Chalmers: Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

Via Chalmers: Det krävs justeringar i regelverken för att främja byggande av större solcellsanläggningar i energigemenskaper, vilket kan bidra till målet om hundra procent förnybar elproduktion till år 2040.

– Om vi ska kunna öka mängden solenergi i Sverige måste vi se till att fler får tillgång till solceller, inte bara de med villor och som har råd att köpa en anläggning, säger Amanda Bankel, som är doktorand på avdelningen för Innovation and R&D Management vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Den nya studien av Amanda Bankel och Ingrid Mignon, docent vid samma avdelning, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy. Den visar att det finns en bristande samsyn i hur forskare, beslutsfattare och företag ser på affärsmodeller inom solenergi. Bland annat har affärsmodeller som riktar sig mot energigemenskaper fått stor uppmärksamhet inom forskning och beslutsfattande på exempelvis EU-nivå. En energigemenskap innebär att många personer går ihop för att producera, dela och konsumera förnybar energi lokalt.

Men sådana affärsmodeller finns knappt bland företagen på den svenska marknaden. Det betyder inte att det saknas energigemenskaper i Sverige – bara att företag inte ser behovet av att utforma sina affärsmodeller mot dessa kunder. Om svenska beslutsfattare vill öka mängden solenergi genom energigemenskaper så måste de också förstå hur företag som erbjuder solcellsanläggningar resonerar och vad som motiverar dem att rikta in sig mot just energigemenskaper, menar Amanda Bankel.

Andra lösningar som gör det möjligt för kunder att köpa solenergi som en tjänst genom exempelvis leasing är också ovanliga i Sverige, trots att detta fått stort genomslag i andra länder, bland annat USA.

– Svenska styrmedel har gynnat småskaliga anläggningar där den som förbrukar solenergin också är den som köper och äger anläggningen. Därför är det inte förvånande att vi ser många företag som erbjuder dessa lösningar och bara ett fåtal som riktar sig till dem som inte vill eller har möjlighet att investera i en egen anläggning.
– Om Sverige ska nå sitt mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 borde beslutsfattare se till att fler får tillgång till solceller genom att främja olika typer av lösningar, säger Amanda Bankel.

Länk till Chalmers artikel: https://news.cision.com/se/chalmers/r/storskaliga-losningar-for-solenergi-lyser-med-sin-franvaro,c3587652

Om energigemenskaper

Energigemenskaper innebär att många personer går ihop för att producera, dela och konsumera förnybar energi lokalt. Enligt Energimyndigheten beskrivs de som ett effektivt sätt att möta energiomställningens utmaningar.

Energigemenskap

Om leasing

Leasing av solceller innebär att man som bostadsägare hyr en solcellsanläggning. Företaget som man leasar av äger alltså anläggningens på ens tak. I stället för att göra en stor investering själv betalar man månadsvis till företaget som äger, driver och underhåller anläggningen.

Om studien

Studien “Solar business models from a firm perspective – an empirical study of the Swedish market” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy, volym 166, juli 2022:

Forskningen har fått finansiering från Energimyndigheten.

TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

”Det är inte bra vara i beroenderelation till Kina” FOI

Kinesiskt bolag enskilt största ägare av svensk vindkraft – utvecklingen oroar

  • Andelen utländska ägare av svensk vindkraft har nära på fördubblats på bara några få år, och den enskilt största ägaren är idag ett statligt kinesiskt bolag, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.
  • Den tekniska utvecklingen har gjort vindkraftverken betydligt större. Det krävs miljardinvesteringar för att bygga moderna vindparker, och den typen av kapital finns ofta hos internationella bolag.
  • ”Kina använder ofta sitt ekonomiska inflytande för att få politiska fördelar. Det är inte bra att komma i en beroendeställning”, säger Kina-analytikern Oscar Almén, på Försvarets Forskningsinstitut FOI.

https://sverigesradio.se/artikel/kinesisk-agare-av-vindkraft-oroar

TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Norrlandskommuner öppnar för vindkraft i havet: Grön omställning viktigare än utsikten

  • Piteå, Nordmaling, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik öppnar upp för havsbaserad vindkraft i deras vatten, visar Sveriges Radios enkät till kommunalråden i norr.
  • När det gäller utbyggnaden av vindkraft tittar många etablerare på haven där verken både blir effektivare och längre bort från bebyggelse.
  • ”Jag tycker också att det finns en viss skönhet i vindkraftsparkerna ute till havs”, säger Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande i Timrå.

https://sverigesradio.se/artikel/norrlandskommuner-oppnar-for-vindkraft-i-havet-gron-omstallning-viktigare-an-utsikten

Foto från North Hoyle Windfarm – Wales, Wikipedia

TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

46% ökning av nya solcellsanläggningar sedan 2020

Via – Energimyndigheten: Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på 500 MW. En kraftig ökning med 46 procent jämfört med 2020.

Vid slutet av 2021 fanns det därmed 92 360 elnätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, och den totala installerade effekten uppgår nu till 1 593 MW (cirka 1,6 GW).

Solcellsanläggningarna producerar nästan lika mycket el per år som en kommun av Gävles storlek använder årligen. Det kan även jämföras med nästan 4 procent av de svenska hushållens elanvändning under ett år. 

– Två faktorer som bidrar till det stora intresset för att installera solceller är troligtvis att många vill bidra till klimatomställningen och att elpriserna har stigit kraftigt den senaste tiden, säger Johan Harrysson, handläggare för statistik på Energimyndigheten.

Årets statistik för nätanslutna solceller är mer komplett än tidigare år. Skälet är att det nu finns tillräckligt många olika solcellsanläggningar runt om i Sverige för att statistiken ska kunna redovisas utan att röja uppgifter om enskilda personer eller företag.
Länk till artikeln på Energimyndigheten

TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Elektrisk drift fångar Toyotas intresse ??

Satsar på elbussar

Via Dagens Näringsliv: Världen över finns väldigt mycket kollektivtrafik och intresset och den faktiska utvecklingen mot förnybar energi leder till många faktiska beställningar av eldriven busstrafik. Det finns många framgångsrika satsningar både i vårt land och stora satsningar är redan på plats globalt. Tex i Indien med 2500 bussar!

Toyota, som hittills inte varit särskilt sugen på att utveckla elbilar, vill ändå satsa på elbussar. Detta görs i samarbete med Hino och Isuzu, där den förstnämnda är ett dotterbolag till Toyota.

Även om Hino och Isuzu är konkurrenter inom vissa områden, samarbetar de om bussar. Företagen har gjort detta sedan 2002 genom en joint venture som heter J-Bus Ltd

Handlar om stadsbuss

Det är faktiskt två bussprojekt Toyota-Hino-Isuzu har på gång. Den första är en batterielektrisk buss som kommer att vara i produktion 2024. Utöver detta har inte mycket meddelats om den kommande bussen, förutom att den kommer att ha en låggolvsdesign över ungefär hela längden av bussen. Det är med andra ord en stadsbuss det handlar om.

Men vätgasen har de inte släppt

Det andra bussprojektet ligger längre fram i tiden, även om det bygger på elbussen som ska vara i produktion om två år. Det handlar om att dra nytta av den vätgasexpertis Toyota har, och den här bussen kommer att drivas av vätgas med hjälp av bränsleceller.

TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Låt inte politiken bli en bromskloss för den gröna omställningen

Det är dags att lägga dagspolitiken åt sidan och ta sig an de stora utmaningarna. Näringslivet behöver långsiktiga spelregler och takten i den gröna omställningen behöver öka, skriver Centerpartiets Rickard Nordin och Lars Thomsson.

Via Alltinget: Väldigt mycket talar för att vindkraften kommer att stå för lejonparten av framtidens elproduktion, skriver debattörerna

Att klimatomställningen brådskar har knappast undgått någon vid det här laget. Nu planeras historiskt stora satsningar för att klara omställningen inom alla sektorer. Det är helt nödvändig för att rädda klimatet men också samtidigt bra för Sveriges framtida konkurrenskraft att vi blir en grön industrination.

Elnätet måste förnyas

För att denna transformation ska kunna lyckas – i tid – behöver politiken avgöra ett antal stora frågor och göra svåra avvägningarna mellan olika intresseområden. Tekniken, kapitalet och kunnande finns för att klara omställningen, nu är det en uppenbar risk att politiken blir bromsklossen för omställningens genomförande. Färdplanerna från Fossilfritt Sverige har inte tagits om hand och elektrifieringsstrategin riskerar att bli en papperstiger.

Den kanske allra största utmaningen är att klara elnätets förnyelse. Befintligt stamnät är gammalt och behöver stora investeringar för att bygga bort flaskhalsar med mera. Dessutom ska det byggas ett helt nytt stamnät till havs för att ansluta stora havsbaserade vindkraftparker. Centerpartiet vill sätta upp ett mål om att fördubbla kapaciteten i elnätet. Utmaningar med gammalt elnät, stamnät till havs och fördubblad kapacitet ska lösas inom de närmsta decennierna. Det kommer att kosta, men alternativen är betydligt mycket dyrare.

Kärnkraft av mindre betydelse

I dag har ingen det långsiktiga ansvaret för Sveriges elförsörjning. Vi vill att Svenska kraftnät ska få ett större ansvar för den planering som behövs i omställningen och utbyggnaden. Väldigt mycket talar i dag för att vindkraften, både på land och till havs, kommer att stå för lejonparten av framtidens elproduktion, vid sidan av vattenkraften.

Redan nu är det uppenbart att klimatomställningen bromsas av politikens oförmåga att hantera stora skeenden. 

Anledningen är att ny vindkraft är extremt billig att producera och dessutom snabb att bygga samtidigt som mycket av den ökade användningen kan styra efterfrågan till perioder med mycket vind och låga priser. Det gör att politiken måste höja sig ifrån dagens sidodiskussion om kärnkraftens vara eller icke vara. Kärnkraften kommer med stor sannolikhet ha en minskande roll i det framtida svenska elsystemet, därför får inte debatten tillåtas bromsa de stora utmaningarna vi står inför med elnätets omgörning.

Ersättning till markägare

Dagens praxis med hur vi hanterar tillståndsprocesserna är allt annat än hållbart. Prövningstiderna är orimligt långa och utgångspunkterna i avvägningarna orimliga. Ofta får lokal påverkan i detaljfrågor gå före den nationella och globala nyttan av gjorda investeringar.

Här behövs det utvecklas en ny balanspunkt där miljöförbättringar vägs mot lokal miljöpåverkan i till exempel miljöbalken och art- och habitatskyddet. Det behövs också relevanta ersättningar till den som blir granne med en vindpark eller kraftledning. I dag får bara markägaren ersättning och i elnätens fall är den allt annat än tillräcklig.

Lägg dagspolitiken åt sidan

Det är dags att lägga dagspolitiken åt sidan och ta sig an de stora utmaningarna. Näringslivet behöver långsiktiga spelregler och takten i omställningen behöver öka. Med rätt beslut kommer Sveriges konkurrenskraft öka samtidigt som utsläppen minskar.

Redan nu är det uppenbart att klimatomställningen bromsas av politikens oförmåga att hantera stora skeenden. Centerpartiet är redo att ta sig an dessa utmaningar, att göra svåra avvägningar och att stå för ingångna överenskommelser. Finns kraften hos övriga partier för nationell samling kring klimatomställningen?

https://www.altinget.se/infrastruktur/artikel/c-laat-inte-politiken-bli-en-bromskloss-for-den-grona-omstallningen

Solceller på stora tak lönar sig

Allt bättre förutsättningar för solceller på riktigt stora tak

Via Solcellskollen: Just industri- och logistikfastigheter är ännu helt outnyttjade och kostnaderna är betydligt lägre för takanläggning än för markanläggningar. Det behövs även betydligt mindre montagematerial och det finns sällan en konflikt med annan alternativ användning av ytan.

Som exempel äger Sveriges tio största ägare av logistikfastigheter i dagsläget ett bestånd på runt 10 miljoner kvadratmeter. Skulle man täcka allt med solceller motsvarar det en solcellskapacitet på runt 1,5 GW, dvs lite mer än vad som finns installerat i Sverige idag.

Länk: https://solcellskollen.se/blogg/allt-battre-forutsattningar-for-solceller-pa-riktigt-stora-tak

TeslaWestSweden.seNestor AB – uppdrag och utbildningar hållbar utveckling – VUEF.se100% SOLEL www.gruppsol.com

Kaos om alla skaffar elbil nu? Nätet brakar ihop?

We can’t ban new ICE cars to be sold tomorrow! Or can we?

The Tesla Swede’s Beskrivning av klippet

It’s not unusual that I face the argument that if only new EVs was allowed to be sold, society would stop working. In this video I try to get some perspective on that statement used by people that are skeptical to EVs. Please note that I do not take into consideration the maximum production volume of new EVs in this video nor the fact that new ICE cars will not be banned on a short notice by the government. This video want to reflect on the fact that it takes a very long time to replace all existing ICE cars even if new ICE cars are completely banned.

Håkan Öqvist är kontaktperson för http://www.elbilsverige.se
Medlem i
VUEF.se och aktiv medlem i Tesla Club Sweden.se