtid.

Bakgrund

Mann blev berömd för en graf som först publicerades 1998 i tidskriften Nature som kallades ”hockeyklubban” för sin dramatiska illustration av en värmande planet. Den visade att medeltemperaturerna på norra halvklotet förändrades lite under 900 år, tills de började stiga snabbt på 1900-talet. Just detta faktum är nu i skrämmande realitet. Lyssna/se klippet nedan:

Klipp CNN där Michael Mann berättar om rättens utlåtande

Man kan läsa mer om fallet här via The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2024/feb/09/us-climate-scientist-michael-mann-wins-1m-in-defamation-lawsuit

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Fortfarande oklart om elvägar

OmEV har gjort en analys kring nuvarande läge både här i Sverige och internationellt. Vad händer med elvägar? I två nyhetsbrev granskar omEV elväg. Del 1 beskriver varför elvägar utreds och hur långt man kommit.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Är vi pessimismens fångar?

Jag ser pessimism som är en följd av alla negativa signaler i vår omvärld. Framförallt gäller detta kring de varningssignaler forskningen lagt fram kring alarmerande klimatförändringar sedan 80-talet och som de senaste åren lyfts fram som ett av de största existentiella hoten mot mänsklighetens fortlevnad och framtid. Vi, borde istället se möjligheterna.

Just varningar har fått allt större betydelse och har fått mer eller mindre uppmärksamhet där även grupper av klimataktivister sedan flera år har tagit varningarna på fysiskt allvar, för att inspirera allmänhet och våra politiker. Ofta med ifrågasatt ”civil olydnad” för att uppmärksamma att vi globalt ligger alltför långt efter nå de klimatmål som är nödvändiga för en förnybar framtid. Detta utnyttjas i sin tur exempelvis av fossila branscher ”under mattan”. Även polariserande krafter är ute efter helt andra mål. Tex att slå sönder våra demokratier.

Solenergi, vindkraft, vattenkraft kan bli del av nya basenergin

Det finns en ny verklighet vi kan ta till oss. Ingenting är omöjligt med dagens möjligheter till en smart, relativt snabb energiomställning.
Många är allmänt tydligt rädda för att den egna ekonomin skall komma i fara. Att se ekomiska hinder för den egna ekonomin och att staten tar mer än den ger. Denna pessimism utnyttjas av krafter i tex oljeindustri och skrupelfri politik som vill dra fördelar av missnöje på just snabba förändringar, ofta för egen personlig vinning. Därav riskerar energiomställningen försenas och ev bromsas upp flera år trots att mycket forskning visar på fördelar för både konsument och samhälle

Du får mer makt över din ekonomi

Vi  har redan verktygen i form av förnybar energi att lösa just klimatmålen, på plats även för den enskilde. Senaste åren har sol och vindenergi utvecklats så effektivt att kostnaderna för både produktion och anläggning gått ned och beräknas gå förbi traditionell baskraft som tex kärnkraft redan 2026.

Och missa inte jobben

Något som länge påpekats är också att arbetsmarknaden bokstavligen skriker efter kompetens. Med andra ord är det verkligen dags söka dessa nya jobb som kommer att ge både utvecklingsmöjligheter och trygghet inom en väldigt spännande framtid för väldigt många grupper.

Fördelar och nackdelar med omställning till förnybar energi: Länk till hela rapporten.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Driftsättning nära – Minesto förbereder Dragon 12 i Vestmanna, Färöarna

Via energinyheter.seMinesto, en ledande aktör inom havsenergiutveckling, fortsätter sina ansträngningar för att slutföra förberedelserna inför driftsättningen av Dragon 12 i Vestmanna, Färöarna. VD:n för Minesto kommenterar pågående aktiviteter.

Dragon 12 representerar världens första tidvattendrake i megawattskala och har framgångsrikt genomgått installation och avinstallation. Trots utmanande väderförhållanden med kraftig snö och starka vindar har Minestos team fortsatt arbetet med att genomföra de nödvändiga åtgärderna. Slutliga förberedelser görs nu inför installation och start av produktionsfasen. Driftsättningen av denna banbrytande enhet kräver precision och noggrannhet.

”Vi får betydande uppmärksamhet både lokalt på Färöarna och från intressenter i Sverige och globalt för vår framsteg. Vårt tydliga mål är att snabbt sätta igång produktionen av D12. Vi har en fungerande plats med bekräftad infrastruktur. Kommunikationen med den installerade draken och alla delsystem har varit tillfredsställande under installationsprocessen. Ändå kräver varje steg noga engagemang och precision innan produktionen påbörjas”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

”Vi bryter ny mark – ingen har tidigare installerat eller flugit en undervattensdrake i megawattskala. Många processer och procedurer genomförs för första gången, som hantering av den långa förankringslinan, kommunikation med styrsystemet eller öppning av en rodermodul för att inspektera en sensor. Dessa måste följa specifika steg och utföras av rätt experter för att garantera ett säkert och kontrollerat genomförande”, tillägger Martin Edlund.

”Vi är naturligtvis angelägna om att påbörja elproduktionen, och förväntningarna på oss som företag är helt befogade”, avslutar Martin Edlund.

Dragon 4 har samtidigt producerat elektricitet under vintern och visat teknikens förmåga att generera basenergi från denna förnybara källa. Med planerbar produktion som en central komponent i energimixen kan både kapital- och driftskostnader minskas samtidigt som tillförlitligheten bibehålls. Dragon 4 är för närvarande på kaj för planerat underhållsarbete, enligt Martin Edlund.

https://www.energinyheter.se/20240125/30712/driftsattning-nara-minesto-forbereder-dragon-12-i-vestmanna-faroarna

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidvattenkraftverk

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Flaskhalsar vid omställning till elbilar och möjliga lösningar – en fransk studie

Via Om Ev: WWF Frankrike har tagit fram en rapport om behovet av omställning till eldrift [1]. Man går igenom flaskhalsar som råvarutillgång, riskabla leveranskedjor och prisökningar. I tre scenarier räknar man på framtida behov av material till franska bilar, och föreslår åtgärder som minskar resursbehoven för att underlätta omställningen. Trenden mot allt större bilar och batterier har särskilt fokus.

Elektrifieringen är nödvändig

En tredjedel av klimatutsläppen i Frankrike kommer från transporter (liksom i Sverige). Rapporten inleder med att det därför av klimatskäl är mycket angeläget att ställa om snabbt till eldrift i transportsektorn.

Vad studien gör

I studien utgår man från att Frankrike i omställningen behöver få tillgång till en proportionerlig andel av de material som behövs till fordon i världen. De analyserar möjliga flaskhalsar som kan försvåra omställningen, och undersöker olika sätt att minska dessa risker.

Samlar många källor

Som källor använder man rapporter och översikter från IEA, Bloomberg och en rad andra analyser för att ställa samman en översiktsbild av kommande materialbehov, etablering av gruvor, råvarutillgångar, återvinningstrender, batteriutveckling och så vidare. I rapporten hänvisar man till källor för sina uppgifter.

De har valt ut metallerna koppar, litium, nickel, kobolt som indikatorer.

Potentiella flaskhalsar

Rapporten går igenom olika typer av flaskhalsar som kan försvåra eller begränsa övergången till eldrift i transporter.

Materialbehovet ökar enormt. För att uppnå Parisavtalet förutspås att behovet av kritiska metaller till batterier ökar 30 gånger till år 2040. Samtidigt ökar behovet av material till andra sektorer.

Koppar anses vara mer kritiskt än litium eftersom koppar har varit en viktig resurs mycket längre. Det är därför svårare att hitta nya kopparresurser att exploatera till rimlig kostnad. Det är mer sannolikt att de stora och värdefulla kopparfyndigheterna redan har exploaterats. Detta gör koppar till en kritisk resurs. Kopparanvändningen antas öka någorlunda proportionerligt med antalet elbilar eftersom koppar, till skillnad från de flera kritiska råvaror till batterier, inte är lika utbytbart.

Utvinningen skapar miljöskador, särskilt i tidiga led av leveranskedjor. Det finns också geopolitisk konkurrens som kan påverka leveranskedjor. Flera av de undersökta metallerna utvinns eller förädlas i ett fåtal länder och det gör marknaden osäker eller priskänslig.

Utvinning kan ske med otillräckliga social hänsyn. Gruvbranschen är en av de branscher som oftast förknippas med konflikter om mänskliga rättigheter. Gruvnäringen är fjärde viktigaste orsaken till avskogning och påverkar direkt eller indirekt en tredjedel av skogsekosystemen, enligt WWF.

Det tar lång tid att etablera nya gruvor. I medeltal går det mellan fem och tjugo år från prospektering till färdig gruva. Det kan utgöra en besvärlig flaskhals, särskilt i den fas vi nu befinner oss när materialbehoven ökar snabbt. Det kan helt enkelt bli svårt att få fram tillräckliga mängder. Då stiger priserna.

Ledtiderna verkar också öka. I medeltal tar det idag dubbelt så lång tid att utreda möjlighet till nickelutvinning jämfört med på 1990-talet. Det beror bland annat på ökade krav på att kartlägga miljöeffekter och hänsyn.

Samtidigt kan ökade kostnader bli en drivkraft att utveckla nya tekniker som exempelvis natriumjon-batterier. Men även teknikomställning har långa ledtider från utveckling till storskalig produktion, påpekas i studien.

Mineralhalten i de fyndigheter som exploateras sjunker långsamt. Globala trender visar att fyndigheter med högst halter exploateras först. Medelhalten i kopparmalm beräknas kunna sjunka 1,5-3,7 procent per år under kommande decennier och motsvarande prognos för nickel är 1,2 procent. Utvinningen av de utvalda mineralerna kan komma att kräva 25-30 procent mer energi år 2050 än idag.

Tillgången understiger behovet

Rapporten hänvisar till IEA:s som 2023 skrev att tillgången till alla fyra studerade metaller kommer vara lägre än prognostiserat behov år 2030, om man utgår från ambitiösa klimatmål. Med nuvarande trender verkar det vara svårt att uppnå de mål som vi behöver nå.

Tre framtidsscenarier

Alla dessa data sätter man samman till tre scenarier av hur materialtillgång av dessa metaller står sig i förhållande till förväntad utveckling i Frankrike av trafikbehov, storlek på fordon och behov från andra sektorer.

Scenario 1: De utgår från nuvarande utveckling för persontransporter i Frankrike till 2035 och 2050. Detta jämförs med två policyscenarier.

Scenario 2: Ett policyscenario som utgår från politik där man stabiliserar trafikutveckling och resandet på dagens nivå. Man antar att kollektivresandet ökar. Andelen suvar bromsas på dagens nivå.

Scenario 3. Detta policyscenario styr mot ett minskat bilinnehav, lägre andel suvar och en ökad andel kollektivresor och delade bilresor. Det totala resandet 2035 är sex procent än 2022.

Batteribehov med olika scenarier

Rapporten har gjort beräkningar av hur behovet av batterier till vägfordon kan påverkas till år 2035 med olika antaganden i scenarierna ovan. Batteribehovet skulle kunna minska med 9 procent om resandet minskar något (jämfört med referensscenariot). Med en högre andel kollektivresor och bildelning kan behovet minska ytterligare 14 procent.  Om bilarnas storlek hålls nere (färre suvar etc.) kan behovet minska med ytterligare 17 procent.

WWF:s åtgärdsförslag

WWF Frankrike föreslår ett antal åtgärder. Deras argument är att åtgärder behöver minska riskerna för att omställningen till eldriven persontrafik i Frankrike riskerar att bromsas upp eller försvåras av de olika flaskhalsar som beskrivs i rapporten. Här är deras förslag i sammanfattning.

 • Utforma skatter så att de styr batteristorleken i personbilar mot 50 kWh.
 • Ge inte skatterabatter till elbilar som väger mer än 1.600 kg, utom för stora familjer som kan få bonus vid köp av bil upp till 2.000 kg.
 • Ge inga skatterabatter till laddhybrider. Denna teknik används i alltför hög utsträckning till att ge extra prestanda och det motverkar resurshushållning med batterimaterial.
 • Anpassa skatter och bonusar så de tar hänsyn till låginkomstgrupper. Det motiveras med att underlätta för låginkomsttagare att välja eldrivna fordon.
 • Kräv att biltillverkarna årligen rapporterar medelvikten hos den sålda flottan till myndigheterna. Inför en avgift på 5 euro per kg som överstiger 1.600 kg för varje såld bil per år.
 • Inför nationella kollektivtrafikbiljetter som gör det enklare att resa i tåg och buss i olika regioner.
 • Inför krav på aktivt mobilitetsarbete för arbetsgivare med minst 11 anställa.
 • Öka offentliga anslag till infrastruktur som främjar cykling och bildelning.

OM Ev’s egen kommentar

Fakta i sig är inte nya. Men jag blev intresserad av denna studie för att man har ställt samman de många potentiella riskerna och flaskhalsarna på ett systematiskt sätt. De har sedan illustrerat olika möjligheter att minska risker. Då visar inte bara på möjligheter med teknik och leveranskedjor utan också möjligheten i att styra fordons storlekar och få ett mer resurseffektivt resande. Frankrike är likt många andra västländer i det avseendet.

Några antaganden i deras scenarier och förslag kan nog uppfattas som lite oortodoxt eller orealistiskt. Om man bortser från detta så lyfter rapporten ändå fram att elektrifieringen behöver stödjas med mer än bara själva teknikskiftet.

Källa

[1] WWF Frankrike november 2023. Critical metals: The SUV impasse. What scenario for a successful transision in mobility? Vi har tillgång till en förhandskopia på engelska. Franska upplagan finns här. Den som vill få tillgång till engelska versionen kan skriva till omev@omev.se.

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center

Därför har begagnade elbilar blivit totalt iskalla – Ett klimatbedrägeri?

Ur Krönika av Mats Nilsson Carup. – Begagnade elbilar är iskalla i Sverige och har blivit som Svarte Petter för bilhandlarna. Efter chocksänkningen av dieselpriset är det nu ännu värre. Bilarna är så svåra att sälja att många istället måste exporteras ut från Sverige. Elbilsomställningen i Sverige har blivit till ett klimatbedrägeri när bilarna nu försvinner utomlands. 

Det krävs att en elbil körs minst 5000 mil för att bli mer klimatsmart än en bensinbil. Men när en begagnad elbil som privatleasats i Sverige lämnas tillbaka säljs den ofta inte vidare i Sverige. Så luras vi på både klimatnytta och klimatbidrag. Begagnade elbilar är så svåra att sälja i Sverige att de istället lämnas på auktion och sedan försvinner utomlands

Siffrorna från 2023 talar sitt tydliga språk. Var fjärde begagnad elbil som säljs lämnar landet, upp över 100 procent fån året innan. Det är en katastrof för elbilsomställningen. Jag har borrat ner mig i statistiken och försökt följa bilarnas väg bort från Sverige. De flesta av bilarna som exporteras är privatleasingbilar. De såldes med fina klimatlöften, men när bilarna körts i tre år försvinner de bort från Sverige. Vi är nu mitt i baksmällan från privatleasinghypen. 

Först var jag arg på generalagenterna och bilhandlarna och tänkte att de var cyniska som cashade in klimatbonus på 60 000-70 000 kronor, privatleasinghyror och sedan skickar iväg bilarna utomlands för att göra ännu lite större vinst. Men efter att gjort efterforskningar och pratat med flera bilhandlare tänkte jag om. Det finns helt enkelt nästan inga bilköpare i Sverige som vill ha begagnade elbilar. 

Generalagenter och bilhandlare har helt enkelt inget val, eftersom få vill köpa bilarna i Sverige. Så här går det till när någon lämnar tillbaka sin privatleasade elbil: Efter två eller tre år kommer bilen tillbaka till en handlare. Men många handlare har redan på förhand gett upp att få bilen såld i bilhallen. Det kan bli stående i månader och år. Istället för att bli sittande med Svarte Petter läggs bilarna ut på auktion hos företag som BCA, Handlarbudet och Trading Solutions. Där kan alla svenska bilhandlare bjuda på bilarna – men oftast är det utländska aktörer som bjuder högst och köper upp de svenska elbilarna. 

Efterfrågan på begagnade elbilar i Sverige är så liten att bilarna inte stannar här när det finns fri rörlighet för dem inom EU. Efter den kraftiga sänkningen av diesel- och bensinpriset vid nyår har det blivit ännu värre, uppger flera bilhandlare jag pratat med. Vissa bilhandlare skyr just nu begagnade elbilar som pesten. Efter nyår har efterfrågan på dieselbilar istället ökat kraftigt hos den breda gruppen av bilköpare. Att ha en elbil i lager kan förutom räntekostnaderna innebära kraftig värdeminskning på kort tid. 

Det är otroligt synd, för om det här fortsätter försenar vi vår klimatomställning med flera år. Vi journalister skriver jättemycket om nya kommande billiga elbilar för 250 000 kronor, men de bilarna finns ju redan. Det går att köpa en jättefin begagnad Volkswagen ID.3 eller BMW i3 för 250 000 kronor. Men väldigt få verkar vilja ha de bilarna längre i Sverige. Vi köper hellre en bensin- eller dieseldriven bil som kostar 50 000 kronor mindre och lägger besparingen på att tanka. De bilarna är lätta att sälja just nu. 

Hur kunde det bli så här? Vi kan konstatera att vi människor är ett kortsiktigt släkte och mest agerar utifrån hur vinden blåser för dagen. För mindre än två år sedan stod bränslepriserna på topp. Då ville alla ha elbil och priserna på begagnade elbilar skenade uppåt. En begagnad elbil var ofta dyrare än en ny. 1,5 år senare är bilden den diametralt motsatta och elbilarna är väldigt svårsålda på andrahandsmarknaden.

Det har också mycket med trygghet att göra. Elbilarna är nya och oprövade och ingen vet säkert vilka reparationer som kan behövas efter några år. Batteriet försämras inte så mycket, men bilarna säljs utan ett tillförlitligt batteritest vilket oroar i onödan. Efter åtta år är batterigarantin borta på bilarna, då riskerar ägaren i värsta fall ett batteribyte för 200 000 kronor, även om det hittills varit mycket ovanligt.

Men ingen vill köpa grisen i säcken, och bilhandeln ligger långt efter när det gäller att trygga begagnatköparna av elbilar och visa på fördelarna. Att de flesta begagnade elbilar säljs helt utan batteritest är märkligt, idag finns det tillförlitliga test som visar hur batteriet mår och undanröjer osäkerheten. 

Om inte Sverige ska tömmas helt på elbilar måste bilbranschen ta sig i kragen och göra den begagnade elbilen till en mer attraktiv produkt. Att återigen ropa på hjälp från politiskt håll kommer inte lösa problemet. Mitt råd till dig som bilköpare är att inte tänka så kortsiktigt, om ett år kan soppan vara tokdyr igen. Då är det dieselbilen som är Svarte Petter igen. En bra begagnad elbil för 250 000 kronor är ett fynd om du tänker lite långsiktigt.

https://carup.se/darfor-har-begagnade-elbilar-blivit-totalt-iska

TeslaOwnersWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.seEnergy Evolution Center